PATTEX CF850 - Chemická kotva 300 ml
23,70 €
Uvedená cena je platná k 02.03.2024
PATTEX CF850 - Chemická kotva 300 ml
23,70 €
Uvedená cena je platná k 02.03.2024

Chemická kotva vhodná pre použitie do interiéru aj exteriéri s vysokou chemickou odolnosťou. Spoj je vodotesný s vysokou konečnou pevnosťou a odoláva teplotám do +80°C.Je vhodná pre vysoko zaťažované upevnenie do pevného kameňa, betónu, pórovitého betónu a ľahkého betónu.Vhodná je aj ako opravná malta, či lepiaca malta do betónových súčastí.Použiteľná aj pre galvanizovanú oceľ, nerezovú oceľ, oceľ s vysokou odolnosťou proti korózií a pod.Vhodná je na upevňovanie fasád, prečnievajúcich striech, drevených a kovových konštrukcií, kovových profilov, konzol, zábradlí, mreží a iného.AplikáciaBetón/plný kameň:Vyvŕtajte otvor pomocou príklepu.Otvor riadne vyčistite pomocou kefky a pumpičky (zopakujte minimálne 4x).Po odskrutkovaní uzáveru odrežte vrch a naskrutkujte zmiešavač.vytlačte prvých cca 10-15 cm neprefarbenej zmesi (správna farba zmesi musí byť šedá).Vyplňte otvor smerom od dna nahor chemickou kotvou.Otáčavým pohybom natočte kotviaci prvok.Skontrolujte správnu polohu kotviaceho prvku v otvore.Maltu nechajte vytvrdnúť.Upevnite kotvený prvok.Dierované materiály:Vyvŕtajte otvor pomocou príklepu.Otvor riadne vyčistite pomocou kefky a pumpičky (zopakujte minimálne 4x).Vložte do otvoru sitko pre chemickú kotvu.Po odskrutkovaní uzáveru odrežte vrch a naskrutkujte zmiešavač.vytlačte prvých cca 10-15 cm neprefarbenej zmesi (správna farba zmesi musí byť šedá).Vyplňte otvor smerom od dna nahor chemickou kotvou.Otáčavým pohybom natočte kotviaci prvok.Maltu nechajte vytvrdnúť.Upevnite kotvený prvok.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (CLP):Senzibilizátor pokožky kategória 1H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.Chronické nebezpečenstvá pre vodné prostredie kategória 3H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Dráždivosť kože kategória 2H315 Dráždi kožu.Podráždenie očí kategória 2H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.Prvky označovaniaPrvky označovania (CLP):Výstražný piktogramVýstražné slovo: PozorVýstražné upozorneniaH315 Dráždi kožu.H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.Prevencia:P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.Odozva:P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.Zneškodňovanie:P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.Iná nebezpečnosťŽiadne pri riadnom používaní.