HENKEL - riedidlo Chemoprén PROFI 1 l
15,06 €
Uvedená cena je platná k 02.03.2024
HENKEL - riedidlo Chemoprén PROFI 1 l
15,06 €
Uvedená cena je platná k 02.03.2024

Riedidlo na riedenie kontaktných lepidiel Chemoprén PROFI a KLASIK. Zároveň je vhodné na čistenie pracovného náradia, ktoré prichádza do styku s lepidlom.Riedidlo je vhodné aj na zhotovovanie predbežných náterov pred lepením lepidla Chemoprén, najmä na veľmi nasiakavých podkladoch.PoužitieRiedidlo opatrne primiešajte do lepidla.Pri zriedení v pomere 2:1 s lepidlom vzniká základný náter - penetrácia, ktorý sa používa ako predbežná úprava pred lepením na nasiakavých podkladoch.Pri použití na nástrekové nanášanie lepidla rieďte v pomere 1 diel lepidla a 0,5 dielu riedidla.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (CLP):Horľavé kvapaliny kategória 2H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.Dráždivosť kože kategória 2H315 Dráždi kožu.Podráždenie očí kategória 2H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.Špecifická toxicita cieľového orgánu - jednorazovej expozícii kategória 3H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.Cieľový orgán: Centrálny nervový systémAspiračná nebezpečnosť kategória 1H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.Akútne nebezpečenstvo pre vodnú zložku životného prostredia kategória 1H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.Chronické nebezpečenstvá pre vodné prostredie kategória 1H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Prvky označovaniaPrvky označovania (CLP):Výstražný piktogramObsahuje cyklohexánEtyl-acetátVýstražné slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozorneniaH225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P261 Zabráňte vdychovaniu hmly/pár.P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.P331 Nevyvolávajte zvracanie.P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.Iná nebezpečnosťTehotné ženy by sa bezpodmienečne mali vyhnúť vdýchnutiu a kontaktu s pokožkou.Rozpúšťadlá obsiahnuté v produkte sa počas spracovávania vyparujú a ich pary môžu so vzduchom vytvárať výbušné / veľmi horľavé zmesi.Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).

ZINGA Zingasolv - riedidlo do farby ZINGA 1 l
16,70 €
Uvedená cena je platná k 02.03.2024
ZINGA Zingasolv - riedidlo do farby ZINGA 1 l
16,70 €
Uvedená cena je platná k 02.03.2024

Riedidlo do farby Zinga

REMMERS V101 - Riedidlo a čistič štetcov 1 L
14,13 €
Uvedená cena je platná k 02.03.2024
REMMERS V101 - Riedidlo a čistič štetcov 1 L
14,13 €
Uvedená cena je platná k 02.03.2024

Univerzálny prostriedok pre riedenie produktov na báze rozpúšťadiel a čistenie štetcov.Pri riedení produktov sa postupne zamiešava do materiálu určeného na riedenie. V normálnych prípadoch zvyčajne postačuje 3-5% hmotnostných.Upozornenie!Pri práci a pri schnutí zaistite dobré vetranie. Vhodný pre profesionálne použitie.