PLESNISTOP - Prostriedok na ničenie plesní 1 L
6,88 €
Uvedená cena je platná k 16.06.2024
PLESNISTOP - Prostriedok na ničenie plesní 1 L
6,88 €
Uvedená cena je platná k 16.06.2024

Prípravok, ktorý účinne pôsobí na ničenie húb, rias, plesní a lišajníkov na stenách, fasádach, omietkach, kamenných a betónových plochách.Biocídny výrobok!Používajte biocídy bezpečným spôsobom.Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.Výdatnosť:- 10-12 m2/LRiedenie:- neriedi saAplikáciaNapadnuté miesta natrite alebo nastriekajte prípravkom.Pre zabezpečenie dlhodobej ochrany nechajte prípravkom pôsobiť 24 hodín.Po tejto dobe pôsobenia pleseň mechanicky odstráňte.Takto ošetrený podklad môžte následne natrieť bežnými maliarskymi prípravkami.Ak maliarske prípravky neobsahujú zložku zabraňujúcu ďalšiemu rastu plesní, odporúčame vyschnutý náter 1x pretrieť Plesnistopom alebo sa môže Plesnistop miešať do maliarskej zmesi v pomere 0,5L prípravku na 10L maliarskej zmesi.Pleseň nikdy neodstraňujte pred ošetrením, aby sa do okolia nerozšírili výtrusy, ktoré sa môžu stať zdrojom novej nákazy.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia zmesi podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná.Skin Irrit. 2, H315Eye Irrit. 2, H319Aquatic Chronic 3, H412Najvýznamnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a na životné prostredieSpôsobuje vážne podráždenie očí. Dráždi kožu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Prvky označovaniaVýstražný piktogram:Výstražné slovo: PozorVýstražné upozorneniaH315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P280 Noste ochranné okuliare.P321 Odborné ošetrenie (pozri doplnkové inštrukcie pre prvú pomoc na etikete).P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej pre nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.Iná nebezpečnosťZmes neobsahuje látky s vlastnosťami vyvolávajúcimi narušenie endokrinnej činnosti v súlade s kritériami stanovenými v nariadení Komisie v prenesenej právomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadení Komisie (EU) 2018/605. Zmes neobsahuje látky, ktoré spĺňajú kritériá pre látky PBT alebo vPvB v súlade s prílohou XIII, nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení.

Biozor Pento + Protiplesňový postrek (bez rozprašovača) 1 l bezfarebný
9,27 €
Uvedená cena je platná k 16.06.2024

Biozor Pento+ je určený na sanáciu omietok, murív a stierok v interiéroch voči plesniam, hubám, kvasinkám s hĺbkovou likvidačnou resp. preventívnou účinnosťou. V kombinácii s Biozorom Normál+ tvorí ucelený náterový systém , ktorý tvorí algicídnu, baktericídnu a fungicídnu ochranu stien v interiéri. Ničí hlboko uložené podhubie.V našom blogu si môžete prečítať 5 zásad, ktorými sa zbavíte plesne. Biozor Pento+ je vhodný pre použitie v rodinných domoch, bytoch, skladoch, pivniciach i v potravinárskom priemysle (pivovary, vinárske závody, mliekarne, mraziarne, pekárne, mäsokombináty, kuchyne závodného a verejného stravovania a pod. ) pre nepriamy styk s potravinami.Výdatnosť: 10 – 12 m2 /l na jednu vrstvu v závislosti od savosti podkladu .Biocídny výrobok! Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.2.1 Klasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia zmesi podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP/GHS):Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná podľa Nariadenia CLP.Aquatic Chronic 3 Nebezpečnosť pre vodné prostredie, chronická-kategória 3.2.2 Prvky označovaniaVýstražný piktogram:Žiadny.Výstražné slovo:Žiadne.Výstražné upozornenia:H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozornenia:P102 - Uchovávajte mimo dosahu deti.P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P260- Nevdychujte aerosóly.P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P501 - Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním na mieste zberu nebezpečného odpadu.Doplňujúce informácie na etikete:Registračné číslo biocídneho výrobku: bio/44/D/12/2/CCHLPForma biocídneho prostriedku: vodný roztok. Čas potrebný na biocídny účinok najmenej 4 h po nátere finálnejvrstvy. Obsahuje C12-16-alkyl (benzyl) dimetylamónium-chlorid (účinná látka) (EC číslo 270-325-2) 9,5 g/kg.Biocídny výrobok, používajte bezpečne!VOC-kategória a podkategória výrobku: A/hHraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín: 30 g/l.Najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie:20 g/l.2.3 Iná nebezpečnosťZmes neobsahuje látky perzistentné, bioakumulatívne a toxické alebo vysoko perzistentné a vysokobioakumulatívne podľa kritérii v prílohe XIII. Nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH) v platnom znení, nespĺňa kritéria pre PBT / vPvB.

FLUXAF MOULD&MILDEW - Odstraňovač plesní 0,75 L
9,62 €
Uvedená cena je platná k 16.06.2024
FLUXAF MOULD&MILDEW - Odstraňovač plesní 0,75 L
9,62 €
Uvedená cena je platná k 16.06.2024

FLUXAF odstraňovač plesní je biologicky odbúrateľný produkt, ktorý pôsobí na odstránenie škvŕn od vlhkosti a plesní na stenách.Funguje rýchlo, efektívne a bezpečne takmer na všetkých povrchoch.Je vhodný pre použitie v interiéri aj exteriéri.Okrem toho, že pôsobí na odstránenie škvŕn, tak povrch chráni pred tvorbou nových.Odstraňuje plesne na:- sprchovacom kúte a umývadle (použitie v kúpeľni)- drevenom povrchu- prístrešku, altánku, patiu- karavane, člnoch a mnoho iného PoužitieNa škvrny nastriekajte prípravok a nechajte pôsobiť 5 minút.Po dobe pôsobenia povrch očistite vlhkou handričkou alebo špongiou.Na ťažko odstrániteľné škvrny použite kefu.Každý druhý mesiac nastriekajte odstraňovač na problémovú oblasť bez toho, aby ste prípravok zotreli vlhkou handričkou alebo špongiou.Plesňové škvrny zasadené do starého cementu, okrajov silikónového tmelu alebo nánosov vodného kameňa nemožno odstrániť pomocou odstraňovača.