PRIMALEX PLUS - Interiérová farba s vysokou belosťou biela 40 kg
72,18 €
Uvedená cena je platná k 02.03.2024
PRIMALEX PLUS - Interiérová farba s vysokou belosťou biela 40 kg
72,18 €
Uvedená cena je platná k 02.03.2024

Aktuálnu zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami alebo zľavovými kupónmi.Primalex Plus je možné si v zľavnenej cene zakúpiť prostredníctvom objednávky.Zľavnená cena sa neuplatňuje pri nákupe v kamennej predajni.Matná interiérová farba s vysokou belosťou až 86%, ktorá patrí medzi najobľúbenejšie produkty. Vhodná pre náter v domácnosti, ale i kancelárskych priestorov, chodieb, škôl, či iných komerčných priestorov. Náter si zachováva výbornú kryciu schopnosť a vysokú oteruvzdornosť. Spotreba: - cca 10-14 m2/kgRiedenie: - vodouVeľmi nasiakavé podklady: - 1. vrstva - riedenie maximálne do 50% vodou- 2. vrstva - riedenie maximálne do 30% vodouNenasiakavé podklady: - 1. vrstva - riedenie maximálne do 30% vodou - 2. vrstva - riedenie maximálne do 25% vodouVlastnosti náteru Primalex Plus:- belosť: minimálne 86%- odolnosť proti oteru za sucha: trieda 1- priepustnosť pre vodnú paru: maximálne 0,07Príprava podkladu Povrchy, ktoré budete natierať musia byť pred aplikáciou farby čisté, suché, vyzreté, pevné, zbavené nečistôt, tuku, mastnoty a farbu odpudzujúcich častíc. Nové vápenno-cementové a vápenné omietky: Nové minerálne omietky musia byť vyzreté minimálne 4 týždne. Na vyzretý podklad aplikujte univerzálnu alebo hĺbkovú penetráciu Primalex.Prípadné opravy musia byť suché a zatvrdnuté. Na opravované povrchy odporúčame použiť hĺbkovú penetráciu Primalex. Staršie súdržné nátery: Pôvodné nátery alebo ich nepriľnavé časti zbavte prachu a mechanických nečistôt.Prípadné mastnoty odstráňte umytím mydlovým roztokom. Drobné poškodenia opravte vhodným práškovým tmelom alebo jemnozrnnou stierkou. Väčšie trhliny je potrebné opraviť vhodným akrylátovým tmelom. Opravované povrchy s rozdielnou nasiakavosťou je potrebné ošetriť hĺbkovou penetráciou Primalex. Staršie nesúdržné nátery:Nepriľnavé nátery alebo ich časti dôkladne odstráňte obrúsením, oškrabaním, umytím, či použitím kefy. Po mokrom čistení nechajte plochy dostatočne vyschnúť. Opravované povrchy s rozdielnou nasiakavosťou je potrebné ošetriť hĺbkovou penetráciou Primalex. Povrchy napadnuté plesňami: Na napadnuté povrchy aplikujte Primalex Mykostop čistič a nechajte pôsobiť podľa návodu. Zvyšky plesní a húb odstráňte mechanicky za mokra. Plochy nechajte dostatočne vyschnúť. V tomto prípade použite fungicídnu penetráciu Primalex. Povrchy so škvrnami od nikotínu, sadzí, vody: Znečistenie od nikotínu a sadzí alebo mastné škvrny umyte vodou s pridaním čistiaceho prostriedku pre domácnosť rozpúšťajúceho tuky a nechajte dostatočne vyschnúť. Následne použite univerzálnu alebo hĺbkovú penetráciu v kombinácií s náterom Primalex Izoprim. AplikáciaPre použitím farbu dôkladne premiešajte. Na pripravený povrch je možné ihneď nanášať pripravený Primalex Plus podľa návodu. Odporúčame aplikáciu v dvoch vrstvách. Náter je možné aplikovať štetcom, valčekom alebo striekaním. Schnutie náteru Náter je na dotyk suchý po cca 2 hodinách. Ďalšiu vrstvu aplikujte po 2-4 hodinách. Odolnosť čerstvo natretých plôch voči bežnému poškodeniu je za štandardných podmienok dosiahnutá po cca 24 hodinách. Čistenie náradiaNáradie po skončení prác očistite pomocou vody.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiDefinícia výrobku: ZmesKlasifikácia podľa smernice (ES) č. 1272/2008Tento výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.Prvky označovaniaVýstražné slovo: Bez signálneho slova.Výstražné upozornenia: Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.Bezpečnostné upozorneniaVšeobecné: Uchovávajte mimo dosahu detí.Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícií obal alebo etiketu výrobku.Prevencia: Nie je použiteľné.Odozva: Nie je použiteľné.Uchovávanie: Nie je použiteľné.Zneškodňovanie:Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi-Doplňujúce prvky označovaniaObsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón a reakčná zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1).Môže vyvolať alergickú reakciu.Iná nebezpečnosťVýrobok spĺňa kritériá pre PBT alebo vPvB: Táto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré sú klasifikované ako PBT alebo vPvB.Iné riziká, nepodliehajúce klasifikácií: Nie sú známe

Farba Esmal Exclusive biela 15 kg
41,57 €
Uvedená cena je platná k 02.03.2024
Farba Esmal Exclusive biela 15 kg
41,57 €
Uvedená cena je platná k 02.03.2024

ESMAL EXCLUSIVE je vysoko kvalitná biela maliarska farba. Používa sa na vnútorné maľovanie stien a stropov s vysokým nárokom na belosť a kryciu schopnosť. Jej kvalita umožňuje najširšie použitie – napríklad v domoch, bytoch, reprezentačných priestoroch a podobne. Naviac obsahuje špeciálne aditíva a mikročastice, ktoré zaručujú jednoduchú aplikáciu, vysokú výdatnosť a oteruvzdornosť náteru.Výdatnosť: cca 9m² z 1kg farby po zriedení pri jednom nátere

Farba Esmal Exclusive biela 25 kg
63,23 €
Uvedená cena je platná k 02.03.2024
Farba Esmal Exclusive biela 25 kg
63,23 €
Uvedená cena je platná k 02.03.2024

ESMAL EXCLUSIVE je vysoko kvalitná biela maliarska farba. Používa sa na vnútorné maľovanie stien a stropov s vysokým nárokom na belosť a kryciu schopnosť. Jej kvalita umožňuje najširšie použitie – napríklad v domoch, bytoch, reprezentačných priestoroch a podobne. Naviac obsahuje špeciálne aditíva a mikročastice, ktoré zaručujú jednoduchú aplikáciu, vysokú výdatnosť a oteruvzdornosť náteru.Výdatnosť: cca 9m² z 1kg farby po zriedení pri jednom nátere

JUPOL EKONOMIK - Lacnejšia interiérová farba na steny biela 8 kg
18,00 €
Uvedená cena je platná k 02.03.2024
JUPOL EKONOMIK - Lacnejšia interiérová farba na steny biela 8 kg
18,00 €
Uvedená cena je platná k 02.03.2024

Biela vnútorná maliarska farba vhodná na dekoračnú ochranu stien a stropov v školách, materských školách, hoteloch, školách, ale i v domácnosti.Jednoducho sa nanáša, vytvára dobre paropriepustný film a je odolná voči suchému oteru. Výdatnosť: - 0,28-0,34 kg/m2 v dvoch vrstváchRiedenie: - vodou (maximálne do 10%)Príprava podkladu Podklad musí byť čistý, suchý, tvrdý - bez slabo prídržných častíc, prachu, zvyškov olejov, mastnoty a iných nečistôt. Nové omietky a vyrovnávacie hmoty necháme schnúť, resp. zrieť za normálnych podmienok minimálne 1 deň každý mm hrúbky. Pre betónové podklady je doba schnutia minimálne jeden mesiac. Z už premaľovaných povrchov odstráňte všetky vo vode ľahko a rýchlo rozpustné vrstvy farieb a nátery s olejovými farbami, lakmi alebo emailami. Pred maľovaním musíte očistiť povrchy napadnuté plesňami. Pred prvým maľovaním je povinný základný náter. Ako prvý náter je vhodné použiť Akril Emulziu. Pre náročnejšie a menej kvalitné podklady - sadrové omietky, vláknocementové dosky, drevotriesky, neomietnuté betónové povrchy je vhodné použiť Jukol Primer. Základný náter naneste maliarskym alebo murárskym štetcom alebo kožušinovým, resp. textilným maliarskym valčekom a dlhým vlasom alebo striekaním. S maľovaním môžete začať za normálnych podmienok cca 12 hodín po nanesení základného náteru. Pri obnovovacom maľovaní a pred nanášaním farby na podklady vyrovnané disperznými vyrovnávacími hmotami zvyčajne základný náter nie je potrebný. Príprava farby Farbu pred použitím dôkladne premiešajte. Následne ju rieďte s vodou na vhodnú konzistenciu podľa spôsobu nanášania. Farbu odporúčame naniesť v dvoch vrstvách v rozmedzí medzi 4-6 hodinami. Náter je možné aplikovať štetcom, valčekom alebo striekaním. Pri aplikácií valčekom používajte vhodnú stieraciu mriežku. Jednotlivé stenové plochy maľujte bez prestávok od jedného krajného rohu k druhému. Nedostupné plochy štetcom alebo striekaním najskôr upravujte ako prvé. Čistenie náradia Špachtľou odstráňte zvyšky farby z valčeka a náradie následne umyte vodou. Nespotrebovanú neriedenú farbu uložte v dobre uzatvorenom obale pre prípadné opravy alebo neskoršie použitie. Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiVýrobok je klasifikovaný ako nebezpečná zmes, ktorá je škodlivá pre vodné organizmy v súlade s predpismi o klasifikácií chemických látok, v súvislosti s Nariadením CLP 2008/1272/ES.Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Tento materiál nie je klasifikovaný podľa noriem CLP ako nebezpečný pre zdravie či životné prostredie.Tento výrobok nie je klasifikovaný podľa noriem CLP.Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 odpadáVýstražné piktogramy: odpadáVýstražné slovo: odpadáVýstražné upozornenia: odpadáĎalšie údaje:EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a -2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým.Môže vyvolať alergickú reakciu.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvB NepoužiteľnýPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný

ALBAPURA PREMIUM - Snehobiela interiérová farba biela 15 kg
44,14 €
Uvedená cena je platná k 02.03.2024
ALBAPURA PREMIUM - Snehobiela interiérová farba biela 15 kg
44,14 €
Uvedená cena je platná k 02.03.2024

Ekologická, vodou riediteľná interiérová farba určená na nátery stien v interiéri.Vyznačuje sa vynikajúcou kryvosťou, vysokou belosťou, oteruvzdornosťou za sucha a má výborné aplikačné vlastnosti.Používa sa na náter rôznych druhov omietok, vyzretého muriva, sadrokartónu, vystierkovaných podkladov, sadrových omietok a stierok, sanačných omietok a pod.Vytvára hladký a hlboko matný povrch.Výdatnosť:- 9-13 m2/LRiedenie:- vodou- aplikácia štetcom alebo valčekom: 15-20% vody- aplikácia vysokotlakových striekaním: 5-15% vody- aplikácia vzduchovým striekaním: 20-30% vodyPríprava podkladuPodklad musí byť vyzretý minimálne 4 týždne.Z povrchu odstráňte nežiadúce znečistenie - prach, mastnotu a pod.Zároveň musí byť podklad suchý.Ako prvý náter na veľmi savé alebo nové steny odporúčame aplikovať farbu zriedenú s vodou v pomere 2:1 až 1:1 alebo penetračným náterom Decorhit P.AplikáciaPo dôkladnom uschnutí penetračného náteru je možné aplikovať vrchný náter.Na druhý náter použite farbu nariedenú na vhodnú viskozitu podľa spôsobu nanášania (riedenie do 20%).časový odstup pre ďalší náter je najskôr po 3 hodinách.Čistenie náradiaPracovné náradie po skončení prác očistite vodou.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008žiadnaPrvky označovaniaOznačovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Výstražný piktogram: žiadnyVýstražné slovo: žiadneVýstražné upozorneniaEUH 208 Obsahuje 1,3-bis(hydroxymetyl)-5,5-dimetylimidazolidin-2,4-dión, zmes 5-chloro-2-metyl-3(2H)-izotiazolón a 2-metyl-3(2H)-izotiazolón.Môže vyvolať alergickú reakciu.Bezpečnostné upozorneniaP 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P 262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.P 308 + P 311 PO expozícii alebo podozrení z nej: volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/.Obsahuje: -Iná nebezpečnosťNie je známa.

HET KLASIK Interiérová snehobiela farba 25 kg snehovobiela
56,62 €
Uvedená cena je platná k 02.03.2024
HET KLASIK Interiérová snehobiela farba 25 kg snehovobiela
56,62 €
Uvedená cena je platná k 02.03.2024

Oteruvzdorná a vysoko paropriepustná farba odolná voči štandardnej vlhkosti v miestnostiach a oteru suchou látkou. Používa sa pre náteru vnútorných stien a stropov, vápenných, vápennocementových, sadrovápenných a sádrových omietok, sadrokartónových a drevovláknitých dosiek. Vhodná do komerčných priestorov, jedálni, kancelárií, chodieb i priemyselných priestorov. Vyznačuje sa 95% belosťou.Výdatnosť:- cca 6-10 m2/kg v jednej vrstveRiedenie:- vodouPríprava podkladu Podklad musí byť suchý, bez mastnoty, bez výskytu rias, plesní a vyzretý. Staré nesúdržné nátery je potrebné oškriabať. Aplikácia Náter aplikujte štetkou, maliarsky valčekom, na malé plochy štetcom a na väčšie plochy je možné využiť striekanie náteru. Pre vytvorenie farebného odtieň je možné farbu miešať s tekutou tónovacou farbou Hetcolor alebo Kolorka - maximálne v pomere 1:5 dielom bielej farby. Farbu pre náter dostatočne premiešajte. Penetračný náter urobte farbou zriedenou s vodou od 0,3 L do 0,5 L na 1 kg farby. Pri extrémne hladkých povrchov pre penetráciu použite UP-Grund a pre veľmi savé podklady U-Grund alebo UP -Grund. Ak je podkladom súdržný, neprašný, málo nasiakavý pôvodný náter, tak penetrácia nie je potrebná. Po zaschnutí základné náteru urobte 1-2 nátery vrchnou farbou. Pomer pre riedenie je maximálne do 0,1 L vody na 1 kg farby. Ak dôjde k väčšiemu nariedeniu vodou, tak sa znižuje krycia schopnosť farby. Čistenie náradia Pracovné náradie očistite vodou. 

HETLINE Farba na hladké povrchy stien, stropov 40 kg biela matná
124,36 €
Uvedená cena je platná k 29.02.2024
HETLINE Farba na hladké povrchy stien, stropov 40 kg biela matná
124,36 €
Uvedená cena je platná k 29.02.2024

Interiérová farba vhodná predovšetkým na vnútorné nátery veľmi hladkých stien a stropov, ktoré sú tvorené sadrokartónovými, sadrovláknitými a drevovláknitými doskami, sádrovými omietkami a pod.Vytvára matný paropriepustný povrch, ktorý je odolný voči štandardnej vlhkosti v miestnostiach. Vhodná do priestorov ako komerčné a obytné priestory, detské izby, kúpeľne i nemocnice.Poskytuje belosť 95%.Výdatnosť:- cca 6-10 m2/kg v jednej vrstveRiedenie:- vodouPríprava podkladu Podklad musí byť suchý, súdržný, bez nečistôt, mastnoty a vyzretý. Vrstvy starých nesúdržných náterov je potrebné odstrániť. Aplikácia Farbu je možné nanášať maliarskymi valčekmi, štetcom - na malé plochy a na väčšie plochy je možné využiť striekanie farby. V prípade ak požadujete farebný odtieň, tak je možné na tónovanie využiť tónovaciu farbu Hetcolor a Kolorka - maximálne do pomeru 1:5 dielom farby. Pred aplikáciou farbu dôkladne premiešajte. Penetračný náter je možné urobiť farbou zriedenou max. 0,05 L vody na 1 kg farby. Na veľmi hladké povrchy (sadrokartón, sadrové stierky a pod.) použite penetračný náter UP-Grund a na veľmi nasiakavé podklady použite A-Grund alebo AT-Grund. Pokiaľ je podkladom súdržný, neprašný a málo nasiakavý náter , tak penetrácia nie je nutná. Škvrny po zatečenej vode, hrdzi, sadzí , či nikotíne ošetrite náterom I-Grund a v prípade ak sa vyskytujú vo väčšom množstve v kombinácií s farbou Hetline IZOL. Zo zaschnutí základného náteru naneste 1-2 vrstvy vrchnou farbou. Krycí náter rieďte max. 0,05 L vody na 1 kg farby.Ak farbu nariedite príliš, tak môže dôjsť k zníženiu jej krycej schopnosti. Čistenie náradiaPracovné náradie očistite vodou po skončení prác. 

PAMAL Plus - Matná interiérová farba na omietky biela 4 kg
13,90 €
Uvedená cena je platná k 02.03.2024
PAMAL Plus - Matná interiérová farba na omietky biela 4 kg
13,90 €
Uvedená cena je platná k 02.03.2024

Akrylátová farba pre povrchovú úpravu stavebných objektov.Použiteľný je v interiéri na povrchy ako omietky, stierky, sadrokartóny, panely, betón a podobne. Je oderuvzdorný za sucha, paropriepustný a má matný vzhľad. Vyznačuje sa veľmi dobrou krycou schopnosťou. Výdatnosť:- cca 6-10 m2/kg v jednej vrstveRiedenie:- vodou v závislosti od spôsobu aplikácie Riedenie v závislosti od spôsobu aplikácia: štetec - 20-30 hm. %valec - 20 hm. %striekanie stlačeným vzduchom - 10-30%vysokotlakové bezvzduchové striekanie: 0-10%Príprava povrchu Podklad musí byť vyzretý, pevný, suchý, zbavený nečistôt, mastnoty, zvyškov starých náterov, nerovností a prasklín. Aplikácia Nanášajte štetcom, valcom, striekaním stlačeným vzduchom alebo vysokotlakovým bezvzduchovým striekaním. Podklad penetrujte Pamakryl PEF zriedeným s čistou vodou v pomere 1:1 až 1:2, ktorý zabezpečí vhodnú priľnavosť farby k povrchu. Veľmi savé povrchy napr. sadrové alebo vápenné je vhodné penetrovať 2 krát. Po dôkladnom zaschnutí penetračného náteru aplikujte dva nátery Pamalom Plus. Medzi jednotlivými nátermi je potrebné nechať prestávku 4-6 hodín. Čistenie náradia Náradie po skončení prác ihneď umyte vodou. Klasifikácia zmesi podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP/GHS):Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná.2.2 Prvky označovaniaVýstražný piktogram:Žiadne.Výstražné slovo:Žiadne.Výstražné upozornenia:Žiadne.Bezpečnostné upozornenia:P102 - Uchovávajte mimo dosahu deti.P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P301+P330+P331+P101 – PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Ak je potrebná lekárskapomoc majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.Doplňujúce informácie na etikete:VOC-kategória a podkategória výrobku: A/aHraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín: 30 g/l.Najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie:20 g/l.2.3 Iná nebezpečnosťZmes neobsahuje látky perzistentné, bioakumulatívne a toxické alebo vysoko perzistentné a vysokobioakumulatívne podľa kritérii v prílohe XIII. Nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení, nespĺňakritéria pre PBT / vPvB.

PAMAL Plus - Matná interiérová farba na omietky biela 8 kg
25,04 €
Uvedená cena je platná k 02.03.2024
PAMAL Plus - Matná interiérová farba na omietky biela 8 kg
25,04 €
Uvedená cena je platná k 02.03.2024

Akrylátová farba pre povrchovú úpravu stavebných objektov.Použiteľný je v interiéri na povrchy ako omietky, stierky, sadrokartóny, panely, betón a podobne. Je oderuvzdorný za sucha, paropriepustný a má matný vzhľad. Vyznačuje sa veľmi dobrou krycou schopnosťou. Výdatnosť:- cca 6-10 m2/kg v jednej vrstveRiedenie:- vodou v závislosti od spôsobu aplikácie Riedenie v závislosti od spôsobu aplikácia: štetec - 20-30 hm. %valec - 20 hm. %striekanie stlačeným vzduchom - 10-30%vysokotlakové bezvzduchové striekanie: 0-10%Príprava povrchu Podklad musí byť vyzretý, pevný, suchý, zbavený nečistôt, mastnoty, zvyškov starých náterov, nerovností a prasklín. Aplikácia Nanášajte štetcom, valcom, striekaním stlačeným vzduchom alebo vysokotlakovým bezvzduchovým striekaním. Podklad penetrujte Pamakryl PEF zriedeným s čistou vodou v pomere 1:1 až 1:2, ktorý zabezpečí vhodnú priľnavosť farby k povrchu. Veľmi savé povrchy napr. sadrové alebo vápenné je vhodné penetrovať 2 krát. Po dôkladnom zaschnutí penetračného náteru aplikujte dva nátery Pamalom Plus. Medzi jednotlivými nátermi je potrebné nechať prestávku 4-6 hodín. Čistenie náradia Náradie po skončení prác ihneď umyte vodou. Klasifikácia zmesi podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP/GHS):Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná.2.2 Prvky označovaniaVýstražný piktogram:Žiadne.Výstražné slovo:Žiadne.Výstražné upozornenia:Žiadne.Bezpečnostné upozornenia:P102 - Uchovávajte mimo dosahu deti.P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P301+P330+P331+P101 – PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Ak je potrebná lekárskapomoc majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.Doplňujúce informácie na etikete:VOC-kategória a podkategória výrobku: A/aHraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín: 30 g/l.Najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie:20 g/l.2.3 Iná nebezpečnosťZmes neobsahuje látky perzistentné, bioakumulatívne a toxické alebo vysoko perzistentné a vysokobioakumulatívne podľa kritérii v prílohe XIII. Nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení, nespĺňakritéria pre PBT / vPvB.

AUSTIS ETERNAL IN - Snehobiela interiérová farba biela 40 kg
79,20 €
Uvedená cena je platná k 02.03.2024
AUSTIS ETERNAL IN - Snehobiela interiérová farba biela 40 kg
79,20 €
Uvedená cena je platná k 02.03.2024

Žiarivo biela interiérová farba pre použitie do interiéru na úpravu stien a stropov. Je paropriepustná s vysokou krycou schopnosťou a bez nepríjemného zápachu. Je vhodná na aplikáciu na sanačné omietky, sadrokartón, minerálnych a sadrových omietok, vláknocementových, sadrovláknitých a drevotrieskových dosiek a iných savých materiálov. Výdatnosť: - 3,3 - 5 m2/kgRiedenie: - vodou (maximálne do 10%)Príprava podkladu Podklad musí byť súdržný, zbavený voľných mechanických nečistôt, odmastený a suchý. Poklady napadnuté plesňami je nutné ošetriť vhodným likvidačným prostriedkom napr. Eternal odstraňovač plesne. V prípade ak je tvorba plesnivých miest zapríčinená kondenzáciou vlhkosti odporúčame podklad ošetriť farbou Eternal IN Thermo. Silno savé podklady je vhodné penetrovať pred náterom farby napr. prípravkom Eternal Univerzálna penetrácia alebo farbou zriedenou v pomere 3:1. Aplikácia Farbu pred použitím dôkladne premiešajte. Aplikujte štetcom, valčekom, maliarskou štetkou alebo vysokotlakovým striekaním.Pri nanášaní štetkou je možné farbu doriediť max. 20% vody a pri nanášaní valčekom do max. 10%. Pri vysokotlakovom bezvzduchovom striekaní je vhodné riedenie do 5%.Na pripravený podklad naneste dve vrstvy s časovým odstupom 4 hodiny po penetrácií. Druhý náter je možné aplikovať po 4 hodinách od nanesenia prvej vrstvy.Čistenie náradia Náradie po skončení prác ihneď umyte vodou. 

SPEKTRA PERFECT WHITE - Oteruvzdorná interiérová farba biela 15 L
48,02 €
Uvedená cena je platná k 02.03.2024
SPEKTRA PERFECT WHITE - Oteruvzdorná interiérová farba biela 15 L
48,02 €
Uvedená cena je platná k 02.03.2024

Oteruvzdorná interiérová farba pre ochranu a dekoráciu stien a stropov v interiéri. Náter sa vyznačuje vysokou belosťou, výbornou krycou schopnosťou s vysokou paropriepustnosťou. Vhodná je pre náter podkladov - minerálne omietky, vláknocementové dosky, betón, sadrokartón, staré nátery, reliéfne tapety a pod.Výdatnosť: - 8-12 m2/LRiedenie:- vodou (maximálne do 10%)Príprava podkladuPovrch musí byť pred aplikáciou očistený od prachu, uvoľnených častíc a iných nečistôt.Odstráňte akákoľvek uvoľnené nátery.Veľké pukliny a poškodené časti povrchu opravte vhodným tmelom.Povrch musí byť čistý a suchý.Na povrchy stien, ktoré sú napadnuté plesňou alebo riasami , naneste Spektra biocídny prostriedok Sanitol.Škvrny od nikotínu, rozliatej vody alebo vodeodolnej ceruzky pretrite pomocou Spektra Antinikotínovej farby.AplikáciaPred aplikáciou farby naimpregnujte podklad pomocou Spektra Akrylovej impregnácie.Farbu pred použitím dobre zamiešajte a aplikujte pomocou valčeka, štetca alebo striekaním.Aplikujte dva nátery s potrebným časovým odstupom pre schnutie jednotlivých vrstiev.Ak farbu nariedite väčším množstvom vody, dbajte na to, že krycia schopnosť náteru sa zníži.Čistenie náradiaNáradie po skončení prác očistite pomocou vody.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)Nie je nebezpečnou látkou alebo zmesou.Prvky označovaniaOznačovanie (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)Nie je nebezpečnou látkou alebo zmesou.Bezpečnostné upozornenia : P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.Dodatočné označenieEUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.Iná nebezpečnosťLátka/zmes neobsahuje žiadne zložky, ktoré sa považujú za perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) alebo vysoko perzistentné a vysoko bioakumulatívne (vPvB), v množstve 0,1 % alebo vyššom.Ekologické informácie: Látka/zmes neobsahuje zložky, o ktorých sa predpokladá, že majú vlastnosti narušujúce endokrinný systém v súlade s článkom 57 písm. (f) nariadenia REACH alebo nariadením delegovaným Komisiou (EÚ) 2017/2100 alebo nariadením Komisie (EÚ) 2018/605 na úrovni 0,1% alebo vyššej.Toxikologické informácie: Látka/zmes neobsahuje zložky, o ktorých sa predpokladá, že majú vlastnosti narušujúce endokrinný systém v súlade s článkom 57 písm. (f) nariadenia REACH alebo nariadením delegovaným Komisiou (EÚ) 2017/2100 alebo nariadením Komisie (EÚ) 2018/605 na úrovni 0,1% alebo vyššej.

ACRYLIC PAINT - Matná akrylátová farba na steny a stropy biela 10 L
48,27 €
Uvedená cena je platná k 02.03.2024
ACRYLIC PAINT - Matná akrylátová farba na steny a stropy biela 10 L
48,27 €
Uvedená cena je platná k 02.03.2024

Matná akrylátová farba na steny a stropy v interiéri v výbornou krycou schopnosťou a paropriepustnosťou.Vhodná je pre náter stien a stropov z omietky, betónu, sadrokartónu, tehál a iných minerálnych podkladov.Farbu je možné použiť aj na sanačné omietky vďaka schopnosti paropriepustnosti.Výdatnosť:- 8 m2/LRiedenie:- vodou (v prípade potreby)Príprava podkladuPodklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, pevný a vhodný na povrchovú úpravu.Nečistoty, mastnotu a špinu očistite z povrchu pomocou prípravku Fluren 37.V prípade starších poškodených alebo olupujúcich sa náterov je potrebné ich odstrániť.Trhliny a nerovnosti vyplňte vhodným tmelom a zarovnajte povrch.AplikáciaFarbu pred použitím premiešajte - rieďte v prípade potreby vodou v stanovenom pomere.Aplikujte štetcom, valčekom alebo striekaním na pripravený podklad.Najlepší výsledný efekt dosiahnete pri aplikácií dvoch vrstiev.Medzi jednotlivými vrstvami je potrebné urobiť časový dostup pre dostatočné schnutie jednotlivých vrstievČistenie náradiaNáradie po skončení prác ihneď očistite vodou.

ALBAPURA PREMIUM - Snehobiela interiérová farba biela 40 kg
110,90 €
Uvedená cena je platná k 02.03.2024
ALBAPURA PREMIUM - Snehobiela interiérová farba biela 40 kg
110,90 €
Uvedená cena je platná k 02.03.2024

Ekologická, vodou riediteľná interiérová farba určená na nátery stien v interiéri.Vyznačuje sa vynikajúcou kryvosťou, vysokou belosťou, oteruvzdornosťou za sucha a má výborné aplikačné vlastnosti.Používa sa na náter rôznych druhov omietok, vyzretého muriva, sadrokartónu, vystierkovaných podkladov, sadrových omietok a stierok, sanačných omietok a pod.Vytvára hladký a hlboko matný povrch.Výdatnosť:- 9-13 m2/LRiedenie:- vodou- aplikácia štetcom alebo valčekom: 15-20% vody- aplikácia vysokotlakových striekaním: 5-15% vody- aplikácia vzduchovým striekaním: 20-30% vodyPríprava podkladuPodklad musí byť vyzretý minimálne 4 týždne.Z povrchu odstráňte nežiadúce znečistenie - prach, mastnotu a pod.Zároveň musí byť podklad suchý.Ako prvý náter na veľmi savé alebo nové steny odporúčame aplikovať farbu zriedenú s vodou v pomere 2:1 až 1:1 alebo penetračným náterom Decorhit P.AplikáciaPo dôkladnom uschnutí penetračného náteru je možné aplikovať vrchný náter.Na druhý náter použite farbu nariedenú na vhodnú viskozitu podľa spôsobu nanášania (riedenie do 20%).časový odstup pre ďalší náter je najskôr po 3 hodinách.Čistenie náradiaPracovné náradie po skončení prác očistite vodou.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008žiadnaPrvky označovaniaOznačovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Výstražný piktogram: žiadnyVýstražné slovo: žiadneVýstražné upozorneniaEUH 208 Obsahuje 1,3-bis(hydroxymetyl)-5,5-dimetylimidazolidin-2,4-dión, zmes 5-chloro-2-metyl-3(2H)-izotiazolón a 2-metyl-3(2H)-izotiazolón.Môže vyvolať alergickú reakciu.Bezpečnostné upozorneniaP 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P 262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.P 308 + P 311 PO expozícii alebo podozrení z nej: volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/.Obsahuje: -Iná nebezpečnosťNie je známa.