SOUDAL - Akrylový tmel soudal - biela 0,28 L
3,30 €
Uvedená cena je platná k 02.03.2024
SOUDAL - Akrylový tmel soudal - biela 0,28 L
3,30 €
Uvedená cena je platná k 02.03.2024

Kvalitný jednozložkový pružne-plastický tmel, ktorý po vytvrdnutí ostáva vode odolný a farebne stály. Veľmi jednoducho sa aplikuje a má veľmi dobrú priľnavosť k poréznym materiálom a hliníku. Je vhodný na spoje dekoratívnych líšt a stien, špárovanie murárskych prvkov, tmelenie spojov a prasklín v sadrokartónoch, pripojovacie špáry rámov okien a zárubní dverí v interiéri i utesnenie špár medzi stenami a okennými parapetmi.Podklady:- vhodné povrchy: všetky porézne stavebné materiály Veľkosť špáry:- minimálna šírka: 5 mm- maximálna šírka: 20 mm- minimálna hĺbka: 5 mmPríprava podkladu Podklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, bez prachu a mastnoty.Veľmi savé povrchy vopred napenetrujte rozriedeným tmelom (1 diel tmelu : 2 dielom vody).AplikáciaTmel nanášajte pomocou mechanickej alebo pneumatickej vytlačovacej pištole.Povrch upravte tmeliarskou stierkou.ČistenieNevytvrdnutý tmel čistite vodou.Po vytvrdnutí je možné tmel odstrániť iba mechanicky.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia zmesi podľa Nariadenia EP a Rady č. 1272/2008:Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná podľa Nariadenia(ES) č. 1272/2008Najzávažnejšie nepriaznivé fyzikálno-chemické účinkyNie sú známe.Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a životné prostredieNie sú známe.Prvky označovania-Doplňujúce informácieEUH 208 Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, reakčná zmes: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1)Môže vyvolať alergickú reakciu.Iná nebezpečnosťneuvedené