Primalex metalická farba v spreji 400 ml strieborná mat
12,43 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024
Primalex metalická farba v spreji 400 ml strieborná mat
12,43 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Špeciálna syntetická vrchná farba s vysoko kvalitnými kovovými pigmentami, ktoré vytvárajú veľmi efektný metalický vzhľad. Vyznačuje sa vynikajúcou priľnavosťou, odolnosťou voči poškrabaniu a dlhodobým zachovávaním kovového efektu. Rýchloschnúca vhodná pre interiér a exteriér. Spotreba:- cca 2-2-5 m2/ baleniaPríprava povrchu Povrch musí byť čistý, suchý, bez hrdze a mastnoty. Nové povrchy: Nie je potrebné používať základnú farbu. V prípade nerovných alebo poréznych podkladov odporúčame povrch upraviť Primalex základnou farbou v spreji. Pre plastové povrchy je potrebné použiť Primalex Základ na plasty. Staré natreté povrchy: Odporúčame ich prebrúsiť. Poškodené alebo nekvalitné nátery odstráňte. Ak je to potrebné, použite tmel pre vyrovnanie. Takto pripravené povrchy odporúčame upraviť Primalexom základnou farbou. Pred použitím pretrepávajte 2-3 minút. urobte krátky test spreja. Aplikácia Na správne pripravené povrchy nanášajte farbu zo vzdialenosti 20-30 cm v ucelených pásoch a v tenkej vrstve.Ďalšiu vrstvu nanášajte vždy v kolmom smere na predchádzajúci smer nástreku. Prípadné znečistené povrchy umyte ihneď syntetickým riedidlom S6006 alebo S6001. 

COLORWORKS - Metalický sprej zelená 400 ml
15,49 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024
COLORWORKS - Metalický sprej zelená 400 ml
15,49 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Nitro-kombinačný metalický sprej vhodný pre väčšinu povrchov ako kov, kameň, drevo, sklo a pretierateľné tvrdé plasty.Nápadne metalický lesk sa najlepšie uplatňuje na hladkých plochách - bicykloch, modeloch áut a lietadiel, kovových regáloch, náradí, záhradnom náradí, boxoch na náradie a pod. Odolný proti poškriabaniu, rýchloschnúci, vysoká tvrdosť povrchu a má veľmi dobré krytie. Výdatnosť: - cca 1,3 m2/ 400mlSchnutie Odolný proti prachu približne za 10 minút. Nelepivý približne za 15 minút. Suchý na dotyk približne za 30 minút. Aplikácia bezfarebného laku približne za 30 minút. Teplotná odolnosť až do 80°C. Príprava povrchu Očistite povrch od špiny, mastnoty a hrdze. Ošetrite vzniknutú pórovitosť výrobkom odstraňovač hrdze.Maskovacou páskou zakryte plochy, ktoré nemajú byť striekané. Zároveň pri rozsiahlejších plochách by mali byť zakryté záhyby a okraje karosérie. Vyplňte tmelom a zbrúste nerovné povrchy. Pokiaľ nie je potrebné použiť tmel, použite Motip základ. V opačnom prípade použite Motip Plnič v spreji na jemne prebrúsenú vrstvu tmelu. Vyhlaďte suchú vyplnenú plochu mokrým brúsením - brúsny papier zrnitosti 1000. Lakovanie Pred použitím sprej dôkladne pretrepte po dobu 3 minút. Nanášacia vzdialenosť by mala byť približne 20-30 cm.Naneste niekoľko tenkých vrstiev na suché opravované miesto v 3-5 minútových intervaloch. Metalické farby musia byť zafixované bezfarebným lakom po 30 minútach sušenia.Sprej nepoužívajte na syntetické nátery. 

COLORWORKS - Metalický sprej strieborná 400 ml
15,49 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024
COLORWORKS - Metalický sprej strieborná 400 ml
15,49 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Nitro-kombinačný metalický sprej vhodný pre väčšinu povrchov ako kov, kameň, drevo, sklo a pretierateľné tvrdé plasty.Nápadne metalický lesk sa najlepšie uplatňuje na hladkých plochách - bicykloch, modeloch áut a lietadiel, kovových regáloch, náradí, záhradnom náradí, boxoch na náradie a pod. Odolný proti poškriabaniu, rýchloschnúci, vysoká tvrdosť povrchu a má veľmi dobré krytie. Výdatnosť: - cca 1,3 m2/ 400mlSchnutie Odolný proti prachu približne za 10 minút. Nelepivý približne za 15 minút. Suchý na dotyk približne za 30 minút. Aplikácia bezfarebného laku približne za 30 minút. Teplotná odolnosť až do 80°C. Príprava povrchu Očistite povrch od špiny, mastnoty a hrdze. Ošetrite vzniknutú pórovitosť výrobkom odstraňovač hrdze.Maskovacou páskou zakryte plochy, ktoré nemajú byť striekané. Zároveň pri rozsiahlejších plochách by mali byť zakryté záhyby a okraje karosérie. Vyplňte tmelom a zbrúste nerovné povrchy. Pokiaľ nie je potrebné použiť tmel, použite Motip základ. V opačnom prípade použite Motip Plnič v spreji na jemne prebrúsenú vrstvu tmelu. Vyhlaďte suchú vyplnenú plochu mokrým brúsením - brúsny papier zrnitosti 1000. Lakovanie Pred použitím sprej dôkladne pretrepte po dobu 3 minút. Nanášacia vzdialenosť by mala byť približne 20-30 cm.Naneste niekoľko tenkých vrstiev na suché opravované miesto v 3-5 minútových intervaloch. Metalické farby musia byť zafixované bezfarebným lakom po 30 minútach sušenia.Sprej nepoužívajte na syntetické nátery. 

MOTIP AUTO - Metalízový sprej 400 ml strieborný
11,13 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024
MOTIP AUTO - Metalízový sprej 400 ml strieborný
11,13 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Nitro-kombinačný sprej vhodný na povrchy rôzneho druhu - kov, drevo, kameň, sklo, keramika, papier, kartón a rozličné umelé hmoty s adhezívom na plasty. Je možné ho použiť v interiéri i exteriéri. Odolný voči škrabancom, nárazom, úderom a po prelakovaní lakom odolný voči poveternostným vplyvom. Má veľmi dobrú svetlostálosť a je leštiteľný po prelakovaní lakom. 

PRIMALEX - Metalický kovový efekt v spreji zlatý efekt 0,4 L
12,43 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024
PRIMALEX - Metalický kovový efekt v spreji zlatý efekt 0,4 L
12,43 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Syntetická farba s kovovým efektom, ktorá na povrch vytvára lesklý metalický náter nadobúdajúci dojem skutočného pokovania.Obsahuje neblednúce kovové pigmenty a je vhodná len pre použitie do interiéru.Je možné ju aplikovať na širokú škálu povrchov: drevo, kovy, tvrdé plasty, keramiku a pod.Výdatnosť:- 2-2,5 m2/ 0,4 LPríprava podkladuPovrch musí byť čistý, suchý, bez hrdze, prachu a mastnoty.Povrchy, ktoré už boli natreté a náter je súdržný odporúčame jemne prebrúsiť.Poškodené nátery odstráňte.Nové, porézne alebo opravované povrchy odporúčame ošetriť Primalex základnou farbou v spreji.AplikáciaFarbu spred použitím pretrepte po dobu 2-3 minút.Na správne pripravený povrch aplikujte farbu zo vzdialenosti 20-30 cm v ucelených pásoch a v tenkej vrstve.Postačuje aplikácia jednej vrstvy.V prípade potreby aplikujte ďalšiu vrstvu vždy v kolmom smere na predchádzajúci smer nástreku, a to buď do ,,mokrého" nezaschnutého náteru alebo až na zaschnutý povrch (minimálne po 3 hodinách).Celková doba zaschnutia je minimálne 24 hodín od poslednej vrstvy.ČisteniePrípadné znečistené povrchy umyte ihneď syntetickým riedidlom S 6006 alebo S 6001.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiDefinícia výrobku: ZmesKlasifikácia podľa smernice (ES) č. 1272/2008.Aerosol 1, H222, H229Skin Irrit. 2, H315Eye Irrit. 2, H319STOT SE 3, H335STOT SE 3, H336Tento výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) 1272/2008.Prvky označovaniePiktogramy nebezpečnosti:Výstražné slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozorneniaMimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.Dráždi kožu.Spôsobuje vážne podráždenie očí.Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.Bezpečnostné upozorneniaVšeobecné:Uchovávajte mimo dosahu detí.Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.Prevencia:Noste ochranné rukavice.Noste ochranné okuliare alebo ochranu tváre. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.Zabráňte vdychovaniu prachu a hmiel.Po manipulácii starostlivo umyte.Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.Odozva:Po vdýchnutí: Pri zdravotných problémoch volajte toxikologické centrum alebo lekára.Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.Po zasiahnutí očí: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc alebo starostlivosť.Uchovávanie:Uchovávajte uzamknuté. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.Zneškodňovanie:Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.Nebezpečné prísady:- acetón a xylénIná nebezpečnosťTáto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré sú klasifikované ako PBT alebo vPvB.