PAM SANOPAM - Vysokoúčinný prostriedok na likvidáciu rias a plesní 0,5 l
8,33 €
Uvedená cena je platná k 16.06.2024

Vysokoúčinný výrobok určený na likvidáciu húb, rias, lišajníkov, plesní a baktérií na stavebných materiáloch, napadnutom murive, fasáde, strechách alebo zámkovej dlažbe.Biocídny výrobok!Používajte biocídy bezpečným spôsobom.Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.Výdatnosť:- cca 100-200 ml/m2 v závislosti miery napadnutiaAplikácia Pred aplikáciou biocídneho prípravku je nutné povrch mechanicky očistiť najlepšie vysokotlakovým umytím, prípadne kefou a vodou , a nechať dobre preschnúť. Sanopam aplikujte neriedený na suchý povrch až do presýtenia podkladu. Takto ošetrenú plochu je možné ihneď po zaschnutí ďalej povrchovo upravovať. Maximálny účinok dosahuje po 24 hodinách. Najdlhšie do 30 dní je najlepšie ošetrený povrch upraviť náterom. Ak ošetrujete múriky, náhrobky, sochy a pod., ktoré sa neplánujú ďalej povrchovo upravovať, nie je nutné mechanické čistenie podkladov. Odumreté časti budú postupne odstránené vplyvom poveternosti. Identifikácia zmesiKlasifikácia zmesi podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP/GHS):Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.Skin Irrit.2, H315 Dráždivosť pre kožu, kategória 2Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinkyNie sú známe.Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredie ľudíDráždi kožu.2.2 Prvky označovaniaVýstražný piktogram:Výstražné slovo:POZORVýstražné upozornenia:H315 Dráždi kožu.Bezpečnostné upozornenia:P102 Uchovávajte mimo dosahu deti.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.P332+313 Ak sa objaví podráždenie pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosťP501 - Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním na mieste zberu nebezpečného odpadu.Doplňujúce vety:EUH 208 Obsahuje 2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.Doplňujúce informácie na etikete:Biocídny výrobok, používajte ho bezpečne! Pred použitím si prečítajte údaje na obale.Registračné číslo biocídneho výrobku: bio/495/D/16/CCHLPForma biocídneho výrobku: vodná disperzia s charakteristickou vôňou.Čas potrebný na biocídny účinok min. 12 hodínObsahuje účinnú látku didecyl(dimetyl)amónium-chlorid (EC číslo 230-525-2) 20 g/kg.VOC-kategória a podkategória výrobku: A/hHraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín: 30 g/l.Najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie:

SANACLEAN - Čistiaci prípravok na likvidáciu rias a plesní 10 L
92,54 €
Uvedená cena je platná k 16.06.2024
SANACLEAN - Čistiaci prípravok na likvidáciu rias a plesní 10 L
92,54 €
Uvedená cena je platná k 16.06.2024

Konzervačný a dezinfekčný prostriedok na fasády a minerálne podklady v interiéri a exteriéri.Čistič neobsahuje chlór, nemá bieliace účinky a povrch čistí od napadnutia plesňami aj riasami.Výdatnosť:- 4-20 m2/LRiedenie:- neriedi saPríprava podkladuPodklad musí byť pred čistením suchý a zbavený vrstiev plesní a rias.Steny umyte a nechajte vyschnúť.AplikáciaOdstráňte organické zbytky z povrchu.Na vyschnutý povrch naneste čistiaci prípravok v jednej vrstve štetcom.Prostriedok sa z povrch nevymýva.Čistenie náradiaPracovné náradie po skončení prác očistite vodou.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Nebezpečný pre životné prostredie, kategória nebezpečnosti 3Prvky označovaniaOznačovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Výstražný piktogram: žiadnyVýstražné slovo: žiadneVýstražné upozorneniaH 412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.EUH 208 Obsahuje 2-oktylizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.Bezpečnostné upozorneniaP 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P 273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P 391 Zozbierajte uniknutý produkt.P 308 + P 311 PO expozícii alebo podozrení z nej: volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/.Obsahuje: 2-oktylizotiazol-3(2H)-ón.Iná nebezpečnosťNie je známa.

PRIMALEX MYKOSTOP - Čistič fasád pre okamžité použitie 0,5 L
7,25 €
Uvedená cena je platná k 16.06.2024
PRIMALEX MYKOSTOP - Čistič fasád pre okamžité použitie 0,5 L
7,25 €
Uvedená cena je platná k 16.06.2024

Profesionálny prípravok určený na odstránenie biologického napadnutia (riasy, plesne, huby) z fasádnych povrchov, muriva, betónu, z minerálnych omietok, prírodného kameňa a pod.Pôsobí intenzívne a preniká do hĺbky ošetrovaného materiálu, čím je zaistený potrebný účinok v boji proti plesni.Zároveň je prípravok použiteľný aj na čistenie terás, schodísk, striech, stavebných konštrukcií a pod.Biocídny výrobok!Používajte biocídy bezpečným spôsobom.Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.Výdatnosť:- 2-2,5 m2/L (pri ošetrení extrémne napadnutých plôch)- 2,5-5 m2/L (pre ošetrenie stredne a ľahko napadnutých plôch)Riedenie:- pripravený na použitiePríprava podkladuPovrchy, ktoré budete čistiť musia byť pevné a suché.Nečistoty (t.j. v tomto prípade plesne, riasy a huby) pred použitím prípravku neodstraňujte.AplikáciaProstriedok aplikujte priamo na napadnutý, ale suchý povrch pomocou rozprašovača rovnomerne zo vzdialenosti cca 10-15 cm.V prípade aplikácie vo vonkajšom prostredí aplikujte prípravok za priaznivých podmienok - neaplikujte počas dažďa nakoľko by došlo k zmývaniu prípravku.Štruktúru povrchu nechajte prípravkom dôkladne nasiaknuť a pôsobiť 24 hodín.Následne mokrou cestou odstráňte biologické napadnutie (v interiéri kefou a v exteriéri aj vysokotlakovým čističom).V prípade, že dôjde k zmytiu prípravku odporúčame po zaschnutí povrchu znovu aplikovať čistič skôr, ako bude na povrch aplikovaná finálne úprava.Aplikáciu finálneho náteru odporúčame vykonať čo najskôr, najneskôr do 4 týždňov.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiDefinícia výrobku: ZmesKlasifikácia podľa smernice (ES) č. 1272/2008Skin Irrit. 2, H315Eye Irrit. 2, H319Aquatic Chronic 3, H412Tento výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) 1272/2008 v platnom znení.Prvky označovaniaVýstražné piktogramy:Výstražné slovo: PozorVýstražné upozorneniaDráždi kožu.Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaVšeobecné:Uchovávajte mimo dosahu detí.Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.Prevencia:Noste ochranné rukavice.Noste ochranné okuliare alebo ochranu tváre.Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Po manipulácii starostlivo umyte.Odozva:Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou.Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc alebo starostlivosť.Uchovávanie:Nie je použiteľné.Zneškodňovanie:Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.Iná nebezpečnosťTáto zmes neobsahuje žiadne látky, ktoré sú klasifikované ako PBT alebo vPvB.