ELASTIK - riedidlo S 6300 390 g
4,04 €
Uvedená cena je platná k 16.06.2024
ELASTIK - riedidlo S 6300 390 g
4,04 €
Uvedená cena je platná k 16.06.2024

Riedidlo určené na riedenie epoxidových dvojzložkových náterových látok.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.Flam. Liq. 3, H226Acute Tox. 4, H302Asp. Tox. 1, H304Skin Irrit. 2, H315Eye Dam. 1, H335, H336STOT RE 2, H373Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinkyHorľavá kvapalina a pary.Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredieDráždi kožu.Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícií.Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.Spôsobuje vážne poškodenie očí.Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.Škodlivý po požití.Prvky označovaniaVýstražné piktogramy:Výstražné slovo: NebezpečenstvoNebezpečné látky: xylén, butanol.Výstražné upozorneniaH226 – Horľavá kvapalina a pary.H302 – Škodlivý po požití.H304 – Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H315 – Dráždi kožu.H318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí.H335 – Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.H336 – Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H373 – Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.Bezpečnostné upozorneniaP101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P301 + P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/.P331 Nevyvolávajte zvracanie.P405 Uchovávajte uzamknuté.P501 Zneškodnite obsah/nádobu podľa platných nariadení.Iná nebezpečnosťZmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritéria  pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenia (ES) č. 1907/2006 v platnom znení.

S 6300 - Riedidlo do epoxidových farieb 10 L
112,37 €
Uvedená cena je platná k 16.06.2024
S 6300 - Riedidlo do epoxidových farieb 10 L
112,37 €
Uvedená cena je platná k 16.06.2024

Riedidlo určené pre riedenie epoxidových dvojzložkových náterových látok.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 3Dráždivý pre kožu, kategória nebezpečnosti 2Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2Nebezpečenstvo vdýchnutia, kategória nebezpečnosti 1Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória nebezpečnosti 2Prvky označovaniaVýstražné piktogramy:Výstražné slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozorneniaH 226 Horľavá kvapalina a pary.H 304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H 315 Dráždi kožu.H 319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H 335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.H 336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H 373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.Bezpečnostné upozorneniaP 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.P 260 Nevdychujte pary/aerosóly.P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P 304 + P 340 PRI VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.P 314 Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.Obsahuje: butyl acetát, reakčná zmes etylbenzénu a xylénu, 1-metoxypropán-2-olIná nebezpečnosťNie je známa.

HB BODY 775 - Epoxidové riedidlo 5 L
70,42 €
Uvedená cena je platná k 16.06.2024
HB BODY 775 - Epoxidové riedidlo 5 L
70,42 €
Uvedená cena je platná k 16.06.2024

Špeciálne epoxidové riedidlo na použitie s epoxidovým základným náterom HB BODY 989.