COLOR COMPANY - Hydroizolácia dvojzložková 2K 6 kg
39,12 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
COLOR COMPANY - Hydroizolácia dvojzložková 2K 6 kg
39,12 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024

Dvojzložková hydroizolačná hmota so schopnosťou premostenie trhlín určená do interiéru aj exteriéru.Vhodná je pod keramické obklady, pri realizácii kúpeľní, na izoláciu vonkajších terás, bazénov a pod.Je odolná voči tlakovej vode, voči radónu a je vhodná aj do bazénov vďaka odolnosti proti chlórovej vode.Je schopná premostiť trhliny väčšie ako 0,75 mm pri teplote do -20°C, testovaná pre styk s pitnou vodu, vhodná pre antikorózne nátery oceľových konštrukcií, odolná voči UV žiareniu, má vysokú prídržnosť k podkladu a zároveň vysokú prídržnosť následných vrstiev cementových lepidiel triedy C2.Výdatnosť:- 1,5 kg/m2Príprava podkladuPovrch musí byť pevný, súdržný, bez trhlín, suchý, čistý, zbavený nečistôt a mastnôt bez voľných častíc. Čerstvé minerálne podklady musia byť vyzreté.Nové omietky a betóny musia byť dokonale vysušené a spevnené. Ideálnym podkladom sú sadrokartóny, betóny, potery a omietky. Podklad musí byť rovný, objemovo stabilný a dostatočne súdržný, aby umožnil naniesť súvislú vrstvu hydroizolácie. Väčšie nerovnosti je dobré najskôr vyrovnať. Pred nanesením hydroizolácie doporučujeme povrch napenetrovať univerzálnou penetráciou Color Company.AplikáciaPri spracovaní hydroizolačnej hmoty musí byť teplota prostredia a podkladu od +5°C až do +25°C.  Základný hmotnostný pomer suchej a tekutej zložky je 1:1. Suchú zložku vysypte do nádoby, dolejte približne polovicu tekutej zložky a premiešajte na hustú kašovitú hmotu. Následne na to dolejte zvyšnú polovicu tekutej zložky a všetko premiešajte na jemnú homogénnu hmotu. Hmotu nechajte asi 2 minúty odstáť a opäť ju premiešajte. Takto pripravenú hmotu môžete aplikovať. Je potrebné si pripraviť iba také množstvo, ktoré stihnete spotrebovať do 60 minút. Hydroizolačnú hmotu nanášajte nerezovým hladítkom, štetcom alebo valčekom v dvoch vrstvách. Druhú vrstvu odporúčame aplikovať kolmo na prvú vrstvu po zaschnutí prvej vrstvy po cca 6 až 12 hodinách. Miesta s vyšším namáhaním ako sú kúty,  rohy, odtokové žľaby je potrebné vystužiť špeciálnou tesniacou páskou, ktorá sa vloží ešte do nezaschnutého prvého náteru. Lepidlá na lepenie keramických obkladov a dlažieb je možné nanášať už po 5 hodinách od nanesenia druhej vrstvy hydroizolácie. Čistenie náradiaPo skončení prác materiál a pracovné pomôcky očistite vodou. Ruky umyte vodou a mydlom a použite ochranný krém na ruky. Identifikácia nebezpečnosti (tekutá zložka)Klasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zmes nebola klasifikovaná.Prvky označovania- žiadneIná nebezpečnosťZmes neobsahuje látky s vlastnosťami vyvolávajúcimi narušenie endokrinnej činnosti v súlade s kritériami stanovenými v nariadení Komisie v prenesenej právomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EU) 2018/605.Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.A/g/VR: Základné náterové látkyHraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín: 30 g/lNajvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie: 0g/l.Identifikácia nebezpečnosti (suchá zložka)Klasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.Skin Corr. 1, H314Skin Sens. 1B, H317Eye Dam. 1, H318STOT SE 3, H335Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredieMôže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.Prvky označovaniaVýstražné piktogramy:Výstražné slovo: NebezpečenstvoNebezpečné látky: portlandský cement, popolček z portlandského cementuVýstražné upozorneniaH314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.Bezpečnostné upozorneniaP260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P310 Okamžite volajte lekára.Iná nebezpečnosťZmes neobsahuje látky s vlastnosťami vyvolávajúcimi narušenie endokrinnej činnosti v súlade s kritériami stanovenými v nariadení Komisie v prenesenej právomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EU) 2018/605.Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení. Prach môže tvoriť so vzduchom výbušnú zmes.