Vhodné riedidlo do farby alebo na umytie rúk 0,5L
3,99 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
Vhodné riedidlo do farby alebo na umytie rúk 0,5L
3,99 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024

Prenechajte starosť s výberom vhodného riedidla na nás. Pridajte si do košíka túto položku a do poznámky nám napíšte, či budete farbu striekať alebo natierať štetcom. Podľa toho Vám pribalíme správne riedidlo. Balenie: 0,4L (+/- 10%)

KITTFORT - Terpentínový olej 450 g
9,63 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
KITTFORT - Terpentínový olej 450 g
9,63 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024

Bezfarebná kvapalina s typickým zápachom používaná ako riedidlo do farieb.

KITTFORT - Terpentínový olej 850 g
15,55 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
KITTFORT - Terpentínový olej 850 g
15,55 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024

Bezfarebná kvapalina s typickým zápachom používaná ako riedidlo do farieb.

HB BODY 777 - Prístrekové riedidlo 1 L
18,91 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
HB BODY 777 - Prístrekové riedidlo 1 L
18,91 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024

Špeciálne riedidlo k rozpúšťaniu zástrekov pri drobných bodových opravách.Príprava podkladu Povrch odmastite pomocou Antisil 770.Miesto rozstreku dobre zmatujte pomocou BODY 802. Nečistoty umyte a opäť odmastite pomocou Antisil 770. AplikáciaV prípade basických materiálov plochu opravy striekajte dvoma vrstvami opravovaného materiálu.Túto vrstvu prekryte jednou vrstvou bezfarebného laku natuženého a nariedeného podľa návodu. do druhej vrstvy pridajte navyše 20-25¨% prístrekového riedidla. Druhú vrstvu rozšírte za oblasť predchádzajúcej. Opravu nechajte zatvrdnúť. Po vytvrdnutí a prípadnom vychladnutí dobre rozleštite.V prípade bodovej opravy pri 2K autoemaile aplikujte prvú vrstvu podľa návodu a do druhej vrstvy pridajte navyše 25% BODY 777 a farbu prestrieknite za hranicu predošlej vrstvy. Opravu nechajte zatvrdnúť a po vychladení vyleštite.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.Výstražné piktogramyVýstražné slovo: NebezpečenstvoNebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:toluénbutyl acetátVýstražné upozorneniaH225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.H315 Dráždi kožu.410H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.Bezpečnostné upozorneniaP210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie/zariadenie do výbušného prostredia.P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou.P405 Uchovávajte uzamknuté.P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvBPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný

CHEMOLAK C 6000 Cered 0,45L
1,80 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
CHEMOLAK C 6000 Cered 0,45L
1,80 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024

Riedidlo(Acetón) do nitrocelulózových náterových látok.

CHEMOLAK S-6006 Riedidlo 4,5L
14,10 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
CHEMOLAK S-6006 Riedidlo 4,5L
14,10 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024

Riedidlo do syntetických a olejových náterových látok.

CHEMOLAK S-6006 Riedidlo 0,8L
3,10 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
CHEMOLAK S-6006 Riedidlo 0,8L
3,10 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024

Riedidlo do syntetických a olejových náterových látok.

COLOR COMPANY Profilak riedidlo Bezfarebná,0,37kg
4,80 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
COLOR COMPANY Profilak riedidlo Bezfarebná,0,37kg
4,80 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024

Určené na riedenie jednozložkového polyuretánového laku na drevo Profilak. Okrem toho sa používa aj na čistenie pracovného náradia pri aplikácií laku profilak.

TIKKURILA THINNER 1006 20L
122,30 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
TIKKURILA THINNER 1006 20L
122,30 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024

Syntetické riedidlo do alkydových farieb Temalac.

Tikkurila RUISKUOHENNE 1032 - riedidlo pre aplikáciu striekaním 1L
8,40 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
Tikkurila RUISKUOHENNE 1032 - riedidlo pre aplikáciu striekaním 1L
8,40 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024

Riedidlo pre alkydové farby a laky, ktoré sa aplikujú striekaním. Určené je na riedenie farieb Miranol a Unica.

Tikkurila RUISKUOHENNE 1032 - riedidlo pre aplikáciu striekaním 3L
25,00 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
Tikkurila RUISKUOHENNE 1032 - riedidlo pre aplikáciu striekaním 3L
25,00 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024

Riedidlo pre alkydové farby a laky, ktoré sa aplikujú striekaním. Určené je na riedenie farieb Miranol a Unica.