METAL PRO CLEANER - Čistič na kovy 1 L
38,16 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
METAL PRO CLEANER - Čistič na kovy 1 L
38,16 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024

Účinný, kyslý čistiaci prostriedok, ktorý odstraňuje nečistoty, mastnotu a špinu z kovových povrchov.Rozpúšťa hrdzu, vodný kameň, zvyšky mydla a oxid kovu (biela hrdza).Riedenie:- vodou (príslušné riedenie podľa stupňa znečistenia)Dávkovanie čističaZnečistený kov:0,3 - 0,6 dielov čističa na 10 dielov vodyVeľmi znečistený a hrdzavý kov:0,6 - 1 diel čističa na 10 dielov vodyAplikáciaUvoľnené nečistoty a hrdzu odstráňte pomocou drôtenej kefy.Povrch následne umyte pripraveným roztokom.Nechajte pôsobiť 5 minút a potom opláchnite čistou vodou.Predtým ako budete aplikovať náter na kovový podklad, nechajte čistený povrch uschnúť.Klasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia výrobku: ZmesKlasifikácia podľa smernice (ES) č. 1272/2008Skin Corr. 1B, H314Eye Dam. 1, H318Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008.Prvky označovaniaPiktogramy nebezpečnosti:Výstražné slovo: nebezpečenstvoVýstražné upozorneniaH314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.Bezpečnostné upozorneniaVšeobecné:P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, mate k dispozícií obal alebo etiketu výrobku.P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.Prevencia:P280 - Noste ochranné rukavice, ochranný odev a ochranné okuliare alebo ochranu tváre.Odozva:P310 - Okamžite volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.P303 + P361 + P353 - Pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte.Pokožku opláchnite vodou alebo sprchou.P305 + P351 + P338 - Po zasiahnutí očí: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich.Pokračujte vo vyplachovaní.Uchovávanie: -Zneškodňovanie:P501 - Zneškodnite obsah/nádobu schválené zariadenie na lividáciu odpadu.Iné riziká, nepodliehajúce klasifikácií: Nie sú známe.