Tmel sklenársky 0,7 kg 0110 - šedá
3,17 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024
Tmel sklenársky 0,7 kg 0110 - šedá
3,17 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Balenie : 700g, 1kg, 2kg, 6kg, 17kg, kartuľa 310mlPodklad : drevo, kovOdtiene: šedobéžový 0610, červenohnedý 0840Aplikácia: sklenársky nôž, zaoblená špachtlaPovrchové schnutie: 24hodínPovrchová úprava: pretierateľný bežnými náterovými hmotami po 14 dňochRiedidlo: fermežSkladovanie: +5 °C až +25°C, chrániť pred mrazom!

DEN BRAVEN - Sklenársky silikón 310 ml transparentná
8,68 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024
DEN BRAVEN - Sklenársky silikón 310 ml transparentná
8,68 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Na lepenie sklenených konštrukcií, tesnenízasklievacích systémov výkladov, presklených vstupných hál, lepenie sklenenéhonábytku, vitrín a pod. Veľmi vysoká priľnavosť ku sklu, smaltu,k povrchovo upraveným kovom, nerezovej oceli a drevus povrchovou úpravou. Nie je vhodné pre použitie na PE, PP, teflón, betón,mramor, hliník, medený a pozinkovaný plech, olovo, oceľ s galvanickýmpovrchom a živičné podklady.Charakteristika:-      Nízkomodulový, nepretierateľný-         Veľmi vysoká priľnavosť k nesavým materiáloma ich kombináciám-         Trvale pružný, odolný vlhku, plesniam, vode,poveternostným vplyvom a UV žiareniu-         V TL výrazne rozšírené elektro-fyzikálnevlastnosti výrobku

DEN BRAVEN - Neutrálny silikón PROFI transparentná 0,28 L
8,51 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024
DEN BRAVEN - Neutrálny silikón PROFI transparentná 0,28 L
8,51 €
Uvedená cena je platná k 17.06.2024

Jednozložkový neutrálny silikónový tmel vhodný do interiéru aj exteriéru, ktorý vytvára trvalo pevný elastický spoj. Ideálny je na sklenárske práce alebo klampiarske prvky.Má perfektnú priľnavosť na nenasiakavé materiály a ich kombinácie.Jeho neutrálnosť zabraňuje vzniku korózie, odoláva vode, vlhku, poveternostným vplyvom a IV žiareniu.Je kompatibilný s butylom a je vhodný aj na sanitárne použitie.Približná spotreba:Príklad:dĺžka škáry (m) = obsah (ml) / šírka (mm) x hĺbka (mm)Približná spotreba z 280 ml: 11,6 m (pre škáru 4 x 6 mm)Tmelená škára by nemala byť väčšia ako 25 mm a minimálna šírka škáry by mala byť 4 mm.Použitie:+ vhodný na profesionálne sklenárske práce v kombinácií s hliníkom, meďou alebo pozinkovaným materiálom+ škáry medzi rámami okien, dverí (drevo, kov), zasklievanie plastových okien, dilatačné škáry, klampiarske prvky a ďalšie aplikácie v priemysle a stavebníctve+ tesnenie stavebných a konštrukčných prvkov z betónu, dreva, kovu a syntetických materiálov+ tmelenie fasád alebo keramických obkladovPríprava podkladuPodklad musí byť čistý, pevný, bez voľných častíc prachu, mastnoty alebo oleja.Povrchy odmastite pomocou acetónu alebo detergentu.AplikáciaTmel aplikujte pomocou aplikačnej pištole na kartuše.Odrežte špičku, nasaďte na kartušu a následne pomocou vytláčacej pištole aplikujte silikón na opravovaný povrch.ČistenieV prípade, ak sa silikón dostal aj na nevyžiadané miesta je možné ho za čerstva odstrániť pomocou technického benzínu.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia zmesiKlasifikácia podľa nariadení (ES) č. 1272/2008 (CLP):Skin Sens. 1; H317Eye Irrit. 2; H319Aquatic Chronic 3; H412Prvky označovaniaOznačenie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP):Výstražný piktogram:Výstražné slovo: PozorObsahuje: N-(3-(trimetoxysilyl) propyl) etyléndiamín, TrimetoxyvinylsilánVýstražné upozorneniaH317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P280 Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare.P305+351+338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P333+313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.P337+313 Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním na zberný dvor do časti nebezpečného odpadu.Doplňujúce informácie:Ošetrený výrobok. Obsahuje 2-oktyl-2H-izotiazol-3-ón konzervant pre produkty počas skladovania.Iná nebezpečnosťTento produkt neobsahuje žiadne látky, ktoré sú vyhodnotené ako PBT alebo vPvB v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.Tento produkt neobsahuje SVHC látku v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.