Vianočná girlanda Tommaso, 15 x 270 x 15 cm
14,49 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Vianočná girlanda Tommaso, 15 x 270 x 15 cm
14,49 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Ozdobte si vstupné dvere, zábradlie alebo interiér touto krásnou girlandou, ktorá vám bude neustále pripomínať, že nastal kúzelný vianočný čas. Má husté ihličie, ktoré úplne verne imituje živé vetvičky. Dozdobiť ju môžete napríklad ozdobami alebo mašličkami.

FISKARS 111260
13,99 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
FISKARS 111260
13,99 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Záhradné nožnice Fiskars SingleStep ™ sú vhodné na strihanie čerstvých konárov. Majú tvarované masívne rukoväte pre pohodlnejšie držanie - vhodné pre pravákov aj ľavákov. Horná čepeľ je potiahnutá klznou vrstvou PTFE pre zníženie trenia.

TESCOMA tvorítko na závitky HANDY
10,99 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
TESCOMA tvorítko na závitky HANDY
10,99 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Predstavujeme unikátne tvorítko pre jednoduchú prípravu domácich závitkov, najrôznejších roliek a skvelého sushi. Jednoduchá údržba. Záruka 3 roky.Hravo s ním vyrobíte dokonale zavinuté plnené kapustné a listy viniča, jarné závitky, rolky z mletého mäsa a sushi rolky (maki) zavinuté v morskej riase.

Rozšíriteľný plastový príborník RD7748, biely
14,95 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Rozšíriteľný plastový príborník RD7748, biely
14,95 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

DETECHA Tlumex plast - farba na auto cierny 2 kg
17,21 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
DETECHA Tlumex plast - farba na auto cierny 2 kg
17,21 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Tlumex Plast je asfaltový antikorózny a antiabrazívny náter na ochranu spodných častí karosérií automobilov.Má vynikajúcu odolnosť proti korozivným a abrazívných účinkom posypových materiálov. Poskytuje spoľahlivú antikoróznu a antiabrazívnu ochranu cez letné i zimné obdobie. Zaschnutý náter má čiernu farbu, je nepretierateľný, trvalo elastický a má výbornú priľnavosť ku kovovému podkladu. Prednosti:Antikorózny a antiabrazívny náter na báze modifikovaných asfaltov.Na kovové podklady bez základného náteru.Výborná priľnavosť, dobré izolačné vlastnosti.Náter je dlhodobo pružný s miernym dolepujúcim efektom.Dlhodobá ochrana proti korózii.Spotreba: - cca 3-4 m2/kg v jednej vrstve Riedenie: - pripravený na použitie (v prípade potreby S 6006)Použitie - spodné časti karosérií a podvozkov automobilov, všetky kovové materiály v exteriéri vyžadujúce vysoký stupeň ochrany, lepenkové strešné krytiny, mechanicky nezaťažovaný betón, drevo a ďalšie materiály Skorodované povrchy je nutné pred náterom mechanicky očistiť vhodným chemickým prípravkom - napr. Fest Primer. Príprava podkladu Pred použitím je potrebné Tlumex Plast dôkladne premiešať a náter realizovať na suchom podklade zbaveného prachu, mastnoty, korózie a starých nesúdržných náterov. Nanáša sa štetcom, valčekom alebo špeciálnou strikacou pištoľou pri teplote minimálne +10°C. na plochy so zbytkovou koróziu odporúčame použiť ako základný náter Fest Primer. Podľa potreby sa Fest Primer nanáša v jednej až troch vrstvách - vždy po riadnom zaschnutí predošlej vrstvy. Klasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 Muta. 1B, H340 STOT RE 1, H372Aquatic Chronic 2, H411Plný text všetkých klasifikácií a H-viet je uvedený v oddiele 16.Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinkyHorľavá kvapalina a pary.Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostrediePri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. Môže vyvolať genetické poškodenie. Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Dráždi kožu. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.2.2 Prvky označeniaVýstražný symbol nebezpečnostiSignálne slovoNebezpečenstvoNebezpečné látkynízkovriaca hydrogenovaná benzínová frakciaŠtandardné vety o nebezpečnostiH226 Horľavá kvapalina a pary.H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.H315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H340 Môže vyvolať genetické poškodenie.H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. H411 ​​Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Pokyny pre bezpečné zaobchádzanieP101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.P261 Zabráňte vdychovaniu hmly/pár/aerosólov.P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte lekára.P301+P312 PRI POŽITÍ: Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.P301+P330+P331 PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.P331 NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.P391 Uniknutý produkt zoberte.P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.

Adler Pullex Aqua Color - miešanie do RAL aj NCS - ochranná vodouriediteľná farba na drevo do exteri 2,5 l ral 1013 - perlovo biela
88,19 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Difúzna a vlhkoregulovateľná, vodouriediteľná, krycia povrchová farba na drevo do exteriéru. Má veľmi dobrú odolnosť voči poveternosti. Vďaka účinným biocídnym látkam chráni pred zamodraním a napadnutím drevokazným hmyzom. Vhodná je na rozmerovo nestabilné a čiastočne stabilné drevené prvky v exteriéri ako striešky, drevené obklady, okenice, brány, balkóny a pod. Prednostne je využiteľná ako prvotný náter na nové drevo. Výdatnosť: - cca 8-10 m2/LRiedenie: - produkt je pripravený priamo na použitie Príprava podkladu Podklad musí byť čistý, suchý, nosný, bez mastnôt, vosku, či drevného prachu. Vlhkosť dreva je listnaté dreviny je maximálne 12%. Vlhkosť dreva pre ihličnaté dreviny je maximálne 15%. Neporušený starý náter prebrúste alebo alkalizujte. Nie nosné staré nátery je potrebné odstrániť. Na ochranu pred zamodraním, napadnutím plesňami a drevokazným hmyzom najskôr použite základný náter Pullex Aqua. Pre optimálnu trvanlivosť odporúčame hladké plochy prebrúsiť zrnitosťou 80 v smere drevných vlákien, dôkladne očistiť a vystúpené látky ako živice odstrániť. Aplikácia Farbu pred použitím dôkladne premiešajte. Náter aplikujte v dvoch vrstvách. Potrebný čas pre medzisušenie je 4 hodiny pre biely a svetlejšie odtiene. Potrebný čas pre medzisušenie pre intenzívnejšie odtiene je cca 6 hodín. Klasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP)Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 (CLP)- Výstražné slovo nie je nutné- Piktogramy nie je nutné- Výstražné upozorneniaH412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/medzinárodnými predpismi.- Ďalšie informácie o nebezpečnostiEUH208 Obsahuje 1,2-benzoizothiazol-3(2H)-on, zmes týchto látok 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3- ón (3:1), 3-jód-2-propinylbutylkarbamát. Môže vyvolať alergickú reakciu.EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.2.3 Iná nebezpečnosťUchovávajte mimo dosahu detí a neodvádzajte do kanalizácie. Zvyšky riadne zlikvidujte (spoločnosť zaoberajúcasa zberom problémových látok, likvidáciou). Prázdne nádoby sa musia dodávať do recyklačného systému. Prispracovaní produktu sa musia dodržiavať obvyklé bezpečnostné opatrenia.Výsledky posúdenia PBT a vPvBTáto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré boli vyhodnotené ako PBT alebo vPvB

Kancelárske kreslo Brad antracitové
202,16 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Kancelárske kreslo Brad antracitové
202,16 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Kancelárske kreslo Brad poskytuje pevné a oporné sedenie. Bude skvelou voľbou do pracovne alebo kancelárie. Je čalúnené kvalitnou látkou v antracitovej farbe. Na nastavenie výšky kresla sa používa plynový piest, ktorý sa ovláda pákou umiestnenou pod sedadlom. Päťramenný kríž s kolieskami zabezpečuje plynulý pohyb kresla.Špecifikácia výrobku: Pohodlná opierka na ruku Čierna nylonová základňa Farba: antracitová Materiál: tkanina/kovRozmery: Šírka: 67 cmHĺbka: 69,5 cmVýška: 115 cmVýška operadla: 58,5 cmŠírka sedadla: 51 cmHĺbka sedadla: 52 cmVýška sedadla: 48-57,5 cmVýška podrúčky od podlahy: 77 cmŠírka lakťovej opierky: 6,2 cmHĺbka lakťovej opierky: 43,5 cmVýška lakťovej opierky: 18,5 cmHmotnosť: 14 kgNosnosť: 110 kgKolečka: Na kolečkách, Materiál nohou: Kov, Materiál sedáku: Tkanina, Ortopedické: Ne, Otočné: Otočné, Područky: S područkami, Polohovací: Ne, Typ: Bez opěrky hlavy, Výškově nastavitelná opěrka: Ne, Vzhled: Kancelářské, Hloubka: 69,5 cm, Šířka: 67 cm, Výška: 115 cm

OPTIVA 5 MATT - Umývateľná farba s matným efektom (zákazkové miešanie) TVT M403 - chutney 2,7 l
55,85 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Aktuálnu zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami alebo zľavovými kupónmi.Optiva 5 MATT je možné si v zľavnenej cene zakúpiť prostredníctvom objednávky.Zľavnená cena sa neuplatňuje pri nákupe v kamennej predajni.Latexová interiérová farba s matným efektom s výbornou krycou schopnosťou pre interiérové nátery stien a stropov.Vytvára zvýšenú odolnosť voči škvrnám, nečistotám, špine a prachu s dlhodobou stálosťou farby. Neobsahuje prchavé látky a má vysokú odolnosť voči vlhkosti. Vhodnými podkladmi pre náter vápenné omietky, sadra, cement, betónové podklady, vápenné omietky, sadrokartónové dosky i staré nátery pre renováciu. Odoláva bežným potravinám v domácnosti - majonéza, bobule, čokoládová omáčka, olej a pod. Výdatnosť: - 8-16 m2/LRiedenie: - vodou (maximálne do 5%)Príprava podkladu Nenatierané povrchy: Nové omietky a betónové podklady môžu byť natreté po 4 týždňoch zrenia. Očistite povrch od prachu, nečistôt a nerovnosti alebo pukliny vyhlaďte tmelom. Sadrové dosky, lepenky a tmel môžu byť natierané až keď sú úplne vysušené. Omietky s lesklým povrchom prebrúste a očistite od prachu. Na pripravený podklad naneste penetračný náter. Predtým natierané povrchy:povrch pred natieraním umyte, odstráňte mastnotu, nečistoty a uvoľnené čiastočky starého náteru. Lesklé povrchy prebrúste a upravte tmelom. Na brúsenie odporúčame brúsny papier so zrnitosťou 150-200. Pripravený poklad napenetrujte. Povrchy natreté vápenným náterom: Dôkladne odstráňte vápenné nátery. Vyčistite povrch od prachu, nečistôt a nerovnosti vyplňte tmelom. Následne naneste penetračný náter. Aplikácia Pred aplikáciou farbu dôkladne premiešajte. Aplikujte štetcom, valčekom alebo striekaním aspoň v dvoch vrstvách. Medzi jednotlivými vrstvami je potrebné nechať dostatočný priestor na vyschnutie náteru. Pri použití odtieňov, ktoré sú bledšie a majú nižšiu kryciu schopnosť môže byť potrebné aplikovať ďalšie vrstvy.Čistenie náradia Náradie po skončení prác ihneď umyte vodou, aby nedošlo k zaschnutiu farby. 

Cattara RIB s pojistkou 14cm
9,35 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Cattara RIB s pojistkou 14cm
9,35 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Kvalitní Nôž zatvárací CATTARA 13228 Rib z kategorie Dom a záhrada | Šport a outdoor | Kemping a outdoor | Nože, buzoly a SOS sady | Zatváracie nože.

Batéria drezová nástenná Beryl
77,99 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Batéria drezová nástenná Beryl
77,99 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Batéria drezová nástenná Beryl

Sprchový set s hlavovou sprchou Rea Black 3F
74,90 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Sprchový set s hlavovou sprchou Rea Black 3F
74,90 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Hasičský hák s okom 60x6
2,49 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Hasičský hák s okom 60x6
2,49 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Murárska plastová naberačka
3,49 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Murárska plastová naberačka
3,49 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Murárska plastová naberačka

Kuchynská skrinka 14Dl/60 Quantum beige mat/lava
179,00 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Kuchynská skrinka 14Dl/60 Quantum beige mat/lava
179,00 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Kuchynská skrinka 14Dl/60 Quantum beige mat/lava

Skriňa Wanda A23 250 Craft Zlatá /Biely
649,00 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Skriňa Wanda A23 250 Craft Zlatá /Biely
649,00 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

36NV+SYS NANO PÓŁKA NA12 DĄB ENIGMA/GRAFIT
69,00 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
36NV+SYS NANO PÓŁKA NA12 DĄB ENIGMA/GRAFIT
69,00 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Bunková doska vyrobená z polykarbonátu 2000 x 1050 x 4mm
12,99 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Bunková doska vyrobená z polykarbonátu 2000 x 1050 x 4mm
12,99 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Bunková doska vyrobená z polykarbonátu 2000 x 1050 x 4mm

Záves na priechodkách UP 011 200G/M2 140X250
13,99 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Záves na priechodkách UP 011 200G/M2 140X250
13,99 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Závesy z na dotyk príjemnej plyšovej látky s jemným reliéfnym vzorom majú zatemňovacie vlastnosti, vďaka ktorým ochránia váš interiér pred slnečným žiarením cez deň a osvetlením svetiel v noci. Každý záves má 8 koliesok, čo umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž, krásne sa aranžuje a ľahko sa nasúva na záclonovú tyč. Je vyrobený zo 100% polyesteru, ktorý sa vyznačuje vysokou odolnosťou. Vďaka nadčasovému dizajnu a univerzálnemu použitiu sa závesy budú skvele hodiť do obývačky či spálne a váš interiér bude útulný a elegantný. V našej predajni máme široký výber hotových závesov v mnohých farbách a univerzálnom rozmere 140x250. Balenie obsahuje 1 ks závesu.

Perly dekoračné tmavo červené d10mm; 120ks
3,69 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Perly dekoračné tmavo červené d10mm; 120ks
3,69 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Umelohmotné tmavo červené navliekacie perly. Škatuľka 120 ks

Orion Forma kov bábovky Marissa 4
28,99 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Orion Forma kov bábovky Marissa 4
28,99 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Dizajnová forma na prípravu štyroch menších báboviek, muffinov, pudingu, aspiku i plnky s priemerom 10 cm, v luxusne vyzerajúcom prevedení a farbe medi. Forma je nielen praktická, ale aj pôsobivá. Bude navyše krásnou dekoráciou v modernej aj rustikálnej kuchyni.Vo vnútri má na hliníkovom tele, ktoré je skvelým vodičom tepla, dvojitý nepriľnavý povrch PFLUON, z vonkajšej strany nástrek. Je odolná voči teplotám až 200 °C. Odporúčame bábovku vymazať a vysypať, aby vaša nadýchaná, mäkučká bábovka získala krásnu farbu a išla pekne z formy vyklopiť.Vhodná do elektrickej, plynovej aj teplovzdušnej rúry. Jednoduchá údržba, pri pripečení náplne ju stačí odmočiť a potom umyť bežným spôsobom, bez použitia drôtenky a abrazív.

Dverová kľučka BELIA KL72 nikel/satén
14,99 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Dverová kľučka BELIA KL72 nikel/satén
14,99 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Forbyt, Prestieradlo, Jersey, ryflově modrá 80 x 200 cm
15,20 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Forbyt, Prestieradlo, Jersey, ryflově modrá 80 x 200 cm
15,20 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Forbyt, Prestieradlo, Jersey, ryflově modrá 80 x 200 cm Jemnučké a príjemne mäkké Jersey prestieradlo splní očakávania aj tých najnáročnejších zákazníkov. Vďaka svojim superelastickým vlastnostiam a všité gume po celom obvode krásne obopne celú Matrac. Prestieradlo je nekrčivé a nemusí sa žehliť. Zárukou dokonalého vzhľadu je stálofarebnosť Jersey prestieradiel. Materiál: 100% bavlna Gramáž: 150 gr / m² Nekrčivé, nemusí sa žehliť Guma po celom obvode Vhodne pre Alergikov stálofarebnosť STANDART rozmer: 90 x 200 cm (skladom) 180 x 200 cm (skladom) ATYP rozmer (skladom do 7 dní): 60 x 120 cm70 x 140 cm80 x 160 cm80 x 200 cm90 x 220 cm100 x 200 cm100 x 220 cm120 x 200 cm140 x 200 cm150 x 200 cm160 x 200 cm200 x 200 cm200 x 220 cm  Plachty » Jersey prestieradlá » Forbyt, Prestieradlo, Jersey, ryflově modrá 80 x 200 cm

Stojacia lampa Povimento 165 cm oranžovo-zlatá
90,78 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Stojacia lampa Povimento 165 cm oranžovo-zlatá
90,78 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Stojacia lampa Povimento je exkluzívny dizajnový prvok, ktorý rozžiari každý interiér. Lampa sa skladá z kovového tela a originálneho jutového tienidla. Lampa poskytne príjemné dodatočné osvetlenie a zároveň sa stane pútavým stredobodom každej miestnosti. Špecifikácie výrobku: Materiál: kov, juta Farba: oranžovo-zlatá Typ žiarovky: E27 (max. 45 - 60 W) Tlačidlo zapnutia/vypnutia na kábli Certifikát CERozmery výrobku: Výška: 165 cm Rozmery tienidla: 30x30 cmDesign: Moderní, Materiál: Kov, Tvar stínidla: Obloukový, Výbava: Bez výbavy, Výška: 165 cm

Dokonalý záves v bielej farbe s potlačou zlatých kvetín na čierno-zelenom leme
20,30 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Tieto závesy sú inšpirované najnovšími módnymi trendmi, ktoré dokážu zaujať každého aj náročného zákazníka. Samotná výroba prebieha modernou technológiu, pri ktorej je zaručená kvalita a stálosť materiálov. Záves je vyrobený z mäkkej a jemnej látky. Záves môže byť zavesený s určitým odstupom od podlahy alebo môže byť na podlahe, čím dodáva interiéru eleganciu. Upozorňujeme, že počítač zobrazuje farby podľa individuálnych nastavení a vlastností. Špecifikácie: Farby: bielo- čierno-zeleno-zlatáTolerancia rozmerov: +/- 5%Popis údržby je na štítkuZloženie: 100% polyesterTienenie: strednéBalenie obsahuje 1 záves

Trade Concept Chňapka s magnetom Heda tmavomodrá, 18 x 32 cm
3,99 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Trade Concept Chňapka s magnetom Heda tmavomodrá, 18 x 32 cm
3,99 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Už žiadne spáleniny! Krásna štýlová chňapka, s ktorou sa bude variť a piecť jedna báseň. Chňapka má magnet a praktické pútko na pohodlné zavesenie. Chňapka je vyrobená z recyklovateľnej bavlny.

Trade Concept Prestieranie Heda zelená, 30 x 50 cm
3,99 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Trade Concept Prestieranie Heda zelená, 30 x 50 cm
3,99 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Moderné prestieranie vyniká svojou praktickosťou a štýlovým vzorom. Nielen že sa prestieranie hodí ku každému stolovaniu, navyše tiež zútulní každú jedáleň a ochráni každý stôl pred zničením či ušpinením. Prestieranie je vyrobené z recyklovateľnej bavlny.

D&R GEORGIAN - Olejová farba Light Blue (128) 0,225 L
12,89 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
D&R GEORGIAN - Olejová farba Light Blue (128) 0,225 L
12,89 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

GEORGIAN olejová farba je vyrobená zo starostlivo vybraných permanentných, organických pigmentov, ktoré zaisťujú svetlostálosť a odolnosť farieb. Tieto sýte olejové farby s nízkym zápachom možno použiť priamo z tuby alebo ich riediť vodou na ískanie najjemnejšej glazúry.Farby sú tradične vyrábané a 3-krát frézované, majú vysoký obsah pigmentu vrátane kobaltu a kadmia s hladkou maslovou konzistenciou. 

Luster 2118-018 1XE27 60W CH
8,99 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Luster 2118-018 1XE27 60W CH
8,99 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Stojacia lampa AYD I 140 cm červená
24,51 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Stojacia lampa AYD I 140 cm červená
24,51 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Stojacia lampa AYD poteší všetkých milovníkov originálnych a jedinečných dekoratívnych prvkov interiérového dizajnu. Je ideálnym zdrojom dostatočného svetla pri večernej relaxácii a navyše bude veľmi originálnym a dominantím prvkom obývacej izby, spálne alebo pracovne. Lampa bude dokonale ladiť s dekorom v industriálnom či modernom štýle.Telo je zo 70% MDF a 30% PVC, ktoré je doplnené o módne tienidlo. Tlačidlo pre vypnutie/zapnutie sa nachádza na kábli. AYD je určená pre žiarovku s päticou E27 a príkonom pre obyčajnú žiarovku maximálne 60 W.Série: Lampy AYD, Design: Moderní, Dĺžka kábla: 200 cm, Materiál: Dřevo, Patice: E27, Průměr stínidla: 38 cm, Tvar stínidla: Oválný, Výbava: S vypínačem, Výška stínidla: 25 cm, Žárovka s příkonem: Max 60 W, Výška: 140 cm

Forbyt Obrus teflónový červená, 120 x 140 cm
14,49 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Forbyt Obrus teflónový červená, 120 x 140 cm
14,49 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Tieto praktické teflónové obrusy nesmú chybe v žiadnej domácnosti. Šikovný pomocník na každodenné použitie sa hodí do každého interiéru. Vďaka vodoodpudivej úprave a odolnosti sa už nebudete musieť trápiť kvôli rozliatemu čaju, káve alebo vode.Po vypraní odporúčame obrusy vyžehliť, pre udržanie ich vodoodpudivých vlastností. Vodoodpudivá vlastnosť pomocou teflónovej vrstvy zabráni preniknutiu tekutiny do látky a predĺži tak intervaly prania a životnosť obrusu.

Dekoratívne nástenné hodiny Clocko hnedé
25,06 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Dekoratívne nástenné hodiny Clocko hnedé
25,06 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Čas si môžeme vždy prečítať z pohodlia mobilného telefónu alebo počítača, ale stále sú medzi nami aj takí, ktorí ocenia módu nástenných hodín. Dekoratívne nástenné hodiny Clocko sú vlastne 2v1. Okrem toho, že sú praktickým pomocníkom, dodajú vášmu domovu peknú dekoráciu a pripomenú vám, že si máte urobiť prestávku na oddych. Číselníky sú plastové s priemerom 8,3 cm a 5,2 cm. Červený ciferník má 8,9 cm.Priemer hodín je 25 cm a celková veľkosť plátna je 45x45 cm.Špecifikácie výrobku: Jedinečný materiál - 100 % semišové plátno Analógové hodiny S motívom ubiehajúceho časuMateriál: Semiš, Materiál rámu: Dřevo, Průměr: , Tloušťka rámu: 3 cm, Typ baterie: AA, Typ strojku: Bateriový, Šířka: 45 cm, Výška: 45 cm

CHEMOPUR RW U 2095 - Matná dvojzložková polyuretánová farba RAL 1020 - olivová žltá 8 L
204,35 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Polyuretánová dvojzložková jednovrstvová farba, ktorá sa používa ako vrchný a základný náter oceľových a železných podkladov.Je vhodná hlavne tam, kde je potrebné zabezpečiť primeranú funkčnosť a poveternostnú odolnosť v koróznom prostredí C4-C5.Nie je vhodný pre nátery prichádzajúce do priameho styku s potravinami, krmivami alebo pitnou vodou.Vhodná je pre náter v exteriéri napr. náter oceľových konštrukcií, železničných vagónov alebo dopravnej techniky.Výdatnosť:- 6-8 m2/LTuženie:- U 7081Tužiaci pomer: 4 diely farby : 1 diel U 7081Riedenie:- U 6051- aplikácia štetcom: 0-10% riedidla- aplikácia valčekom: 0-2% riedidla- aplikácia bezvzduchovým striekaním: 0-5% riedidla- aplikácia striekaním NT: 10-15% riedidlaPríprava podkladuPodklad musí byť pred aplikáciou čistý a suchý.Odstráňte okoviny, koróziu, mastnotu a prach.Podklad otryskajte na Sa 2 1/2.AplikáciaFarbu pred použitím premiešajte s tužiacou prísadou a príslušným množstvom riedidla podľa pomeru riedenia a spôsobu aplikácie.Aplikujte štetcom, valčekom (velúrový alebo nylonový) alebo striekaním.Natuženú a nariedenú zmes nechajte odstáť cca 15 minút, aby zložky zreagovali a a vyprchali vzduchové bubliny.Životnosť natuženej a nariedenej zmesi je najmenej 4 hodiny - odporúčame pripraviť potrebné množstvo pre náter, nie viac.Aplikujte v jednej vrstve v množstve 60 μm suchého filmu.Náter nechajte schnúť minimálne 2 hodiny a až následne aplikujte ďalší náter.Nesprávny pomer tuženia má podstatný vplyv na zhoršenie úžitkových vlastností náteru.Čistenie náradiaNáradie po skončení prác očistite riedidlom U 6051, C 6000 alebo P 8500.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 3Dráždivosť pre kožu, kategória nebezpečnosti 2Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória nebezpečnosti 2Nebezpečný pre životné prostredie, kategória dlhodobej nebezpečnosti chronická 2Prvky označovaniaVýstražný piktogramVýstražné slovo: PozorVýstražné upozorneniaH 226 Horľavá kvapalina a pary.H 315 Dráždi kožu.H 319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H 335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.H 373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.H 411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.P 260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly .P 273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P 314 Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.Obsahuje: Trizink bis(ortofosfat), butyl acetát, xylén, 2-metoxy-1-metyletyl acetátIná nebezpečnosťNie je známa.

FORTUM Nožnice na plech 255mm rovné 4770902
17,99 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
FORTUM Nožnice na plech 255mm rovné 4770902
17,99 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

DIN 6438 a GSkované čeľuste z CrMoV ocele indukčne kalené na HRC 60-62 s vrúbkovaným ostrímmax. strihacia kapacita 1,8mm pre meď, 1,5mm pre oceľ a 0,9mm pre antikorovú oceľ, max. dĺžka jedného strihu 35mm (pre rovné nožnice 38mm)

EXTOL CRAFT Meter zvinovací, pogumovaný, 1xbrzda, 2m, šírka pásu 16mm
1,99 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

pogumované puzdro pre lepší úchop a odolnosť, posuvný háčiksilná pružina samonavíjacieho mechanizmublokovacie STOP tlačidlo s protisklzovou úpravoupogumovaný obal s ergonomickou protisklzovou úpravou chráni plastové telo metraprehnutý pás pre väčšiu pevnosť vo vysunutej polohe

Kinekus Dymová redukcia 160 / 200
18,99 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Kinekus Dymová redukcia 160 / 200
18,99 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

oceľová, hrubostenná, o 160/200mm, pre napojenie rôznych priemerov dymovodov

KNIPEX Kľúč nástrčný 1/2" 984714
19,93 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
KNIPEX Kľúč nástrčný 1/2" 984714
19,93 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Šesťhranný nástrčný kľúč pre šesťhranné skrutkyPre metrické a palcové skrutky so šesťhrannou hlavouZákladné náradie pochrómované

MILWAUKEE M18CHXCAG-502X M18 FUEL Set náradia 4933000005
719,00 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
MILWAUKEE M18CHXCAG-502X M18 FUEL Set náradia 4933000005
719,00 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Zvýhodnená sada aku náradia pre skutočných majstrov, ktorí chcú mať z práce na stavbách a v dielni radosť, pôžitok a zároveň byť maximálne efektívniTáto zvýhodnená súprava aku strojov má obmedzen

Milwaukee M12 IR 4933441725
259,00 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Milwaukee M12 IR 4933441725
259,00 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

M12™ kompaktný akumulátorový račňový uťahovákVynikajúci pomer sily a rýchosti, 47 Nm moment a 250 otáčok/minREDLINK™ elektronická ochrana proti preťaženiu náradia a batérie, najlepší systém odo

ArtElta Rohová sedacia súprava NEVIRO | pravá farebné prevedenie: Nube 40
1 756,00 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Rohová sedacia súprava NEVIRO | praváVytvorte si z obývacej izby atraktívny priestor s dizajnovou sedacou súpravou v tvare U. Vďaka vysokým čiernym nohám pôsobí konštrukcia sedačky odľahčene, pričom však nestráca na stabilite. Mimoriadny dizajn dodáva pohovke ozdobné prešívanie na celej ploche sedenia a komfort užívania zvyšuje možnosť polohovania hlavovej opierky.  Vďaka čalúnenej zadnej strane je vhodná aj do priestoru. Spravte si z obývacej izby harmonický a zladený celok vďaka originálnej sedačke NEVIRO v pravom prevedení.látkaHR penapena T21/T25vlnová pružinaDizajnová sedacia súprava NEVIRO v látke je vyplnená HR penou na sedení a penami T21 a T25 na operadle. Súčasťou je vlnová pružina. NANO impregnáciou môžete predĺžiť životnosť sedačky, v prípade znečistenia nájdete v našej ponuke univerzálny čistič. šírka: 350 cmvýška: 77 cmhĺbka: 201 cmhĺbka sedu: 69 cmvýška sedu: 44 cmšírka lakťovej opierky: 28 cmvýška nožičiek: 18 cmhmotnosť: 243 kgrozmery balenia: 179x108x76 cm (84kg)144x110x76 cm (70kg)200x108x76 cm (89kg)farebné prevedenie:Loco 03Loco 24Loco 33Lukso 35Lukso 38Nube 22Nube 40Gojo 04Gojo 101Poco 07Savio 100Poco 100 

FDM Taštičkový matrac ENNA Prevedenie: 90 x 200 cm
147,00 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
FDM Taštičkový matrac ENNA Prevedenie: 90 x 200 cm
147,00 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Matrac ENNATaštičkový matrac Enna je matrac pre priaznivcov stredne tvrdých matracov. Jedna strana je mäkšia ako druhá – užívateľ si môže matrac prispôsobiť svojim aktuálnym preferenciám. Rozdiel v tvrdosti medzi stranami matraca vyplýva z použitia dvoch rôznych pien. Na jednej strane je pod poťahom polyuretánová pena, ktorá sa vyznačuje vysokou pružnosťou a elasticitou a jej úlohou je odpruženie postavy. Na druhej strane bola použitá vysoko flexibilná vložka z HR peny s poréznou štruktúrou. HR pena sa vyznačuje zvýšenou pružnosťou a zároveň zlepšuje cirkuláciu vzduchu v matraci.Za správne polohovanie chrbtice počas spánku nie sú zodpovedné len peny, ale predovšetkým stred matraca: taštičková vložka. Jej vlastnosťou je, že každá pružina je umiestnená v samostatnom vrecku, takže môže fungovať samostatne, nezávisle od ostatných. Matrac teda dokáže adekvátne reagovať na tlak každej časti tela, takže chrbtica zaujme počas spánku tú najzdravšiu polohu. Aby matrac ešte lepšie podopieral postavu, je rozdelený do 7 oporných zón, prispôsobených váhe a tlaku jednotlivých častí tela (pružiny pod hlavou či chodidlami pracujú šetrnejšie ako napr. tie podopierajúce boky resp. ramená).Výberom taštičkového matraca Enna si môžete byť istí, že to bude tá správna investícia na mnoho rokov . Využíva moderné, dvojito tvrdené pružiny NanoHARD, ktoré aj pri intenzívnom používaní matraca pracujú požadovaným spôsobom bez straty pôvodných parametrov. Peny použité na výrobu matraca majú podobné vlastnosti. Sú odolné voči deformácii. Aj keď sa pod tlakom tela jemne podvolia a objímu postavu spiaceho človeka, neskôr sa vrátia do pôvodného tvaru a zabezpečia, že matrac zostane rovný a pohodlný.Prešívaný poťah Premium Jersey je vyrobený z prvotriednych hypoalergénnych materiálov , ktoré sú mimoriadne odolné voči poškodeniu a nečistotám. Poťah je možné vyprať, ak sa zašpiní. Matrac má certifikát OEKO-TEX®. Pohodlný taštičkový matrac ENNA vyrobený v praktických rozmeroch. Matrac je obojstranný - z jednej strany má tvrdosť H2 čo je stredne mäkký matrac a H3 čo je stredne tvrdý matrac. Výška matraca je 19 cm. Materiál: poťah/ polyuretánová pena/ HR pena/ taštičkové pružiny/ filcVýška matraca: 19 cmTvrdosť matraca: H2 / H3Rozmery (ŠxD):80 x 200 cm90 x 200 cm100 x 200 cm120 x 200 cm140 x 200 cm160 x 200 cm180 x 200 cm200 x 200 cmFarebné prevedenie: bielaMatrac by nemal byť meraný po stranách, pretože výška bude vždy o niečo nižšia. Materiály používané pri výrobe matracov sú rôzne typy polyuretánových pien, latexov, viskóz atď., Jedná sa o výrobky s vysokým koeficientom stlačiteľnosti a elasticity, preto si výrobca vyhradzuje právo na negatívnu a pozitívnu toleranciu +/- 2% na šírku a dĺžku matrace a + / - 1 cm pre svoju výšku.Návod na rozbalenie matracov  Upozornenie: Váš monitor nemusí zobrazovať farby také, ako sú v skutočnosti! 

ArtMadex Šatníková skriňa MAXIMUS M2 Maximus: Šatníková skriňa Maximus M2 gaštan wenge
330,00 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Šatníková skriňa MAXIMUS M2Zostava nábytku Maximus je veľmi moderná a štýlová sektorová zostava vhodná do obývacej izby, jedálne, spálne, ktorá spĺňa aj tie najnáročnejšie potreby zákazníkov. Vďaka svojej jedinečnej farebnej kombinácii a materiálu pôsobí moderne a zároveň zútulní Vašu obľúbenú miestnosť. Skladá sa z viacerých prvkov, ktoré sú do detailov prepracované a skombinované. Charakteristickým rysom zostavy sú plastové úchytky striebornej farby, ktoré dodajú miestnosti elegantný vzhľad a matné sklo vo vitrínach, ktoré dokonalé dopĺňa široké rámy vitrín. Nábytok je postavený na elegantných hliníkových nožičkách s imitáciou nerezu. Kolekcia nábytku  Maximus  sa výborne hodí do každého interiéru, príjemne zútulní Váš obľúbený obývací priestor a Vy sa tu budete cítiť príjemne a skvelo. Skrinka je vyrobená z laminovanej drevotriesky s ABS hranou. Ponúka zákazníkom sadu poličiek aj priestor na zavesenie šatstva. Ide o dvojdverovú skriňu.Rozmer: (VxŠxH) 203 x 100 x 51 cmMateriál: lamino, ABS Farebné prevedenia:gaštan wengesonomabiela Upozornenie: Váš monitor nemusí zobrazovať farby, také ako sú v skutočnosti!

ADLER Legno-Öl Bezfarebný,5L
166,30 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
ADLER Legno-Öl Bezfarebný,5L
166,30 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Legno-Öl Univerzálny rýchlo schnúci olej pre ošetrovanie listnatých a ihličnatých drevín pri nábytku, interiérov (drevené obklady, podhľady a pod.), Na drevené a parketové podlahy. Vynikajúce penetračné vlastnosti, výborné zvýraznenie dreva, veľmi dobrá plnivosť a odolnosť voči vode.

POLYMPT POLY ANTI CALC Sanitárny prostriedok 1L
7,80 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
POLYMPT POLY ANTI CALC Sanitárny prostriedok 1L
7,80 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Polymérový čistiaci a dezinfekčný prostriedok, ktorý odstraňuje vodný kameň a odolné usadeniny.

heidrun Plastový košík HEIDRUN 36,5x25,5x15,5cm 2ks
3,79 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
heidrun Plastový košík HEIDRUN 36,5x25,5x15,5cm 2ks
3,79 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Paraván The Transience of the Moment Dekorhome 135x172 cm (3-dielny)
152,20 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Paraván The Transience of the Moment Dekorhome 135x172 cm (3-dielny)
152,20 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Dekoratívne paraván je jedinečnou ozdobou pre moderné interiéry. Paraván je obojstranne potlačený. Vďaka perfektnému spracovaniu a originálnym motívom tlačeným v kvalite Full HD dodáva paraván jedinečné čaro každému interiéru. Dekoratívnych paraván do bytu je originálny nápad na výzdobu interiéru. Za zmienku stojí ich praktické využitie - izbový paraván možno využiť napr. S cieľom uschovanie sušiaku. Je to veľmi originálne ozdoba miestností, ktoré môže využiť nielen doma ale aj v obchodných priestoroch ako napr .: v kaderníctve, v ordinácii.Paraván sa ideálne hodí do:izby ako dekoračný nábytok oddeľujúca veľkú obývaciu miestnosť od jedálne či kuchynegarsónky pre oddelenie dennej časti od spálnespálne napr. na oddelenie otvoreného šatníkabutikov a kozmetických salónov - ako originálny doplnok a šatňa v jednomspoločných detských izieb ako diskrétne rozdelenie priestoruveľkých bytov a loftovRozmer 3-dielneho:výška: 172 cmdĺžka: 135 cmdĺžka jedného dielu: 45 cm Rozmer 5-dielneho:výška: 172 cmdĺžka: 225 cmdĺžka jedného dielu: 45 cm Technické údaje: 

Spodná skrinka PROVANCE D80S3 Tempo Kondela
189,90 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Spodná skrinka PROVANCE D80S3 Tempo Kondela
189,90 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Moderná kuchynská zostava PROVANCE v provensálskom štýle vám umožní vytvoriť si kuchyňu v duchu romantického francúzskeho vidieka. Štýl provance je v súčastnosti veľmi trendy a obľúbený. Pre štýl provance je charakteristická biela farba nábytku. Skrinky sú vyrobené z kvalitnej laminovanej DTD s MDF lištami. Korpusy sú biele, dvierka v dekore sosna andersen.Spodné skrinky sú dodávané bez pracovnej dosky, ktorá je možné doobjednať. Cena za pracovnú dosku dub lancelot je 1.230, - CZK / 1 bm, hrúbka je 38 mm. K spodným skrinkám je potrebné doobjednať sokel. Cena za spodnú lištu je 290, - CZK / 1 bm. Ku každej spodnej skrinke, okrem drezovej D25PZ, je potrebné doobjednať ešte 2 kusy úchytov na sokel, cena 40, - CZK / 2 ks. Možnosť dokúpenia halogénového osvetlenia: 1-bodové 770, - CZK , 2-bodové 1.110, - CZK , 3-bodové 1.360, - CZK .Spodná skrinka PROVANCE D80S3 je s tromi šuplík. Šuplíky sa otvárajú pomocou kovovej úchytky.V štýle zostavy PROVANCE je možné dokúpiť nábytok do obývacej izby z našej ponuky.Farba:biela / sosna andersenMateriál:DTD laminovaná / MDF / kovRozmery:šírka: 80 cmhĺbka: 47 cmvýška: 82 cmhrúbka materiálu: 15 mmHmotnosť:32 kgDodávané v demonte.

Lavica zamat / nerezová oceľ Dekorhome Čierna
207,50 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Lavica zamat / nerezová oceľ Dekorhome Čierna
207,50 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Táto štýlová lavica je dokonalý doplnok do vášho bývania.Lavice do predsiene je zhotovená zo zamatu, ktorý je mäkký na dotyk a pohodlne sa na ňom sedí. Unikátny rám v tvare X z nerezovej ocele zaručuje robustnosť a stabilitu lavice.Farba:modrátmavozelenásiváčiernaVýber farby zvoľte vo variante produktu. Pokiaľ Vami vybraná varianta nie je vo výbere, je dočasne nedostupná.Materiál:zamatová látka / nerezová oceľRozmery:šírka: 99 cmhĺbka: 43 cmvýška: 46 cmHmotnosť:9 kgDodávané v demonte.

Dvojmiestna pohovka látka Dekorhome Hnedá
361,10 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Dvojmiestna pohovka látka Dekorhome Hnedá
361,10 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Táto štýlová dvojmiestna pohovka je skvelým doplnkom do vašej domácnosti. Či už potrebujete pohodlný gauč do kancelárie alebo by ste si len radi zaobstarali pekný a štýlový doplnok do domu, táto textilné pohovka pre vás bude tou pravou voľbou!Pohovka ponúka široký priestor na sedenie a jej silne polstrované matrace vám pri sedení zaistí maximálne pohodlie. Ich poťahy možné navyše stiahnuť a vyprať v práčke, takže je jednoducho udržíte v čistote.Čalúnenie je z mäkkej a odolnej látky. Silný drevený rám prispieva k pevnosti celej konštrukcie.Farba:svetlosivátmavosivákrémováhnedámodrázelenáčiernažltásivohnedá taupevínováVýber farby zvoľte vo variante produktu. Pokiaľ Vami vybraná varianta nie je vo výbere, je dočasne nedostupná.Materiál:látka (100% polyester) / drevovýplň matraca na sedák: penový molitanvýplň matraca na operadlo: PP bavlnaRozmery:šírka: 116 cmhĺbka: 70 cmvýška: 73 cmšírka sedu: 100 cmvýška sedu: 44 cmHmotnosť:22 kgDodávané v demonte.Balenie obsahuje: 1 x pohovka, 2 x matrac na sedák, 2x poduška na operadlo

Sedacia súprava EMILY U rozkladacia Tempo Kondela Ľavá
1 336,10 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Sedacia súprava EMILY U rozkladacia Tempo Kondela Ľavá
1 336,10 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Sedacia súprava EMILY U je celočalúnená. Je vo farebnom a materiálovom prevedení tmavo hnedá ekokoža a svetlo hnedá látka.Dodáva sa v ľavom aj v pravom prevedení.Funkcia rozkladania poskytuje pohodlnú plochu na spanie s rozmermi 129 x 275 cm.Priestranný úložný priestor môžete využiť na uloženie prikrývok či vankúšov.Sedacia súprava poskytuje svojim užívateľom príjemné sedenie kombináciou pružina faliste + PUR pena s výškou sedu 43 cm.Súčasťou sedacej súpravy je aj 5 malých dekoratívnych vankúšikov.Farba:hnedáMateriál:ekokoža / látka PortlandTvar:UOrientácia pohovky:praváľaváVýber orientácie pohovky zvoľte vo variante produktu. Pokiaľ Vami vybraný variant nie je vo výbere, je dočasne nedostupný.Rozmery:šírka: 343 cmvýška: 83 cmhĺbka: 272 cmvýška sedu: 43 cmhĺbka sedu: 63 cmplocha na spanie: (ŠxD): 129x275výška nožičiek: 5 cmHmotnosť:230 kgDodávané v demonteMožnosť objednania v 4 farebných odtieňoch ekokože av 6 farebných odtieňoch látky Portland v cene: 36.350,-Sk. Pri individuálnej objednávke je potrebné zaplatiť 10% zálohu z danej čiastky. Po uhradení zálohy bude Vaša objednávka zadaná do výroby. Dodacia lehota 9-11 týždňov.

SAPHO - LARITA umývadlová skrinka 77x55x48cm, dub graphite LA081
205,00 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
SAPHO - LARITA umývadlová skrinka 77x55x48cm, dub graphite LA081
205,00 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Automatické dovretieNábytok je vybavený pojazdy zásuviek s pomalým dojazdom a systémom automatického dovretí zásuviek. Už žiadne hlučné zatváranie. Ean: 8590913891526

Nálepka na stenu - Oscar Wild
18,00 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Nálepka na stenu - Oscar Wild
18,00 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

S INSPIO nálepkami viete dekorovať akúkoľvek stenu v byte, alebo dome. Stačí si vybrať.

Tapety do detskej izby - OPICA OPIČKA
49,00 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Tapety do detskej izby - OPICA OPIČKA
49,00 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Unikátne samolepiace tapety do detskej izby na stenu priamo od výrobcu.

TD - DREVENÝ PRAH - BUK ČEREŠŇA 9 cm, 140 cm
35,52 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
TD - DREVENÝ PRAH - BUK ČEREŠŇA 9 cm, 140 cm
35,52 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Dubový drevený prah pre interiérové dvere rôznych rozmerov. Prah je dodávaný bez vyfrézovanej drážky a osadeného tesnenia. Štandardne sú vyrábané o 1 - 1,5 cm dlhšie, ako je uvedené v tabuľke, to znamená, že je potrebné ich upraviť pri montáži podľa presného zamerania. Štandardná výška prahu je 2 cm. Nakoľko sa jedná o prírodný materiál farebná odlišnosť je prípustná. Doplnkovým sortimentom k dverným prahom sú silikónové tesnenia dostupné vo viacerých odtieňoch. Tesnenia je potrebné zakupovať samostatne. INFORMÁCIA: Na vyžiadanie sú dostupné aj prahy s tesnením, prahy narezané na presnú dĺžku, prahy atypických rozmerov - je potrebné uviesť v poznámke objednávky. Na atypické dverné prahy je cena stanovená individuálne. V prípade výroby atypických prahov a prahov, ktoré nemáme skladom požadujeme uhradenie zálohovej faktúry vo výške 100%. Dodaciu dobu prahov s tesnením a prahov atypických rozmerov je potrebné si potvrdiť pri objednávke. Pri objednávke prahov do jednej miestnosti, odporúčame riešiť formou jednej objednávky, aby bol dodržaný rovnaký odtieň na všetkých prahoch.

KE | guľa otočná/otočná | Hliník
7,20 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
KE | guľa otočná/otočná | Hliník
7,20 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Dverová priama guľa na okrúhlej rozete je vyrobená z hliníka a je povrchovo upravená. Guľa má priemer 53 mm a okrúhla rozeta má hrúbku 8 mm. Je to len na Vašom rozhodnutí, aké prevedenie si vyberiete z našej širokej ponuky. V prípade, že sa neviete rozhodnúť, radi Vám poradíme a pomôžeme s výberom.

MP | guľa/kľučka ľavá | Zamak - zliatina zinku/hliník
42,00 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
MP | guľa/kľučka ľavá | Zamak - zliatina zinku/hliník
42,00 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Rozetová kľučka na interiérové dvere s okrúhlou rozetou je vyrobená odlievaním z kvalitných zliatín zinku a hliníka a je povrchovo upravená. Rozeta má priemer 55 mm a hrúbku 10 mm. Kľučka je povrchovo upravovaná galvanizáciou a vyznačuje sa vysokou odolnosťou proti korózii. Konštrukcia kľučky: • púzdro zo zliatiny zinku • vratný mechanizmus kľučky • kovové výstupky • skrutka na preskrutkovanie • krytka rozety zo zliatiny zinku Z hľadiska odolnosti povrchovej úpravy a frekvencie používania kľučky je vhodná do interiérov s nízkou frekvenciou pohybu ľudí, napr. byty, rodinné domy a pod. Je to len na Vašom rozhodnutí, aké prevedenie a aký typ otvoru si vyberiete z našej širokej ponuky. V prípade, že sa neviete rozhodnúť, radi Vám poradíme a pomôžeme s výberom.

Tupai | kľučka/kľučka | 72 mm | Mosadz
102,00 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Tupai | kľučka/kľučka | 72 mm | Mosadz
102,00 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Štítová kľučka na interiérové dvere s oválnym štítom je vyrobená z materiálov vysokej kvality - mosadz a je povrchovo upravená. Oválny štít má rozmery 40 mm x 243 mm a kľučka obsahuje vratný mechanizmus. Vlastnosti kľučky pre TUPAI STANDARD LINE: • oválny dizajn štítu • tichý chod • dlhodobá životnosť • jednoduchá montáž • 5 – ročná záruka na funkčnosť mechaniky Je to len na Vašom rozhodnutí, akú rozteč, aké prevedenie a aký typ otvoru si vyberiete z našej širokej ponuky. V prípade, že sa neviete rozhodnúť, radi Vám poradíme a pomôžeme s výberom. Upozornenie: Pri objednávaní štítových kľučiek je potrebné vedieť vzdialenosť medzi osou kľučky a osou kľúča (rozteč). Štandardná vzdialenosť je 72 alebo 90 mm. Takisto aj otvory do štítových kľučiek sú vyrážané na mieru a preto Vás prosíme o uvedenie nielen správnej rozteče, ale aj typu otvorov. V opačnom prípade výmena kľučiek nemusí byť samozrejmosťou.

Tupai | kľučka/kľučka | Mosadz
114,00 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Tupai | kľučka/kľučka | Mosadz
114,00 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Rozetová kľučka na interiérové dvere s hranatou rozetou je vyrobená z materiálov vysokej kvality - mosadz a je povrchovo upravená. Rozeta má rozmery 52 mm x 52 mm a hrúbku len 5 mm. Minimalisticky dizajn rozety s vysokou stabilitou kľučky na dverách pôsobí jemne, a tým ponecháva priestor pre vyniknutie dizajnu samotnej kľučky. Patentovaná TUPAI mechanika s nylonovo-kovovou podložkou s vystupkami - klikmi - uľahčuje montáž krytky rozety a zabezpečuje stabilné upevnenie bez možnosti samovoľného pohybu krytky. Pri demontáži stačí jednoducho zasunúť kľúč na demontáž roziet a miernym ťahom ju bez poškodenia vylúpnuť. Vratný mechanizmus a krytka sú upevnené na samotnú kľučku, čím zvyšujú pevnosť a funkčnosť kovania. Vlastnosti kľučky pre TUPAI 5S LINE: • minimalistický dizajn rozety (hrúbka rozety len 5 mm) • vysoká stabilita a pevnosť kľučky • vratný mechanizmus – súčasť kľučky a krytky rozety • dlhodobá životnosť • jednoduchá montáž • 5 – ročná záruka na funkčnosť mechaniky • komponenty a náhradné diely skladom Je to len na Vašom rozhodnutí, aké prevedenie a aký typ otvoru si vyberiete z našej širokej ponuky. V prípade, že sa neviete rozhodnúť, radi Vám poradíme a pomôžeme s výberom.

LR - Mušľa 13.83.005.0 bez otvoru
26,64 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
LR - Mušľa 13.83.005.0 bez otvoru
26,64 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Rustikálna mušľa je vyrobená z kovaného železa a je povrchovo upravená. Mušľa má výšku 129 mm, šírku 50 mm, zádlab 10 mm a celkovú hrúbku 12 mm. Upevnenie samoreznou skrutkou - Súčasťou balenia sú samorezné skrutky v príslušnom počte. Cena je uvedená za kus.

TD - DREVENÝ PRAH S TESNENÍM - DUB JANTÁR 12 cm, 120 cm
40,92 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
TD - DREVENÝ PRAH S TESNENÍM - DUB JANTÁR 12 cm, 120 cm
40,92 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Dubový drevený prah pre interiérové dvere rôznych rozmerov. Prah je dodávaný s vyfrézovanou drážkou a osadeným tesnením. Štandardne sú vyrábané o 1 - 1,5 cm dlhšie, ako je uvedené v tabuľke, to znamená, že je potrebné ich upraviť pri montáži podľa presného zamerania. Štandardná výška prahu je 2 cm. Nakoľko sa jedná o prírodný materiál farebná odlišnosť je prípustná.  INFORMÁCIA: Na vyžiadanie sú dostupné aj prahy s tesnením, prahy narezané na presnú dĺžku, prahy atypických rozmerov - je potrebné uviesť v poznámke objednávky. Na atypické dverné prahy je cena stanovená individuálne. V prípade výroby atypických prahov a prahov, ktoré nemáme skladom požadujeme uhradenie zálohovej faktúry vo výške 100%. Dodaciu dobu prahov s tesnením a prahov atypických rozmerov je potrebné si potvrdiť pri objednávke. Pri objednávke prahov do jednej miestnosti, odporúčame riešiť formou jednej objednávky, aby bol dodržaný rovnaký odtieň na všetkých prahoch.Súčasťou balenia sú aj silikónové tesnenia. 

MAKRO - Veniec vianočný 30cm
11,90 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
MAKRO - Veniec vianočný 30cm
11,90 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

2 farebné prevedenia, zelený, zasnežený, cena za 1ks

Obraz na plátne KVETY
22,90 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Obraz na plátne KVETY
22,90 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Obraz na plátne - Autorská reprodukcia Patrí medzi úplné novinky v oblasti moderných dekorácií. Prikývli sme na vaše podnety a rozhodli sme sa tak potešiť našich milých zákazníkov. Ručne maľované obrazy na stenu z Ateliéru Lipa sme tak začali tlačiť aj na kvalitné bavlnené plátno. Z väčšej diaľky nerozoznáte tlačený od maľovaného originálu. Perfektnou výhodou však je, že Autorskú reprodukciu dokážeme doručiť do pár dní k vám domov. V našom eshope máme viac ako 15 000 obrazov. Radi by sme vám preto chceli uľahčiť výber tých najpopulárnejších kúskov tak, že sme do tejto špeciálnej kategórie umiestnili len tie najobľúbenejšie diela. Páčiť sa vám budú námety kvetov, krajín, zvierat, žien či výtvory zo sveta abstraktného umenia.Dôležitou súčasťou výroby je zaručene kvalitná technika, príslušné komponenty, akými sú plátno, lišty a farba. O ich jedinečných vlastnostiach si prečítate v nasledujúcich riadkoch. Predstavujeme vám 6 zaujímavých informácií, ktoré sú na celom procese tvorby najdôležitejšie: 1. Využívame najmodernejšiu digitálnu vodeodolnú fototlač, vďaka ktorej krásne sýte farby nevyblednú a zachovajú si svoj pôvodný vzhľad. 2. Špeciálne talianske plátno je produktom značky ARTMIE a je vyrobené zo 100% bavlny. Je štrukturované a má vynikajúcu vlastnosť, že na slnku nepresvitá. Jemný lesk na povrchu vytvára z obrazu originálny a jedinečný kúsok. 3. Rámy sú zhotovené z kvalitných, pevných smrekových líšt ARTMIE, ktoré sú na hranách zaoblené. Táto skvelá vychytávka je veľmi dôležitá, pretože sa plátno na hranách nepoškodí.4. Použité vysokokvalitné farby sú bez zápachu a nevypúšťajú do ovzdušia žiadne škodlivé látky 5. Všetky Autorské reprodukcie sú vyrábané na Slovensku v tých najlepších podmienkach6. Príjemnou informáciou je fakt, že obrazy balíme do bublinkovej fólie a kvalitnej kartónovej krabice, aby sa predišlo ich poškodeniu. Zadarmo k nim pridávame skrutky a háčik na zavesenie.Ako zavesiť obraz na stenu?

PRIM - predstenový inštalačný systém s bielym tlačidlom 20/0042 + WC CERSANIT INVERTO + SEDADLO duraplastu SOFT-CLOSE PRIM_20/0026 42 IN1
499,00 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Podomietkový systém pre WC misu, mechanický bez tlačidla (PRIM_20/0026) Určené na suchú inštaláciu. . 3/6 litrová podomietková nádrž . hrubá hmotnosť: 13,15 kg . čistá hmotnosť: 11,50 kg . jednoduchá montáž . úspora vody . tichý chod . hygienický . 5-ročná záruka Podomietkový modul je zariadenie, ktoré sa používa na inštaláciu sanitárnych zariadení, najmä ako splacovacie zariadenie WC misám . Podomietkový modul sa umiestňuje do steny, pričom tvorí skrytú časť inštalácie. Jeho úlohou je zaistiť prívod vody na splachovanie a riadiť mechanizmus na ovládanie splachovania. WC tlačidlo pre nádržku PRIM biele (PRIM_20/0042) plastové biele Ovládacie tlačidlo k podomietkovému WC modulu sa nachádza na stene nad WC misou a slúži na ovládanie splachovania vody. Závesná WC misa INVERTO so systémom STREAM ON, bez sedátka (K671-001) Výška: 35 cm Šírka: 35,5 cm Hĺbka: 52 cm Závesná misa INVERTO so systémom STREAM ON /bez oplachového kruhu/ so zadným odtokom, funkcia splachovania 3/5 l sa odporúča montovať s podomietkovou stelažou. WC misu je možné kombinovať s antibakteriálnym, duroplastovým sedátkom s pomalým zatváraním SOFT CLOSE, s jednoduchým sňatím a upevnením sedátka pomocou jedného tlačidla. WC sedátko INVERTO SLIM duroplast SOFT CLOSE, EASY OFF ONE BUTTON (K98-0187) šírka: 35,5 cm hĺbka: 44,8 cm farba: biela/ lesk WC sedátko vyrobené z odolného duroplasotu, s antibakteriálnou zložkou. SOFT CLOSE /voľne padajúce/, s jednoduchým sňatím a upevnením sedátka pomocou jedného tlačidla.(GT) Ean: 8596462579441

Botník SZAF 74 cm dub sonoma
82,16 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Botník SZAF 74 cm dub sonoma
82,16 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Dôležitá súčasť každej domácnosti je nábytok, ktorý pomáha každodennému fungovaniu a tiež vám v mnohom uľahčuje život. Potrebujete aj vy v predsieni zorganizovať všetku obuv celej rodiny a vniesť tak do nej jednoduchý systém? Botník Szaf vám bude stáť verne po boku. Jednoduchý, multifunkčný a pritom nadmieru moderný kus vám ponúkne dostatočne veľký úložný priestor. Vďaka nemu dostanú topánky svoje miesto a využijete ho v chodbe, predsieni, ale aj ako komodu v obývacej izbe a ďalších.Botník je vyrobený z vysoce kvalitní laminované desky, která pomáhá odolávat drobným oděrkám, škrábancům objevující se během každodenního používání. Vnútri je skriňa na topánky rozdelená tromi priestrannými policami, ktoré poskytujú dostatočné miesto na jednotlivé páry topánok. Všetko je možné uzatvoriť dverami s klasickým zatváraním. Využiť môžete každučký priestor, a to aj tú vrchnú časť, kam môžete odložiť misku na kľúče, dekorácie a ďalšie veci.Špecifikácia produktu: Disponuje tromi policami Moderný vzhľad Odolné voči škrabancom a oderomSérie: Botníky Szaf, Dekor: Dub Sonoma, Design: Moderný, Dveře: Uzavřené, Hmotnost produktu: 32 kg, Materiál: Lamino, Plast, Nosnost: , Počet párů bot: , Počet polic: 3, Počet zásuvek: 0, Povrchová úprava: Mat, Tvar: Obdélníkový, Typ: Policový, Typ ukotvení: Bez nožiček, Hloubka: 35 cm, Šířka: 74 cm, Výška: 110 cm

Nedis DUBG120HOO10 vrecká do vysávača HOOVER H22 - 61
10,99 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Nedis DUBG120HOO10 vrecká do vysávača HOOVER H22 - 61
10,99 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Tieto textilné vrecká sú určené do vysávačov HOOVER H22 - 61. Majú univerzálne použitie a sú v kvalitnom prevedení. V balení je 10 ks + mikrofilter + motorový filter a majú samouzatvárací systém.Vhodné tiež pre: HOOVER Arianne, HOOVER Athos, HOOVER Discovery, HOOVER Freemotion, HOOVER Micro Power, HOOVER Micro Space, HOOVER Sensory, HOOVER Telios, MIELE vysávače.Rozmery: 26 x 31,5 cm.Rozmery príruby: 13 x 9,3 cm.Otvor v prírube: 4,6 cm.

Dekoria Karol s viazaním, vzor kocky na bielom podklade, 40 x 40 x 3,5 cm, Sunny, 143-51
17,90 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Praktický a štýlový sedák Karol na každú stoličku, vyplnený mäkkým molitanom a dutým vláknom. Je prešívaný v deviatich miestach.Zabezpečí pohodlnejšie sedenie a zároveň ochráni stoličku pred poškodením, či poškriabaním.Na výber máte približne 360 tkanín. Ľahko si tak skombinujete obrus, štólu, závesy či rímske rolety v jednej kolekcii tkanín s rovnakou štruktúrou či farbou. Zlaďte si obývačku, kuchyňu a jedáleň.Ak si nie ste istý výberom tkaniny objednajte si bezplatné vzorky tu.Pripevnenie sedákov na operadlo stoličky má 2 možnosti:- pomocou naturálnych šnúrok, sú po 2 v rohoch, aby bolo viazanie jednoduché (dĺž. 23 cm)- 4 stužky z rovnakej tkaniny ako je sedák (50cm o šírke 2,5cm), v dvoch rohoch sedákaSedák je možné prať v práčke.Rozmer: šír.40 x hĺb.40 x výš. 3,5cmTolerancia  rozmerov u textilných produktov je + / - 2 cm v závislosti od použitého materiálu.

Dekoria Dekorácia Bullfinch, 19 x 8 x 10 cm
17,90 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Dekoria Dekorácia Bullfinch, 19 x 8 x 10 cm
17,90 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Stojaci dekoratívny vták z prírodného kameňa. Táto originálna dekorácia znázorňujúca spievajúceho žltochvosta krásne ozdobí poličku nad krbom, knižnicu, komodu alebo pracovný stôl. Vďaka svojmu prírodnému vzhľadu dokonale ladí s doplnkami v podobnom štýle. Hodí sa do interiérov zariadených v boho, vintage alebo rustikálnom štýle. Táto očarujúca dekoratívna figúrka bude perfektným nápadom na darček pre blízkeho človeka.Rozmery: Š 19 cm, D 8 cm, V 10 cm.

Elektrocentrála 2000W-2200W 58G904 GRAPHITE
443,30 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Elektrocentrála 2000W-2200W 58G904 GRAPHITE
443,30 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Solídna elektrocentrála s maximálnym výkonom 2,2 kW od značky GRAPHITE umožňuje napájať elektrické zariadenia v miestach bez prístupu k sieti. Manuálne štartovaný pomocou káblového štartéra je vybavený štvortaktným, účinným benzínovým motorom s výkonom 4,1 kW / 6,56 HP. Odporúčané palivá sú 92, 95 a 98 a olej SAE15W-30. Agregát má nádrž s objemom 15 l a nádobu na motorový olej - 0,6 l.Priemerná spotreba paliva v tomto modeli je 2,44 l/h a minimálna spotreba paliva je 260 g/kWh. Agregát spĺňa normu EURO 5 z radu európskych emisných noriem. Disponuje tiež AVR ochranou, teda systémom, ktorý efektívne stabilizuje napätie vo výstupnej zásuvke a nadprúdovou ochranou. Vďaka nim zaisťuje bezpečnosť proti preťaženiu pre seba a ďalšie k nemu pripojené zariadenia. Elektrocentrála je vystužená ochranným rámom, ktorý nielen uľahčuje prepravu, ale zároveň chráni celú konštrukciu pred mechanickým poškodením. Technické parametre:elektrocentrála 2/2,2 kWbenzínový motor 4,1 kW/6,56 HP - palivo 92,95,98,ochranný rámCE certifikátvýkon: 2000/2200Wnádrž: 15 lpriemerná spotreba paliva: 2,44 l/hminimálna spotreba paliva: 360 g/kWhnádoba na motorový olej: 0,6 l - olej SAE15W-30zásuvka: 1 x 12V + 2 x 230V (16 A)typ zapaľovacej sviečky: F6RTCotáčky: 3000 min⁻¹objem: 196 cm3LwA = 95 dB"rozmery: 605 x 445 x 455 mmhmotnosť: 40 kg

Vileda Comfort Extra rukavice M
2,99 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024
Vileda Comfort Extra rukavice M
2,99 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Prémiové rukavice s absorbčnou výstelkou. Unikátna výstelka absorbuje vlhkosť a udržuje tak ruky suché a svieže. Rukavice poskytujú antibakteriálnu ochranu a sú určené na všetky domáce práce. Materiál: prírodný latex. Veľkosť: M/8 (obvod ruky 19-20 cm). Balenie obsahuje 1 pár.

Cattara Hojdacie závesné lehátko Nylon modrá, 275 x 137 cm
19,99 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Cattara Hojdacie závesné lehátko Nylon modrá, 275 x 137 cm
19,99 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Užite si chvíľky relaxácie v tejto hojdacej sieti. Je upevniteľná pomocou povrazu, ktorý upevníte na háčiky, ktorými je sieť na oboch koncoch osadená. Povrazy sú zhotovené z mäkkého a pružného vlákna, sú súčasťou balenia. Vďaka použitému materiálu vám sieť dlho vydrží.Je možné ju zmotať a zložiť do malého vreca, ktorý má rozmery 20 x 30 x 10 cm. Tak možno ušetriť miesto a mať sieť po ruke v kempe, či kdekoľvek inde v prírode. Sieť je určená pre jednu osobu.

Dekoria Svietnik Levi 33cm, 10 x 33 cm
26,90 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Dekoria Svietnik Levi 33cm, 10 x 33 cm
26,90 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Kovový svietnik striebornej farby.Romantická večera vo dvojici, rodinná večera alebo oslava sviatkov pri spoločnom stole? Elegantný svietnik z kovu v univerzálnej farbe sa bude skvele hodiť ako doplnok k vášmu prestretému stolu. Strieborná farba dodá sviečkam šik a eleganciu a ešte viac podčiarkne slávnostnosť tejto príležitosti.Sviečnik jeurčený na jednu dlhú sviečku.Skvele bude vyzerať v sade ďalších svietnikov z tejto série.

Vložka WILKA sys. 1KL 50/50+G50/50 Mosadz
64,99 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Vložka WILKA sys. 1KL 50/50+G50/50 Mosadz
64,99 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Dekoria Rímska roleta Florencia, béžová, Imperia Premium, 144-13
251,90 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Dekoria Rímska roleta Florencia, béžová, Imperia Premium, 144-13
251,90 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Rímska roleta Florencia je roleta s vlnitým spodným lemom. Roleta je vhodná na montáž do steny, do stropu alebo koľajnici (s pomocou špeciálnych úchytov - výrobok sa odporúča k roletám s kazetovým mechanizmom). Pri tejto montáži je potrebné rátať s maximálnou výškou už vytiahnutej rolety cca 25cm nad okenným výrezom. Vtedy bude možné otvárať okno bez prechodu okenného krídla po rolete.Taktiež je roletu možné namontovať aj do rámu okna neinvazívne pomocou špeciálnych úchytov.V našej šicej dielni si môžete vybrať mechanizmus kazetový alebo šnúrkový.Ak máte záujem o zmenu strany ovládania mechanizmu, zvoľte pri zadávaní rozmerov "šitie na mieru". Tu zadávate rozmery, stranu ovládania mechanizmu a volíte si samotný mechanizmus.V prípade, že je šírka rolety viac ako 130cm, bude mať došité po obidvoch stranách rovnaké pásy tkaniny tak, aby bola dosiahnutá požadovaná šírka rolety. Je to spôsobené šírkou tkaniny, ktorá má 140cm, mimo toho vyzerajú takto ušité rolety veľmi esteticky.Ponúkame na výber z 3 typov mechanizmov:- struny,- korálkový, - elektrické*.ELEKTRICKÝ MECHANIZMUSNaše rímske rolety majú možnosť výberu elektrického mechanizmu. Teraz môžete rýchlo a jednoducho využívať inovatívny systém ovládania, ktorý umožňuje ich automatické zdvíhanie a spúšťanie podľa vašich preferencií.*Elektrický mechanizmus je k dispozícii len pre rolety namontované na kazete.Výrobky špeciálne šité na mieru podľa požiadaviek klienta (šitie na mieru), nie je možné vrátiť.

Dekoria Rímska roleta Padva, pastelovo belasá, Cotton Panama, 702-10
207,90 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Dekoria Rímska roleta Padva, pastelovo belasá, Cotton Panama, 702-10
207,90 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Rímska roleta Padva je roleta s jednoduchým spodným lemom. Roleta je vhodná na montáž do steny, do stropu alebo koľajnici (s pomocou špeciálnych úchytov - výrobok sa odporúča k roletám s kazetovým mechanizmom). Pri tejto montáži je potrebné rátať s maximálnou výškou už vytiahnutej rolety cca 25cm nad okenným výrezom. Vtedy bude možné otvárať okno bez prechodu okenného krídla po rolete.Taktiež je roletu možné namontovať aj do rámu okna neinvazívne pomocou špeciálnych úchytov.Ak máte záujem o zmenu strany ovládania mechanizmu, zvoľte pri zadávaní rozmerov "šitie na mieru". Tu zadávate rozmery, stranu ovládania mechanizmu a volíte si samotný mechanizmus.V prípade, že je šírka rolety viac ako 130cm, bude mať došité po obidvoch stranách rovnaké pásy tkaniny tak, aby bola dosiahnutá požadovaná šírka rolety. Je to spôsobené šírkou tkaniny, ktorá má 140cm, mimo toho vyzerajú takto ušité rolety veľmi esteticky.Upozornenie:  vzor tkaniny na rolete nie je súmerný, čo znamená, že rolety ušité zo vzorovanej tkaniny nebudú identické. V cene rolety je zahrnutý mechanizmus a montážne príslušenstvo.Správne zameranie rolety:Roleta s montážou do steny alebo do stropu:  - Výšku si zameriate od miesta montáže po alebo pod parapet - záleží na klientovi, akú dlhú požaduje roletu.Pri výbere miesta montáže je potrebné zohľadniť výšku maximálne vytiahnutej rolety. Pri rolete PADVA je táto výška 30-35cm. Tak aby ste pohodlne mohli otvárať okno je potrebné od okenného výrezu rátať s 30-35cm.- Šírka rolety je šírka okenného výrezu + presah rolety po stranách. Na oboch stranách okenného výrezu odporúčame prirátať aspoň 5cm k jeho šírke.Roleta s montážou do rámu okna:- Výšku si vyrátate od vrchu okenného rámu po alebo pod parapet.Šírka je šírka výplne okna. K tomuto rozmeru je potrebné zarátať presah po kľučku a aby bola roleta súmerná po oboch stranách rovnako. Teda si zmeráte okennú výplň (sklo) a pridáte rozmer sklo - kľučka po oboch stranách. Takto sa Vám roleta nebude dotýkať kľučky a bude súmerná.Ak máte záujem o montáž rolety do rámu okna je potrebné zakúpenie úchytov, pomocou ktorých je možné roletu neinvazívne prichytiť ku rámu okna.Ponúkame na výber z 3 typov mechanizmov:- struny,- korálkový, - elektrické*.ELEKTRICKÝ MECHANIZMUSNaše rímske rolety majú možnosť výberu elektrického mechanizmu. Teraz môžete rýchlo a jednoducho využívať inovatívny systém ovládania, ktorý umožňuje ich automatické zdvíhanie a spúšťanie podľa vašich preferencií.*Elektrický mechanizmus je k dispozícii len pre rolety namontované na kazete.Tolerancia rozmerov +/- 1 cm.Ponúkaný rozmer: šírka x výškaVýrobky špeciálne šité na mieru podľa požiadaviek klienta (šitie na mieru), nie je možné vrátiť.

Dekoria Záves s tunelom a volánom, sivo - béžové rastliny na sivom podklade, Londres, 143-37
73,90 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Záves na okno  s navliekacou riasiacou páskou, ktorá tvorí dekoračný tunelík určite ušetrí čas pri vešaní na garnižovú tyč. Tunelík má šírku 6,5cm a výška volániku  je 5cm. Navliekacia riasiacia páska má v prvom rade dekoračný charakter. Je potrebné rátať z ťažšou manipuláciou s dekoráciami pri každodennom odťahovaní po garnížovej tyči.Kalkulačný program ráta cenu za 1ks závesu.AKO ZADAŤ DO OBJEDNÁVKY SPRÁVNE ROZMERY:Výška závesu sa meria od vrchu tyče po zem. Výška volánika 5cm nie je započítaná do rozmeru/výšky závesu.Uvedený rozmer závesu je pred riasením. Pri dekoračnom tunelíku je riasenie závesov variabilné, avšak odporúčame riasenie 1:2.Závesy ušité na mieru podľa Vami zadaných rozmerov sú podhnuté 10cm lemom a v rohoch majú ťažítka.Ak máte záujem o ušitie závesu v inej šírke, ako je možnosť výberu na stránke, potom vyberáte "hornú hranicu" šírky a my Vám záves zúžime na požadovanú šírku. Vami zvolenú šírku nám prosím napíšte v poslednom kroku objednávky do poznámky. Cena ostáva rovnaká. Je to dané tým, že šírka tkaniny je vždy využitá tá, ktorá tvorú hornú hranicu Vami zvolenej šírky.Tolerancia rozmerov +/- 2 cm, v závislosti od použitého materiálu.Ak si chcete objednať záves širší ako 130cm, Vami objednaný záves bude zošitý z dvoch častí (šírka závesu 195cm: 130+65cm, 260cm: 130+130cm). Je to spôsobené dostupnou šírkou tkanín, ktorá je 140cm.  Závesy ušité z dvoch častí vyzerajú aj napriek tomu veľmi elegantne.Výrobky špeciálne šité na mieru podľa požiadaviek klienta (šitie na mieru), nie je možné vrátiť.

Skrinka Na Topánky Lona Xl, Š. 70cm, Biela
239,00 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Skrinka Na Topánky Lona Xl, Š. 70cm, Biela
239,00 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Tento tovar je k dispozícii IBA ONLINE. Upozornenie o doručení: Tovar bude doručený priamo od výrobcu špeditérskou firmou. Špeditér tovar vyloží na okraji cesty zadanej adresy, z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť svojpomocné odnesenie tovaru a taktiež vlastný výnos do domu.  Doručenie je prostredníctvom špedičnej firmy. Následne Vás bude o termíne doručenia kontaktovať kuriér, aby dohodol presný dátum doručenia.  Upozornenie: Tento tovar sa nenachádza na našich predajniach. Objednať si ho môžete cez e-shop Möbelix. Balenie neobsahuje dekorácie zobrazené na fotografii. Fotografia má iba ilustračný charakter. Vrátenie a reklamácia tovaru Vrátenie tovaru v zákonnej lehote do 14 dní bez udania dôvodu prebehne nasledovne:  zákazník nepoškodený a nepoužitý tovar riadne zabalí. Kontaktuje naše zákaznícke oddelenie shop@moebelix.sk

Stôl Kobi Okrúhly 105 Dub
169,00 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Stôl Kobi Okrúhly 105 Dub
169,00 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Bodové svetlo SK-19 Candellux Žltá
3,70 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Bodové svetlo SK-19 Candellux Žltá
3,70 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Stropné bodové svetlo SK-19 s chrómovou kovovou základňou, ideálne do podhľadov a vhodné do každého typu interiéru. Galvanicky nanášaný dekoratívny náter sa vyznačuje vysokou pevnosťou a odolnosťou proti poškodeniu. Tienidlá sú vyrobené z kvalitného skla imitujúceho krištáľ a vytvárajú krásne osvetlené efekty.Do bodových svetiel SK-19 je možné použiť halogénové alebo LED žiarovky G4. Napájací adaptér a žiarovka nie sú súčasťou balenia.Rozmer základne 8x8 cm, tienidlo 6x6x6 cm. Montážny otvor 3,6 cm.Farba:chróm / žltáchróm / oranžováchróm / fialováchróm / zelenáVýber farby zvoľte vo variante produktu. Pokiaľ Vami vybraný variant nie je vo výbere, je dočasne nedostupný.Materiál:kov / skloRozmery:šírka: 8 cmhĺbka: 8 cmvýška: 10 cmrozmer tienidla: 6x6x6 cmrozmer základne: 8x8x1, 5 cmmontážny otvor: 3,6 cmzávit pre žiarovku: G4Hmotnosť:0,5 kgDodávané v demonte.

Dekoria Rímska roleta Capri, zelené a biele pruhy (1,5 cm), Quadro, 144-35
131,90 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Rímska roleta CAPRI je roleta s jednoduchým ukončením - bez spodného lemu.Roleta je vhodná na montáž do steny, do stropu alebo koľajnici (s pomocou špeciálnych úchytov - výrobok sa odporúča k roletám s kazetovým mechanizmom). Pri tejto montáži je potrebné rátať s maximálnou výškou už vytiahnutej rolety cca 25cm nad okenným výrezom. Vtedy bude možné otvárať okno bez prechodu okenného krídla po rolete. Kanály sa nachádzajú v prednej časti žalúzie*.Taktiež je roletu možné namontovať aj do rámu okna neinvazívne pomocou špeciálnych úchytov.V prípade, že je šírka rolety viac ako 130cm, bude mať došité po obidvoch stranách rovnaké pásy tkaniny tak, aby bola dosiahnutá požadovaná šírka rolety. Je to spôsobené šírkou tkaniny, ktorá má 140cm, mimo toho vyzerajú takto ušité rolety veľmi esteticky.Upozornenie:  vzor tkaniny na rolete nie je súmerný, čo znamená, že rolety ušité zo vzorovanej tkaniny nebudú identické. V cene rolety je zahrnutý mechanizmus a montážne príslušenstvo.Správne zameranie rolety:Roleta s montážou do steny alebo do stropu: - Výšku si zameriate od miesta montáže po alebo pod parapet - záleží na klientovi, akú dlhú požaduje roletu.Pri výbere miesta montáže je potrebné zohľadniť výšku maximálne vytiahnutej rolety. Tak aby ste pohodlne mohli otvárať okno je potrebné od okenného výrezu rátať s cca 25 cm.- Šírka rolety je šírka okenného výrezu + presah rolety po stranách. Na oboch stranách okenného výrezu odporúčame prirátať aspoň 5cm k jeho šírke.Roleta s montážou na rám okna:- Výšku si vyrátate od vrchu okenného rámu po alebo pod parapet.Šírka je šírka výplne okna. K tomuto rozmeru je potrebné zarátať presah po kľučku a aby bola roleta súmerná po oboch stranách rovnako. Teda si zmeráte okennú výplň (sklo) a pridáte rozmer sklo - kľučka po oboch stranách. Takto sa Vám roleta nebude dotýkať kľučky a bude súmerná.Ak máte záujem o montáž rolety do rámu okna je potrebné zakúpenie úchytov, pomocou ktorých je možné roletu neinvazívne prichytiť ku rámu okna.Ponúkame na výber z 3 typov mechanizmov:- struny,- korálkový, - elektrické*.ELEKTRICKÝ MECHANIZMUSNaše rímske rolety majú možnosť výberu elektrického mechanizmu. Teraz môžete rýchlo a jednoducho využívať inovatívny systém ovládania, ktorý umožňuje ich automatické zdvíhanie a spúšťanie podľa vašich preferencií.*Elektrický mechanizmus je k dispozícii len pre rolety namontované na kazete.Tolerancia rozmerov +/- 1 cm.Ponúkaný rozmer: šírka x výška.Výrobky špeciálne šité na mieru podľa požiadaviek klienta (šitie na mieru), nie je možné vrátiť.* Pri látkach Blackout a Cotton Panama sú kanáliky na zadnej strane žalúzie.

Dřevěný motorický labyrint SEA
25,06 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Dřevěný motorický labyrint SEA
25,06 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Chcete pro své děti jen to nejlepší? To si přeje každý rodič a proto pečlivě vybírá i například hračky, se kterými si bude jeho dítě hrát a které mu budou utvářet a dotvářet jeho svět. Vybíráte takové hračky, které je nejen zaujmou, ale budou také bezpečné a něčemu je naučí. Sáhněte po dřevěném motorickém labyrintu Sea, který je inspirován mořem. Podpořte zručnost vašich dětí a pořiďte jim hračku, která je bude vzdělávat. Je vhodná pro všechny kluky i holky od 12 měsíců.Jde jedinečný labyrint, který podporuje zručnost dětí, jemnou motoriku, logiku, vizuální vnímání, představivost, trpělivost a mnoha dalšího. Děti jednoduše posouvají barevné korálky po různě ohnutých drátcích a snaží se korálky dostat z jednoho místa na druhé. Hračka se vyrábí z kvalitního a odolného dřeva, doplněná kovem. Vše splňuje evropské bezpečnostní standardy, takže jde o skutečně kvalitní kousek, který by dětem neměl chybět.Specifikace produktu: Vhodné od 12 měsíců Motorická hračka Jemné barvyMateriál: Kov, Dřevo, Typ: Motorická hračka, Vhodné od: 12 měsíců, Hloubka: 15 cm, Šířka: 22,5 cm, Výška: 17 cm

AKAI Stolný mixer ATB-9001,75 l, 1000 W
75,99 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
AKAI Stolný mixer ATB-9001,75 l, 1000 W
75,99 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Stolný mixér Akai ATB-900 je ideálny pre tých, ktorí chcú rýchlo a ľahko pripraviť svoje obľúbené smoothies, zemiakovú kašu a ďalšie chutné pokrmy.Tento mixér má kapacitu 1,75 l, čo je ideálne na prípravu jedla pre celú rodinu. Priehľadná sklenená nádoba vám umožní vidieť dovnútra mixéra, čo vám umožní kontrolovať konzistenciu vašich pokrmov.Blender má nehrdzavejúce nože, ktoré sú vyrobené na rýchle a efektívne miešanie potravín. Funkcia dvojitého bezpečnostného zámku zaisťuje, že sa mixér nezapne, ak nie je správne zatvorený, čo zaisťuje vašu bezpečnosť.5 regulátorov rýchlosti s pulznou funkciou umožňuje nastaviť rýchlosť podľa vašich potrieb a protišmykové nohy zaisťujú stabilitu mixéra počas používania.

Kusový koberec Emerald 1010 green and gold - 140x190 cm Dywany Łuszczów
107,15 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Koberec Emerald 1010 vo farebnej kombinácii fľaškovo zelenej so zlatým vzorom je veľmi elegantná a luxusná voľba. Tento koberec sa stane výrazným stredobodom v miestnosti. Veľkou prednosťou tohto koberca nie je len vzhľad, ale je aj veľmi kvalitný. Spojením polypropylénu a polyesteru, vytvára veľmi kvalitnú, pevnú a na dotyk príjemnú štruktúru, ktorá je odolná a stála. Vo vláknach polyester tiež vytvára odlesky a tým prehlbuje estetický ráz koberca. Koberec je možné položiť v priestoroch s podlahovým vykurovaním.

HANDICAP Dverné madlo 700mm, biela XH574W
46,12 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
HANDICAP Dverné madlo 700mm, biela XH574W
46,12 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

VlastnostiZnačka SAPHORozmer 700x40x95 mmŠírka 700 mmVýška 40 mmHĺbka 95 mmFarba BielaMateriál OceľTvar KruhovéDruh MadloHmotnosť 1.2950 kgBalenie 1 ksEAN 8592207033797Taric 73249000Záruka 2 roky

KONDELA Dalton 2 New L/P rohový pc stolík biela / sivá
165,00 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
KONDELA Dalton 2 New L/P rohový pc stolík biela / sivá
165,00 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Zariaďte svojím ratolestiam študenskú izbu po akej túžia. S moderným rohovým PC stolíkom DALTON 2 NEW L/P sa Vám to určite podarí. Dizajn stola je jednoduchý a dobre sa k nemu ladí zvyšný nábytok. Vyniká príjemnými farbami v kombinácii bielej a sivej. Celkové rozmery stola sú (ŠxHxV): 167…

KONDELA Paris 6Z zásuvková komoda sivá
309,00 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
KONDELA Paris 6Z zásuvková komoda sivá
309,00 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Zásuvková komoda PARIS 6Z si získa všetkých milovníkov provensálskeho štýlu. Komoda totiž oplýva svojimi pôvabnými tvarmi, kovovými úchytkami a celkovým dizajnom. Atraktívne sivé farebné prevedenie je nadčasové a skrášli každý kúsok Vášho domova. Rozmery komody sú (ŠxHxV): 96,2x48,5x139,5 cm,…

NABBI Magno 140 taštičkový matrac pružiny / plsť / latex / látka
257,00 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
NABBI Magno 140 taštičkový matrac pružiny / plsť / latex / látka
257,00 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Zoznámte sa s kvalitným taštičkovým matracom MAGNO 140. Dobrý matrac je ten, na ktorom sa do ružova vyspíte a vstanete plní energie. Všetky Vaše požiadavky na kvalitný a zdravý spánok Vám tento matrac, ktorý je hitom dnešnej doby, bezproblémov splní. Materiály použité na výrobu matraca sú…

Turtle wax Turtle Wax, Čistič diskov All Wheel Cleaner 500ml
10,59 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Turtle wax Turtle Wax, Čistič diskov All Wheel Cleaner 500ml
10,59 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Vhodný pre všetky druhy kolies vrátane lakovaných alebo z ľahkých zliatin. Vďaka neutrálnemu pH dochádza pri čistení brzdného prachu ku sfarbenie do červena.Zloženie: bez kyselín nepoškodzuje zliatinové disky, ozdobné znaky ani matice kolies

Pj colours Pasta PJ Colorex Oxide Red FA R01 1l
33,40 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Pj colours Pasta PJ Colorex Oxide Red FA R01 1l
33,40 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Pigment do miešacieho stroja na omietky a farby.

Dulux ACOMIX tinter WR1 1l
70,79 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Dulux ACOMIX tinter WR1 1l
70,79 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Dulux Acomix Tinter je pigment určený do miešacieho stroja Dulux.

ArtRoja Stôl PRIME FARBA: Taupe
56,00 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
ArtRoja Stôl PRIME FARBA: Taupe
56,00 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Stôl PRIMEMalý plastový stôl PRIME je ľahký, ale vďaka 100% polypropylénu aj veľmi pevný. Na výber máte z viacerých farebných prevedení, plusom sú odnímateľné nohy, nezaberie tak veľa miesta pri skladovaní. Materiál je odolný voči UV žiareniu, je vhodný aj do exteriéru, aj interiéru. Stôl PRIME má praktický otvor na slnečník.Materiál: polypropylén, eloxovaný hliníkRozmery:ŠxVxH: 70 x 72 x 70 cmhmotnosť: 3,70 kgFarebné prevedenia:čiernabéžovátaupesivá Upozornenie: Váš monitor nemusí zobrazovať farby, také ako sú v skutočnosti!

ArtExt Kuchynská skrinka spodná rohová ESSEN | D12R 90 Farba dvierok: Biely lesk, Farba korpusu: Dub artisan
158,00 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Kuchynská skrinka spodná rohová ESSEN | D12R 90spodná rohová skrinka s 1 policounosnosť police je max. 15 kgmožnosť doobjednať otočný cargo kôšdvierka (19 mm) sú vyrobené z kvalitnej MDF dosky, ktorá je z vnútornej strany potiahnutá bielym laminátom a z vonkajšej strany je akryl s vysoko lesklou povrchovou úpravou a hranami ABSakrylové dvierka sú veľmi pevné a odolné voči poškriabaniu, navyše vďaka obsahu iónov striebra majú antibakteriálne vlastnostivyznačuje sa vysokou kvalitou vďaka kovaniam Hettich s tichým dovieraním dvierokskrinka je univerzálna, otváranie sa dá použiť na pravú aj ľavú stranuskrinka je dodávaná bez pracovnej dosky, ktorú je možné doobjednať vo viacerých farebných prevedeniach v kategórii pracovné doskydvierka majú na vnútornej strane predvŕtané otvory pre úchyty Reling, nie sú však prevŕtané úplne, neprekážajú pri montáži iných úchytovúchyt nie je zarátaný v cene skrinky, ale môžete si ho doobjednať z našej ponuky úchytov hrúbka korpusu je 18 mm (ABS hrany - 0,5 mm), možnosť výberu farebného prevedenia z farieb - biela, grey, lava, dub artisanmontážna sada, sokel a nohy výšky 10 cm sú súčasťou baleniazadná časť je vyrobená z materiálu - sololitskrinka je dodávaná v demontemožnosť dokúpenia double systému, príborníkov, organizérov, drôtených systémov, tesniacich líšt a iné, v kategórii príslušenstvokuchynskú linku si môžete vyskladať zo širokej ponuky skriniek rôznych typov a rozmerov zo série ESSENMateriál: korpus: LTD - hrúbka 18 mmdvierka: MDF/akryl - hrúbka 19 mm, ABS hranyRozmery (ŠxVxH): 84/84 x 82 x 50 cm                                šírka skrinky s pracovnou doskou 90 x 90 cmFarebné prevedenie korpusu:bielagreylavadub artisan Farebné prevedenie dvierok:biely lesksivý leskgrafit leskčierny lesk Upozornenie: Výška skrinky je uvedená vrátane nožičiek, hĺbka je uvedená bez dvierok. Váš monitor nemusí zobrazovať farby také, ako sú v skutočnosti!

Podložka matraca MEMO VITA 90x200
78,00 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Podložka matraca MEMO VITA 90x200
78,00 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

STYL Larrin Agresiv WC čistič 750 ml borovica
3,80 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
STYL Larrin Agresiv WC čistič 750 ml borovica
3,80 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Kyslý čistiaci prostriedok na WC, sanitárne zariadenia, keramiku a ďalšie povrchy odolné voči kyselinám.

OSMO Dekoračný vosk transparentný 3164 Dub,750ml
40,40 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
OSMO Dekoračný vosk transparentný 3164 Dub,750ml
40,40 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Hodvábne lesklý náter pre interiér, najmä nábytok a detské hračky.

Nástenné hodiny rádiom riadené Hermle 30471-000870, 30cm
139,00 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Nástenné hodiny rádiom riadené Hermle 30471-000870, 30cm
139,00 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

HELIOS Roof expert AC strešný náter RAL9006,20kg
145,23 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
HELIOS Roof expert AC strešný náter RAL9006,20kg
145,23 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Elastická, tekutá membrána na báze akrylátov na hydroizoláciu plochých striech.

MEXEN/S - Stone+ obdĺžniková sprchová vanička 120 x 80, čierna, mriežka zlatá 44708012-G
261,00 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Technické dáta: Rozmer: 120x80x2, 5 cm Čierna farba Typ: Obdĺžnikový, Ultra plochý Inštalácia: Do podlahy alebo na podlahu Materiál: Minerálny kompozit Kamenná štruktúra Odolný výrobok, ktorý sa nedeformuje Maximálna stabilita vďaka dobrej odolnosti proti nárazu Sada obsahuje sifón, ktorý sa čistí zhora Priemer odtoku: 90 mm Povrchová úprava mriežky: zlatá(GT) Ean: 5905315223470

Květináč Porto 68x35 cm šedý beton
44,12 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Květináč Porto 68x35 cm šedý beton
44,12 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Prožijte revoluci ve svém interiéru s neobyčejným květináčem Porto v dekoru šedého betonu. Ponořte se do světa elegance a praktičnosti, který překračuje hranice obyčejnosti a nabízí vám jedinečný zážitek spojený s péčí o rostliny. Je to symfonie moderního designu a praktičností, která zahaluje vaše rostliny do objetí elegance a stylu.Jeho obdélníkový tvar a polomatný povrch nejen že zaujmou vaše oko, ale také dodají vašemu prostoru dynamiku a rovnováhu. Každý pohled na tento květináč je jako pohled na malířské plátno, plné života a kreativity. Vyroben z pevného plastu odolává nejen povětrnostním vlivům, ale také času.Bez ohledu na to, zda ho umístíte do interiéru vašeho domova nebo na terasu pod širým nebem, jeho krása a kvalita zůstávají nezměněny. S přiloženou kazetou pro optimální kořenový systém vaše rostliny budou kvést v plné síle a kráse. Nemusíte se bát o jejich zavlažování či potřebný prostor pro jejich růst. Květináč Porto vám poskytne vše, co potřebujete pro jejich růst.Prohlédněte si i další květináče ze stejné série.Specifikace produktu: Odolný materiál Všestrannost Moderní design Vytahovací vložkaSérie: Květináče Porto, Materiál: Plast, Objem: 23 l, Samozavlažovací: Ne, Tvar: Hranaté, Typ: Stojací, Velikost: Velké, Hloubka: 35 cm, Šířka: 35 cm, Výška: 67,7 cm

Beurer HC 35blc sušič vlasov, čierna
47,49 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
Beurer HC 35blc sušič vlasov, čierna
47,49 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Kompaktný fén Beurer HC 35 z kolekcie StylePro prináša praktického pomocníka v zmenšenom prevedení. Jeho moderný dizajn mu zaisťuje nielen elegantný vzhľad, ale aj skvelú funkčnosť, ktorá sa ľahko zmestí do každej kúpeľne. S praktickou úložnou taškou je fén rýchlo pripravený na uloženie do skrine alebo cestovnej tašky, čo zaisťuje jeho ľahkú prenosnosť a použiteľnosť kedykoľvek a kdekoľvek.Vybavený LED displejom pre nastavenie ventilátora a teploty ponúka sušič možnosť individuálneho prispôsobenia podľa vašich potrieb. Ionizačná funkcia pomáha dosiahnuť pružné a lesklé vlasy, ktoré vyzerajú zdravo a naživo. S výkonom 1600 – 2000 wattov poskytuje dostatočnú silu pre rýchle a účinné vysúšanie vlasov.Okrem toho má sušič HC 35 pútko na zavesenie, čo umožňuje praktické uloženie a uľahčuje manipuláciu s prístrojom. Ponúka 3 stupne vykurovania a ventilátora vrátane funkcie studeného vzduchu, ktorá je ideálna na fixáciu účesu. Stylingová tryska je súčasťou balenia, aby vaša úprava vlasov bola ešte jednoduchšia a presnejšia.V balení tiež nájdete praktický úložný vak, ktorý uľahčí organizáciu a skladovanie príslušenstva. S Beurer HC 35 si môžete byť istí, že máte k dispozícii spoľahlivý a efektívny sušič vlasov, ktorý splní vaše očakávania a prinesie vám skvelé výsledky pri stylingu vlasov.

ArtCom Skrinka pod umývadlo OCEAN Beige 82-90-2S | 90 cm
234,00 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024
ArtCom Skrinka pod umývadlo OCEAN Beige 82-90-2S | 90 cm
234,00 €
Uvedená cena je platná k 20.06.2024

Skrinka pod umývadlo OCEAN Beige 82-90-2S | 90 cmKúpeľňové skrinky OCEAN charakterizujú čelá s jemnými horizontálnymi vlnami, ktoré nadobúdajú trojrozmernú podobu. Korpusy z dubu olejovaného dodávajú nábytku prirodzenú a odolnú štruktúru. Béžové čelá skriniek umožňujú prispôsobiť túto kolekciu rôznym interiérom. Jednou z premyslených vlastností kolekcie OCEAN je bezúchytkové otváranie skriniek, čo zabezpečuje jednotný dizajn kúpeľne.Skrinka pod umývadlo OCEAN Beige 82-90-2S s dvomi zásuvkami je vybavená tichými dovieraním. Ku skrinke pod umývadlo je možné namontovať iba sifón Preloc, ostatné nie sú so skrinkou kompatibilné. laminovaná doska, 16 mmMDF, 16 mmLaminované dosky s hrúbkou 16 mm sú navrhnuté tak, aby vydržali vlhké prostredie kúpeľne a zároveň poskytovali pevný a stabilný povrch. Sú vhodné nielen pre podlahy, ale aj ako obklad pre steny alebo ako súčasť kúpeľňového nábytku. Vďaka svojej odolnosti voči vlhkosti a jednoduchej údržbe sú laminované dosky ideálnym riešením pre kúpeľňové prostredie. Stačí ich pravidelne utierať vlhkou handričkou a občas použiť mierne čistiace prostriedky na udržanie lesku a čistoty.MDF dosky predstavujú modernú alternatívu k masívnemu drevu. Ich štruktúra umožňuje ľahké frézovanie a povrchové úpravy, pričom ich hladký povrch sa ľahko upravuje lakovacím procesom alebo aplikáciou PVC fólie za tepla. Ich hlavnou výhodou je vynikajúca formovateľnosť, čo znamená, že ich možno ľahko prispôsobiť požadovanému tvaru a veľkosti.šírka skrinky: 90 cmvýška skrinky: 57 cmhĺbka skrinky: 46 cmfarebné prevedenie: béžová/dub olejovanýtyp skrinky: závesnápočet zásuviek: 2materiál korpusu: laminovaná doska, 16 mmmateriál dvierok: MDF, 16 mmmateriál vložky: laminovaná doska, 16 mmfarebné prevedenie korpusu: dub olejovanýfarebné prevedenie zásuviek: béžováfarebné prevedenie vložky: dub olejovanýnosnosť zásuvky: 5 kgúchyty: bezúchytové/integrovanékovanie: tiché dovieraniemontáž dvierok: univerzálnebalenie: v demontepočet balíkov: 1rozmer balenia: 115 x 15 x 48 cmváha balenia: 33,5 kg