104,72 €
Uvedená cena je platná k 20.07.2024

Polyuretánová, dvojzložková jednovrstvová farba, ktorá slúži ako základný a vrchný náter v jednom. Špecifická je vysokou odolnosťou voči poveternostným vplyvom, tvrdosťou a ochranou voči korózií.Vzhľadom na špecifické vlastnosti je využívaná pre náter oceľových konštrukcií, železničných vagónov, dopravnej techniky a iných kovových povrchov. Výdatnosť: - 6-8 m2/L Riedenie: - U 6051 - aplikácia štetcom:

Na sklade
Výrobca:
Popis produktu

Polyuretánová, dvojzložková jednovrstvová farba, ktorá slúži ako základný a vrchný náter v jednom. Špecifická je vysokou odolnosťou voči poveternostným vplyvom, tvrdosťou a ochranou voči korózií.Vzhľadom na špecifické vlastnosti je využívaná pre náter oceľových konštrukcií, železničných vagónov, dopravnej techniky a iných kovových povrchov.
Výdatnosť:
- 6-8 m2/L
Riedenie:
- U 6051
- aplikácia štetcom: 0,10% riedidla- aplikácia valčekom: 0-2% riedidla- aplikácia striekaním NT: 10-15% riedidla- aplikácia bezvzduchovým striekaním: 0-5% riedidla
Tuženie:
- U 7081
- tužiaci pomer: 4 diely U 2094 (farby) : 1 diel tužidla (U 7081)(nesprávny pomer tuženia má podstatný vplyv na zhoršenie úžitkových vlastností náteru)
Príprava podkladu
Náter kovových podkladov:Kovový povrch očistite od mastnoty, hrdze a iných nečistôt.Ak sa na kovovom podklade nachádza už predošlý náter je potrebné ho prebrúsiť.Podklad otryskajte na Sa 2 1/2, odstráňte okoviny a náter aplikujte do 2 hodín po otryskaní.
Predúprava čerstvo pozinkovaných plechov:Povrch očistite 5% vodným roztokom amoniaku s prídavkom saponátu (napr. na 1L vody pridajte 50 ml čpavkovej vody), dôkladne rozotrite po podklade do vytvorenia peny a následne opláchnite čistou vodou.Po čistení nechajte podklad dôkladne vyschnúť.
Aplikácia
Kovový podklad:Na pripravený a očistený kovový poklad aplikujte vrchný náter U 2094.Aplikujte zvoleným spôsobom nanášania natuženú a nariedenú farbu.Časový interval medzi nátermi je 2 hodiny.Hrúbka suchého filmu jednej vrstvy by mala byť 60 µm.
Pozinkovaný podklad:Na pripravený pozinkovaný podklad najskôr naneste základný náter Chemodur P v 15-20 µm.Vrstvu nechajte preschnúť a do 48 hodín aplikujte vrchný náter U 2094.Aplikujte 1-2 vrstvy vrchného náteru.
Čistenie náradia
Aplikačné náradie ihneď po skončení prác očistite pomocou riedidlom U 6051, C 6000 alebo prípravkom P 8500.
Identifikácia nebezpečnosti
Klasifikácia látky alebo zmesi
Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 3Dráždivosť pre kožu, kategória nebezpečnosti 2Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória nebezpečnosti 2Nebezpečný pre životné prostredie, kategória chronickej nebezpečnosti 2
Prvky označovania
Označovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Výstražné piktogramy:

Výstražné slovo: Pozor
Výstražné upozornenia
H 226 Horľavá kvapalina a pary.H 315 Dráždi kožu.H 319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H 335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.H 336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H 373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.H 411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Bezpečnostné upozornenia
P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.P 260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly .P 273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P 314 Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.
Obsahuje: Trizink bis(ortofosfat), butyl acetát, reakčná zmes xylénu s etylbenzénom
Iná nebezpečnosť
Nie je známa.

Polyuretánové farby na kov

Polyuretánové farby na kov sú vysokej kvality a dlhotrvácne farby, ktoré sa používajú na ochranu a dekoráciu kovových povrchov. Tieto farby majú vynikajúce vlastnosti, ktoré im umožňujú odolávať rôznym poveternostným podmienkam a chemickým látkam, čo zaručuje ich dlhodobú životnosť.

Polyuretánové farby na kov ponúkajú maximálnu ochranu pred koróziou, škvrnami a prasklinami. Ich vysokej odolnosti a pevnosti využívajú najmä v priemyselných odvetviach, kde je kov vystavený vyššej záťaži alebo častému opotrebeniu. Tieto farby majú vynikajúcu adhéziu na kov, čo zabezpečuje trvalé spojenie a minimálny úbytok farby.

Polyuretánové farby na kov sú k dispozícii vo viacerých farebných odtieňoch a odtieňových variantoch, čo umožňuje ich využitie v rôznych dizajnových projektoch. Súčasne majú tieto farby excelentnú lesklost, ktorá im dodáva eleganciu a vizuálnu príťažlivosť.

Jednou z hlavných výhod polyuretánových farieb na kov je ich jednoduchá aplikácia. Farbu je možné nanášať rôznymi spôsobmi vrátane striekania, valčekovania alebo nanášania štetcom. Preto sa môžu používať na rôzne tvary a povrchy kovu, čo zvyšuje ich využitie aj v náročnejších projektoch.

Polyuretánové farby na kov sa tiež vyznačujú vysokou odolnosťou voči fyzikálnym a chemickým vplyvom, ako sú nárazy, odreniny, rozpúšťadlá a rôzne čistiace prostriedky. Vďaka týmto vlastnostiam sú ideálne na vonkajšie použitie, ako sú napríklad automobilové diely, kovové konštrukcie, nábytok, zábradlia a mnoho ďalších.

Do kategórie polyuretánových fariem na kov spadá množstvo produktov od rôznych výrobcov. Preto je možné nájsť farbu, ktorá vyhovuje konkrétnym potrebám a požiadavkám. Pri výbere farby je dôležité zvážiť aj jej odolnosť, lesklost, aplikáciu a farebné odtiene, aby bola dosiahnutá optimálna ochrana a vzhľad povrchu.

Polyuretánové farby na kov sú teda skvelou voľbou pre tých, ktorí potrebujú trvalú ochranu a esteticky príťažlivú úpravu kovových povrchov. Vďaka ich jedinečným vlastnostiam sú tieto farby široko využívané v rôznych odvetviach priemyslu a konštrukcie.


Raptor -  farebný tvrdý ochranný náter  - SET 4,2 l ral 1007 - žltá narcis Raptor - farebný tvrdý ochranný náter - SET 4,2 l ral 1007 - žltá narcis

Mimoriadna AKCIA: RAPTOR 3,8 L SET  + Štandardná striekacia pištoľ ZADARMO.Akcia sa vzťahuje iba na jeden 3,8 L SET - pri kúpe viacerých balení 3,8 L setu bude dodaný 1 ks pištole. Tvrdý a tónovateľný ochranný 2K náter určený pre mnoho oblastí použitia - ložné časti nákladných automobilov, podvozky, lode, priemyselné konštrukcie, manipulačná technika, vojenská i poľnohospodárska technika a pod. Poskytuje

Raptor -  farebný tvrdý ochranný náter  - SET 4,2 l ral 7031 - modrosivá Raptor - farebný tvrdý ochranný náter - SET 4,2 l ral 7031 - modrosivá

Mimoriadna AKCIA: RAPTOR 3,8 L SET  + Štandardná striekacia pištoľ ZADARMO.Akcia sa vzťahuje iba na jeden 3,8 L SET - pri kúpe viacerých balení 3,8 L setu bude dodaný 1 ks pištole. Tvrdý a tónovateľný ochranný 2K náter určený pre mnoho oblastí použitia - ložné časti nákladných automobilov, podvozky, lode, priemyselné konštrukcie, manipulačná technika, vojenská i poľnohospodárska technika a pod. Poskytuje

Raptor -  farebný tvrdý ochranný náter  - SET 1,05 l ral 5000 - fialovomodrá Raptor - farebný tvrdý ochranný náter - SET 1,05 l ral 5000 - fialovomodrá

Mimoriadna AKCIA: RAPTOR 3,8 L SET  + Štandardná striekacia pištoľ ZADARMO.Akcia sa vzťahuje iba na jeden 3,8 L SET - pri kúpe viacerých balení 3,8 L setu bude dodaný 1 ks pištole. Tvrdý a tónovateľný ochranný 2K náter určený pre mnoho oblastí použitia - ložné časti nákladných automobilov, podvozky, lode, priemyselné konštrukcie, manipulačná technika, vojenská i poľnohospodárska technika a pod. Poskytuje

Raptor -  farebný tvrdý ochranný náter  - SET 4,2 l ral 4010 - telemagenta Raptor - farebný tvrdý ochranný náter - SET 4,2 l ral 4010 - telemagenta

Mimoriadna AKCIA: RAPTOR 3,8 L SET  + Štandardná striekacia pištoľ ZADARMO.Akcia sa vzťahuje iba na jeden 3,8 L SET - pri kúpe viacerých balení 3,8 L setu bude dodaný 1 ks pištole. Tvrdý a tónovateľný ochranný 2K náter určený pre mnoho oblastí použitia - ložné časti nákladných automobilov, podvozky, lode, priemyselné konštrukcie, manipulačná technika, vojenská i poľnohospodárska technika a pod. Poskytuje

Raptor -  farebný tvrdý ochranný náter  - SET 4,2 l ral 6004 - modrozelená Raptor - farebný tvrdý ochranný náter - SET 4,2 l ral 6004 - modrozelená

Mimoriadna AKCIA: RAPTOR 3,8 L SET  + Štandardná striekacia pištoľ ZADARMO.Akcia sa vzťahuje iba na jeden 3,8 L SET - pri kúpe viacerých balení 3,8 L setu bude dodaný 1 ks pištole. Tvrdý a tónovateľný ochranný 2K náter určený pre mnoho oblastí použitia - ložné časti nákladných automobilov, podvozky, lode, priemyselné konštrukcie, manipulačná technika, vojenská i poľnohospodárska technika a pod. Poskytuje

HB BODY 955 - Izolačná 2K polyuretánová hmota v RAL odtieňoch RAL 7012 - čadičová šedá 900 ml HB BODY 955 - Izolačná 2K polyuretánová hmota v RAL odtieňoch RAL 7012 - čadičová šedá 900 ml

BODY 955 je ochranná 2K polyuretánová hmota s vysokými mechanickými vlastnosťami - odolná voči nárazu, poškriabaniu, hluku, poveternostným podmienkam a vplyvom UV žiarenia. Vytvára charakteristickú štruktúru (krupicu). Vytvára vrstvu odolnú voči rôznemu spektru chemikálií - oleje, živočíšny odpad, slaná voda a iné. Aplikácia je možná na všetky druhy kovov, OEM, plast, drevo, staré 2K nátery, sklolaminát

HB BODY 955 - Izolačná 2K polyuretánová hmota v RAL odtieňoch RAL 9004 - signálne čierna 900 ml HB BODY 955 - Izolačná 2K polyuretánová hmota v RAL odtieňoch RAL 9004 - signálne čierna 900 ml

BODY 955 je ochranná 2K polyuretánová hmota s vysokými mechanickými vlastnosťami - odolná voči nárazu, poškriabaniu, hluku, poveternostným podmienkam a vplyvom UV žiarenia. Vytvára charakteristickú štruktúru (krupicu). Vytvára vrstvu odolnú voči rôznemu spektru chemikálií - oleje, živočíšny odpad, slaná voda a iné. Aplikácia je možná na všetky druhy kovov, OEM, plast, drevo, staré 2K nátery, sklolaminát

COLORLAK 1K POLYURETÁN U2210 - Jednozložková polyuretánová farba RAL 8017 - čokoládová hnedá 2,5 L COLORLAK 1K POLYURETÁN U2210 - Jednozložková polyuretánová farba RAL 8017 - čokoládová hnedá 2,5 L

Jednovrstvová polyuretánová farba slúžiaca pre ochranné nátery v stredne korozívnom prostredí. Špeciálne zloženie farby dodáva náteru veľmi dobrú kryciu schopnosť, odolnosť voči poveternosti a UV žiareniu. Výhodou tejto farby je, že nie je potrebné ju tužiť ako dvojzložkové polyuretánové nátery a zároveň pri nátere štetcom už nie je potrebné riedenie náteru.Vhodný je hlavne na kovové podklady z ocele,

CHEMOPUR RW U 2094 - Polyuretánová dvojzložková polomatná farba RAL 3015 - svetloružová 8 L CHEMOPUR RW U 2094 - Polyuretánová dvojzložková polomatná farba RAL 3015 - svetloružová 8 L

Polyuretánová, dvojzložková jednovrstvová farba, ktorá slúži ako základný a vrchný náter v jednom. Špecifická je vysokou odolnosťou voči poveternostným vplyvom, tvrdosťou a ochranou voči korózií.Vzhľadom na špecifické vlastnosti je využívaná pre náter oceľových konštrukcií, železničných vagónov, dopravnej techniky a iných kovových povrchov. Výdatnosť: - 6-8 m2/L Riedenie: - U 6051 - aplikácia štetcom:

CHEMOPUR RW U 2094 - Polyuretánová dvojzložková polomatná farba RAL 5003 - zafírová modrá 4 L CHEMOPUR RW U 2094 - Polyuretánová dvojzložková polomatná farba RAL 5003 - zafírová modrá 4 L

Polyuretánová, dvojzložková jednovrstvová farba, ktorá slúži ako základný a vrchný náter v jednom. Špecifická je vysokou odolnosťou voči poveternostným vplyvom, tvrdosťou a ochranou voči korózií.Vzhľadom na špecifické vlastnosti je využívaná pre náter oceľových konštrukcií, železničných vagónov, dopravnej techniky a iných kovových povrchov. Výdatnosť: - 6-8 m2/L Riedenie: - U 6051 - aplikácia štetcom:

CHEMOPUR RW U 2094 - Polyuretánová dvojzložková polomatná farba RAL 6022 - olivová hnedá 0,8 L CHEMOPUR RW U 2094 - Polyuretánová dvojzložková polomatná farba RAL 6022 - olivová hnedá 0,8 L

Polyuretánová, dvojzložková jednovrstvová farba, ktorá slúži ako základný a vrchný náter v jednom. Špecifická je vysokou odolnosťou voči poveternostným vplyvom, tvrdosťou a ochranou voči korózií.Vzhľadom na špecifické vlastnosti je využívaná pre náter oceľových konštrukcií, železničných vagónov, dopravnej techniky a iných kovových povrchov. Výdatnosť: - 6-8 m2/L Riedenie: - U 6051 - aplikácia štetcom:

CHEMOPUR RW U 2094 - Polyuretánová dvojzložková polomatná farba RAL 6029 - mätová zelená 8 L CHEMOPUR RW U 2094 - Polyuretánová dvojzložková polomatná farba RAL 6029 - mätová zelená 8 L

Chemopur RW U 2094 je polyuretánová dvojzložková polomatná farba v odtieni RAL 6029 - mätová zelená. Tento vysoko kvalitný produkt je vhodný pre profesionálnych malírov a zákazníkov, ktorí očakávajú excelentné výsledky. Farba je vhodná na rôzne povrchy a poskytuje vysokú odolnosť voči opotrebeniu a chemikáliám. Farba Chemopur RW U 2094 sa vyznačuje jednoduchou aplikáciou a rýchlym schnutím, čo uľahčuje

CHEMOPUR RW U 2094 - Polyuretánová dvojzložková polomatná farba RAL 9003 - signálna biela 0,8 L CHEMOPUR RW U 2094 - Polyuretánová dvojzložková polomatná farba RAL 9003 - signálna biela 0,8 L

Polyuretánová, dvojzložková jednovrstvová farba, ktorá slúži ako základný a vrchný náter v jednom. Špecifická je vysokou odolnosťou voči poveternostným vplyvom, tvrdosťou a ochranou voči korózií.Vzhľadom na špecifické vlastnosti je využívaná pre náter oceľových konštrukcií, železničných vagónov, dopravnej techniky a iných kovových povrchov. Výdatnosť: - 6-8 m2/L Riedenie: - U 6051 - aplikácia štetcom:

CHEMOPUR RW U 2095 - Matná dvojzložková polyuretánová farba RAL 3002 - karmínová červená 4 L CHEMOPUR RW U 2095 - Matná dvojzložková polyuretánová farba RAL 3002 - karmínová červená 4 L

Polyuretánová dvojzložková jednovrstvová farba, ktorá sa používa ako vrchný a základný náter oceľových a železných podkladov.Je vhodná hlavne tam, kde je potrebné zabezpečiť primeranú funkčnosť a poveternostnú odolnosť v koróznom prostredí C4-C5.Nie je vhodný pre nátery prichádzajúce do priameho styku s potravinami, krmivami alebo pitnou vodou.Vhodná je pre náter v exteriéri napr. náter oceľových konštrukcií,

CHEMOPUR RW U 2095 - Matná dvojzložková polyuretánová farba RAL 3027 - malinová červená 4 L CHEMOPUR RW U 2095 - Matná dvojzložková polyuretánová farba RAL 3027 - malinová červená 4 L

Polyuretánová dvojzložková jednovrstvová farba, ktorá sa používa ako vrchný a základný náter oceľových a železných podkladov.Je vhodná hlavne tam, kde je potrebné zabezpečiť primeranú funkčnosť a poveternostnú odolnosť v koróznom prostredí C4-C5.Nie je vhodný pre nátery prichádzajúce do priameho styku s potravinami, krmivami alebo pitnou vodou.Vhodná je pre náter v exteriéri napr. náter oceľových konštrukcií,

CHEMOPUR RW U 2095 - Matná dvojzložková polyuretánová farba RAL 4001 - červená lila 8 L CHEMOPUR RW U 2095 - Matná dvojzložková polyuretánová farba RAL 4001 - červená lila 8 L

Polyuretánová dvojzložková jednovrstvová farba, ktorá sa používa ako vrchný a základný náter oceľových a železných podkladov.Je vhodná hlavne tam, kde je potrebné zabezpečiť primeranú funkčnosť a poveternostnú odolnosť v koróznom prostredí C4-C5.Nie je vhodný pre nátery prichádzajúce do priameho styku s potravinami, krmivami alebo pitnou vodou.Vhodná je pre náter v exteriéri napr. náter oceľových konštrukcií,

CHEMOPUR RW U 2095 - Matná dvojzložková polyuretánová farba RAL 5017 - dopravná modrá 4 L CHEMOPUR RW U 2095 - Matná dvojzložková polyuretánová farba RAL 5017 - dopravná modrá 4 L

Polyuretánová dvojzložková jednovrstvová farba, ktorá sa používa ako vrchný a základný náter oceľových a železných podkladov.Je vhodná hlavne tam, kde je potrebné zabezpečiť primeranú funkčnosť a poveternostnú odolnosť v koróznom prostredí C4-C5.Nie je vhodný pre nátery prichádzajúce do priameho styku s potravinami, krmivami alebo pitnou vodou.Vhodná je pre náter v exteriéri napr. náter oceľových konštrukcií,

CHEMOPUR RW U 2095 - Matná dvojzložková polyuretánová farba RAL 6015 - olivová čiernozelená 4 L CHEMOPUR RW U 2095 - Matná dvojzložková polyuretánová farba RAL 6015 - olivová čiernozelená 4 L

Polyuretánová dvojzložková jednovrstvová farba, ktorá sa používa ako vrchný a základný náter oceľových a železných podkladov.Je vhodná hlavne tam, kde je potrebné zabezpečiť primeranú funkčnosť a poveternostnú odolnosť v koróznom prostredí C4-C5.Nie je vhodný pre nátery prichádzajúce do priameho styku s potravinami, krmivami alebo pitnou vodou.Vhodná je pre náter v exteriéri napr. náter oceľových konštrukcií,

CHEMOPUR RW U 2095 - Matná dvojzložková polyuretánová farba RAL 6026 - opálová zelená 8 L CHEMOPUR RW U 2095 - Matná dvojzložková polyuretánová farba RAL 6026 - opálová zelená 8 L

CHEMOPUR RW U 2095 je matná dvojzložková polyuretánová farba v nádherném odstínu RAL 6026 (opálová zelená), vhodná pro interiérové i exteriérové použití. Tato vysoce kvalitní farba poskytuje vynikající ochranu proti poškrábání, UV záření a chemickým látkám, díky čemuž je ideální volbou pro náročné prostředí. Skládá se ze dvou složek, které se smíchají před aplikací, což zajišťuje optimální výsledky

CHEMOPUR RW U 2095 - Matná dvojzložková polyuretánová farba RAL 7012 - čadičová šedá 8 L CHEMOPUR RW U 2095 - Matná dvojzložková polyuretánová farba RAL 7012 - čadičová šedá 8 L

Polyuretánová dvojzložková jednovrstvová farba, ktorá sa používa ako vrchný a základný náter oceľových a železných podkladov.Je vhodná hlavne tam, kde je potrebné zabezpečiť primeranú funkčnosť a poveternostnú odolnosť v koróznom prostredí C4-C5.Nie je vhodný pre nátery prichádzajúce do priameho styku s potravinami, krmivami alebo pitnou vodou.Vhodná je pre náter v exteriéri napr. náter oceľových konštrukcií,

Populárne produkty

Tescoma Plech na pečenie DELÍCIA 46 x 30 cm
14,99 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Plastia Rozprašovač Max 0,5 l, sivá
4,99 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Dekoratívna sviečka Jungle life béžová, 7 x 10 cm
3,99 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Nálepka pre futbalistov Bayern Mníchov
45,00 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
TD - DREVENÝ PRAH - BUK JELŠA 70 cm, 14 cm
15,72 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Kinekus Truhlík s miskou, plastový, 13,5l, RATOLLA CASE P, hnedý
7,09 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
MILWAUKEE 4933492523 M18FPP2BH-523BEU
910,80 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Stolička K282 tkanina/drevo popol 56x44x93
59,00 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
TETRIS modulový systém, kraft zlatý/grafit
73,14 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Mosadzné predĺženie vonkajšie MM 5/4" x 150mm 70.150.07BR
20,32 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
HALMAR Toledo jedálenská stolička dub sonoma / hnedá
128,00 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Kusový koberec Elle Decoration Imagination 104205 Denim blue 200x290 cm
289,90 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Závesné záhradné kreslo modré/zelené
29,00 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
MAKRO - Misa 8l rôzne dekory
4,40 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024