CHEMOPUR U 1051 - Polyuretánový lak na emaily a metalízy bezfarebný 3 L
67,85 €
Uvedená cena je platná k 16.06.2024

Polyuretánový lak, ktorý slúži ako konečný transparentný náter na polyuretánové emaily a metalizované odtiene emailov.Jeho použitím sa predlžuje životnosť náteru, farebná stálosť a odolnosť voči poveternostiVýdatnosť:- 12-14 m2/LTuženie:- U 7081- pomer tuženia: 3 diely laku : 1 diel tužidlaRiedenie:- U 6051- aplikácia štetcom: 0-5% riedidla- aplikácia striekaním: 5-10% riedidlaPríprava podkladuKovový podklad upravte pred náterom na čistotu Sa 2 1/2.Odstráňte okoviny, koróziu, prach, soli, mastnotu a iné nečistoty.V prípade aplikáciu na už natretý podklad musí byť povrch čistý a suchý.AplikáciaNa nenatieraný a upravený podklad nanášajte 1 vrstvu U 2061.Následne po 6-12 hodinách vykonajte jemné prebrúsenie brúsnym papierom podľa potreby.Po prebrúsení aplikujte 1-2 nátery U 2081.Po dôkladnom uschnutí vrchného náteru na záver aplikujte lak v 1-2 vrstvách.Čistenie náradiaPracovné náradie po skončení prác očistite pomocou U 6051, C 6000 alebo prípravkom P 8500.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 2Dráždivosť pre kožu, kategória nebezpečnosti 2Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória nebezpečnosti 2Prvky označovaniaOznačovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Výstražné piktogramy:Výstražné slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozorneniaH 225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.H 315 Dráždi kožu.H 319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H 335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.H 373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.Bezpečnostné upozorneniaP 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.P 260 Nevdychujte pary/aerosóly.P 314 Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P 304 + P 340 PRI VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.Obsahuje: butyl acetát, reakčná zmes etylbenzénu a xylénu

HB BODY C496 - Dvojzložkový akrylátový HS lak lesklý 400 ml
8,22 €
Uvedená cena je platná k 16.06.2024
HB BODY C496 - Dvojzložkový akrylátový HS lak lesklý 400 ml
8,22 €
Uvedená cena je platná k 16.06.2024

Rýchloschnúci akrylátový lak s dobrou odolnosťou voči klimatickým podmienkami a mechanickému opotrebeniu. Je vhodný pre vonkajšie i vnútorné prostredie - najmä k nástreku metalíz.Riedenie:- neriedi saTuženie:- netuží saPríprava podkladuPovrch pred aplikáciou laku dôkladne očistite od nečistôt - hrdze, tuku, oleja, prachu a pod.Povrch odmastite pomocou Antisil 770.Ak na sa podklade nachádzajú poškodené vrstvy starých náterov, je potrebné ich odstrániť.Aplikácia Farbu pred použitím dôkladne premiešajte.Aplikujte pomocou striekacej pištole krížovými pohybmi v 1-2 vrstvách.Časový odstup medzi jednotlivými vrstvami je 3-5 minút.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.Výstražné piktogramyVýstražné slovo: PozorNebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:butyl acetátVýstražné upozorneniaH226 Horľavá kvapalina a pary.H315 Dráždi kožu.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P241 Používajte [elektrické/ventilačné/osvetľovacie] zariadenie do výbušného prostredia.P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].P405 Uchovávajte uzamknuté.P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.Ďalšie údaje:EUH208 Obsahuje bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate, methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate. Môže vyvolať alergickú reakciu.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvBPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný

HB BODY C496 - Dvojzložkový akrylátový HS lak lesklý 5 L
98,84 €
Uvedená cena je platná k 16.06.2024
HB BODY C496 - Dvojzložkový akrylátový HS lak lesklý 5 L
98,84 €
Uvedená cena je platná k 16.06.2024

Rýchloschnúci akrylátový lak s dobrou odolnosťou voči klimatickým podmienkami a mechanickému opotrebeniu. Je vhodný pre vonkajšie i vnútorné prostredie - najmä k nástreku metalíz.Riedenie:- neriedi saTuženie:- netuží saPríprava podkladuPovrch pred aplikáciou laku dôkladne očistite od nečistôt - hrdze, tuku, oleja, prachu a pod.Povrch odmastite pomocou Antisil 770.Ak na sa podklade nachádzajú poškodené vrstvy starých náterov, je potrebné ich odstrániť.Aplikácia Farbu pred použitím dôkladne premiešajte.Aplikujte pomocou striekacej pištole krížovými pohybmi v 1-2 vrstvách.Časový odstup medzi jednotlivými vrstvami je 3-5 minút.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.Výstražné piktogramyVýstražné slovo: PozorNebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:butyl acetátVýstražné upozorneniaH226 Horľavá kvapalina a pary.H315 Dráždi kožu.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P241 Používajte [elektrické/ventilačné/osvetľovacie] zariadenie do výbušného prostredia.P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].P405 Uchovávajte uzamknuté.P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.Ďalšie údaje:EUH208 Obsahuje bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacate, methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate. Môže vyvolať alergickú reakciu.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvBPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný

HB BODY C495 - Dvojzložkový akrylátový EXPRESS lak saténový 400 ml
9,31 €
Uvedená cena je platná k 16.06.2024

Dvojzložkový akrylátový lak určený hlavne k bodovým opravám karosérií a k nástreku samostatných dielov. Je tvrdý, elastický, odoláva mechanickým, chemickým a poveternostným vplyvom.Riedenie:- riedidlo 740Tuženie:- tužidlo BODY 720Príprava podkladuMetalízu ofúkajte a utrite voskovou handrou v jednom smere.AplikáciaLak natužte v pomere 4:1.Dobre premiešajte a následne pridajte riedidlo.Pripravenú hmotu nalejte do striekacej pištole cez sitko.Aplikujte dva nástreky a časovým odstupom 5 minút.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.Výstražné piktogramyVýstražné slovo: NebezpečenstvoNebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:xylén butyl acetátbutanónVýstražné upozorneniaH225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.H332 Škodlivý pri vdýchnutí.H315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.· Bezpečnostné upozorneniaP210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa ainých zdrojov zapálenia. Nefajčite.410P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie/zariadenie do výbušného prostredia.P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P405 Uchovávajte uzamknuté.P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.Ďalšie údaje:EUH208 Obsahuje mix of: a-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-t-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ohydroxypoly(oxylethene);a-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)p ro p i o ny l- o - 3 -( 3 -( 2H-b en zo t r i a zo l- 2 - y l)- 5 -t e r t- bu t y l- 4 - h y d ro xyp h en y l)propionyloxypoly(oxyethylene). Môže vyvolať alergickú reakciu.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvBPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný

HB BODY C495 - Dvojzložkový akrylátový EXPRESS lak lesklý 5 L
89,49 €
Uvedená cena je platná k 16.06.2024
HB BODY C495 - Dvojzložkový akrylátový EXPRESS lak lesklý 5 L
89,49 €
Uvedená cena je platná k 16.06.2024

Dvojzložkový akrylátový lak určený hlavne k bodovým opravám karosérií a k nástreku samostatných dielov. Je tvrdý, elastický, odoláva mechanickým, chemickým a poveternostným vplyvom.Riedenie:- riedidlo 740Tuženie:- tužidlo BODY 720Príprava podkladuMetalízu ofúkajte a utrite voskovou handrou v jednom smere.AplikáciaLak natužte v pomere 4:1.Dobre premiešajte a následne pridajte riedidlo.Pripravenú hmotu nalejte do striekacej pištole cez sitko.Aplikujte dva nástreky a časovým odstupom 5 minút.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.Výstražné piktogramyVýstražné slovo: NebezpečenstvoNebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:xylén butyl acetátbutanónVýstražné upozorneniaH225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.H332 Škodlivý pri vdýchnutí.H315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.· Bezpečnostné upozorneniaP210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa ainých zdrojov zapálenia. Nefajčite.410P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie/zariadenie do výbušného prostredia.P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P405 Uchovávajte uzamknuté.P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.Ďalšie údaje:EUH208 Obsahuje mix of: a-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-t-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ohydroxypoly(oxylethene);a-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)p ro p i o ny l- o - 3 -( 3 -( 2H-b en zo t r i a zo l- 2 - y l)- 5 -t e r t- bu t y l- 4 - h y d ro xyp h en y l)propionyloxypoly(oxyethylene). Môže vyvolať alergickú reakciu.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvBPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný