CERESIT CS 11 ACRYL - Akrylový tmel biela 0,3 L
3,92 €
Uvedená cena je platná k 21.02.2024
CERESIT CS 11 ACRYL - Akrylový tmel biela 0,3 L
3,92 €
Uvedená cena je platná k 21.02.2024

Akrylový tmel určený na vyplnenie prasklín a trhlín v murive, omietkach a dreve. Je určený na vypĺňanie škár tam, kde bežné škárovacie hmoty vykazujú trhliny a praskliny. Je vhodný pre použitie v interiéri aj exteriéri.Je veľmi vhodný na vyplnenie škár medzi prvkami z dreva, plastu i hliníka a murivom alebo omietkou.Má vysokú prídržnosť ku všetkým vyzretým, pórovitým a nasiakavým materiálom ako sú pórobetón, sadra, pieskovec, drevotriesky, sadrokartón prípadne maliarske nátery a farby.zaschnutý tmel je možné pretierať farbami, prelepiť alebo prestierkovať.Príprava podkladuPodklad musí byť zbavený substancií ako sú tuky, živice alebo prach. Znečistenie a vrstvy s nedostatočnou priľnavosťou odstráňte, v prípade nutnosti podklad odmastite a umyte.škáry a okraje trhlín alebo prasklín očistite a rozšírte tak, aby bol ich rozmer minimálne 5 x 5 mm.AplikáciaTmel nanášajte na podklady, ktoré sú ľahko vlhké (nie mokré).Aplikujte pomocou vytláčacej pištole vytlačte do škár tak, aby pod tmelom nezostali dutiny.V priebehu 15 minút okolie škáry ľahko navlhčite čistou vodou.Stierkou namočenou vo vode, ťahom v jednom smere, odstráňte prebytočný materiál.Čerstvý tmel umyte vodou.Zatvrdnutý materiál je možné odstrániť iba mechanicky.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia (CLP):Látka alebo zmes nie je nebezpečná podľa nariadenia (EC) č. 1272/2008 (CLP).Prvky označovaniaLátka alebo zmes nie je nebezpečná podľa nariadenia (EC) č. 1272/2008 (CLP).Doplňujúce informácie Obsahuje: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón Obsahuje konzervant (y): Zmes izotiazolínov 3:1(CIT/MIT). Môže vyvolať alergickú reakciu.Bezpečnostné upozorneniaP102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.Iná nebezpečnosťŽiadne pri riadnom používaní.Nespĺňa kritéria pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky (PBT) a veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne látky (vPvB).