Epoxidová antikorózna farba Raptor - Anti-corrosive epoxy primer 1 l šedý
49,82 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024

VLASTNOSTI A VÝHODY:- vylepšená technológia živice s priľnavosťou k holému kovu a iným povrchon- podporuje optimálny výkon tým, že predĺžuje životnosť ochranného náteru- môže sa aplikovať priamo na povrchovú hrdzu- môže sa aplikovať mokré do mokréhoJedná sa o 2 zložkový epoxidový antikorózny základný náter. Je špeciálne navrhnutý na použitie pod ochranný náter RAPTOR, aby rozšíril a podporil ochranné protikorózne vlastnosti RAPTORu. Pokroková technológia živíc v antikoróznom epoxidovom základnom nátere zlepšuje priľnavosť k holému kovu a väčšine povrchov, nahradzuje medzivrstvu, čím sa ďalej predlžuje životnosť ochranného náteru RAPTOR. Obsahuje zmes antikoróznych prísad na potlačenie korózie a ponúka vynikajúcu odolnosť.Obsahuje izokyanáty resp. diizokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.Od 24. augusta 2023 sa pred priemyselným alebo profesionálnym použitím vyžaduje primeraná odborná prípravaĽahko sa aplikuje. Môže sa aplikovať priamo na povrchovú hrdzu. Môže byť použitý spôsobom mokrý do mokrého. Je hladký alebo ľahko brúsiteľný. Je bezolovnatý a bezchromátový. Vynikajúca krycia schopnosť.Podklady: Hliník, galvanizovaná a mäkká oceľ, polyesterová vrstva.Príprava podkladu: Odmastite a očistite špinu, ole j, mastnotu pomocou odmasťovača. Odstráňte všetok uvoľnený materiál vrátane hrdze a oxidácie. Brúsny papier P80 (mäkká oceľ); P180 –  220 (hliník, galvanizovaná oceľ a pod.).RAPTOR 4 : 1 Antikorózny epoxidový základný náter môže byť aplikovaný priamo na riadne upravenú hrdzu bez požiadaviek na chemickú prípravu. Životnosť povrchu v ťažkých podmienkach je predĺžená prísnejšou prípravou povrchu.Pri ľahkej korózií je možné ručná mechanická príprava povrchu. Uvoľnené časti materiálu odstráňte ešte pred aplikáciou.Pre silne zoxidované / skorodované kovy príprava povrchu (otryskanie SA 2.5)Pretieranie Mokrý do mokrého60 min. až 7 dní najneskôr po poslednom nátere. RAPTOR 4 : 1 Antikorózny epoxidový základný náter môže byť priamo prelakovaný s RAPTOR ochranným náterom, bez prebrúsenia. Pre iné 2K polyuretány nechajte minimálne 90 min. čas sušenia pre aplikáciou vrchného náteru. Prebrúsenie je potrebné po 7 dňoch podľa vyššie uvedenej tabuľky. Suchý do suchéhoPo 8 hod. je možné prekryť U-POL plničom. Je potrebná len 1 vrstva. RAPTOR 4 : 1 Antikorózny epoxidový základný náter sa neodporúča používať v systéme farieb na báze vody.

HB BODY 989 - Dvojzložková epoxidová základná farba šedá 1 L
25,37 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
HB BODY 989 - Dvojzložková epoxidová základná farba šedá 1 L
25,37 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024

Epoxidová, dvojzložková základná farba s vysokými antikoróznymi, izolačnými a plniacimi schopnosťami. Má veľmi dobrú priľnavosť, je odolná voči oderom a poveternostným vplyvom. Nanáša sa na kovové, hliníkové, nerezové a pozinkované povrchy. Výdatnosť: - 6 m2/kgRiedenie:- riedidlo 775 (pomer 4:1)Tuženie:- tužidlo BODY 732Príprava podkladu Podklad pred aplikáciou farby očistite od nečistôt a odmastite.staré nátery je nutné prebrúsiť.AplikáciaZákladný náter zmiešajte s tužidlom v pomere 4:1.Dobre premiešajte a následne pridajte riedidlo, zamiešajte, preceďte a aplikujte.Po uschnutí a prebrúsení základného náteru je možné aplikovať všetky druhy plničov.Pokiaľ nie je nutné použitie plniča, naneste vrchný náter.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.Výstražné piktogramyVýstražné slovo: NebezpečenstvoNebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete: bisfenol-A-epichlórhydrínová živica s priemernou molekulovou hmotnosťou 700n-butanoltoluénVýstražné upozorneniaH225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.H315 Dráždi kožu.H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov vznietenia. Zákaz fajčenia.P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.P321 Odborné ošetrenie (pozri na etikete).P362+P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.P405 Uchovávajte uzamknuté.P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.Ďalšie údaje:EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvBPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný